Ako na to?

Ako na to: Odstráňte svoju identitu na internete

Pou­ží­va­nie inter­ne­tu pri­ná­ša ri­zi­ká v po­do­be ak­tuál­nych ví­ru­so­vých hro­zieb a rôz­nych pod­vo­dov na webo­vých strán­kach. Pra­vi­del­ne sa stre­tá­va­te s in­for­má­ciou o tom, že tre­ba po se­be „po­za­me­tať" sto­py. Zväč­ša ide o zvyš­ko­vé sú­bo­ry a cookies, kto­ré sa da­jú ľah­ko zneu­žiť, a to nie­len na rek­lam­né úče­ly.

Bež­ne to­tiž na­rá­ža­me na prob­lém ak­ti­vá­cií rôz­nych slu­žieb, kto­ré nes­kôr ne­pou­ží­va­me.Za­bud­li sme sa ne, no osob­né úda­je má­me stá­le ulo­že­né na rôz­nych por­tá­loch. Nej­de len o e-mai­lo­vé služ­by, ale nap­rík­lad aj o špor­to­vé ap­li­ká­cie. V nich čas­to ne­chá­va­te svo­je osob­né dá­ta, ne­raz aj lo­ka­li­zač­né úda­je s tra­sou váš­ho be­hu ale­bo bi­cyk­lo­va­nia. Prík­la­dov je mno­ho, pos­tup­ne si ich ro­zo­be­rie­me a pri naj­zná­mej­ších služ­bách vám uká­že­me, ako sa dá zru­šiť účet.

Pr­vý krok - roz­ho­do­va­nie

Pred tým, než sa po­duj­me­te od­strá­niť svo­je osob­né dá­ta, te­da zväč­ša kom­plet­ne zru­šiť účet vo webo­vej služ­be, tre­ba si ten­to krok veľ­mi dob­re pre­my­slieť. Ide o zá­le­ži­tosť, kto­rú pos­ky­to­va­teľ neu­mož­ňu­je zvrá­tiť. S tým­to však sú­vi­sí aj za­kla­da­nie slu­žieb. Prv než sa nie­kam re­gis­tru­je­te, zváž­te, či je ten­to krok nao­zaj pot­reb­ný. Ra­da sta­rá ako sám inter­net: Maj­te jed­nu e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rú pou­ži­je­te na rôz­ne po­kus­né služ­by.

Aj na re­gis­trá­cie, kto­ré mu­sí­te uro­biť, no nep­lá­nu­je­te služ­bu dl­ho­do­bo vy­uží­vať. Bez nej vás však sys­tém ďa­lej ne­pus­tí. Ro­bí­me to tak aj my, keď pre vás skú­ša­me rôz­ne inter­ne­to­vé por­tá­ly, no za­dá­vať tam fi­rem­nú ale­bo se­rióz­nu súk­rom­nú ad­re­su je ho­lý nez­my­sel. Ak sa pred­sa len ne­ja­kú služ­bu roz­hod­ne­te nes­kôr pou­ží­vať, je v jej nas­ta­ve­niach jed­no­du­ché zme­niť e-mai­lo­vú ad­re­su na do­ru­čo­va­nie no­ti­fi­ká­cií. Prav­da, pô­vod­ná ad­re­sa, slú­žia­ca aj ako prih­la­so­va­cie me­no, mu­sí zos­tať v dr­vi­vej väč­ši­ne pô­vod­ná. Jed­na z vý­ni­miek je nap­rík­lad zná­ma pro­fe­sij­ná so­ciál­na sieť Lin­ke­dIn.

Od­stra­ňo­va­nie úč­tov

Me­dzi naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né služ­by, kto­ré prav­de­po­dob­ne vy­uží­va­te, pa­tria Fa­ce­book, Twit­ter, GMail a všet­ky prid­ru­že­né služ­by por­tá­lu Goog­le, Lin­ke­dIn, Flickr, Azet, Zoz­nam atď. To sú úda­je na por­tá­loch, e-mai­lo­vých služ­bách a so­ciál­nych sie­ťach. No úda­je o vás zos­ta­li aj na weboch škôl, kto­ré ste nav­šte­vo­va­li. Tu asi ne­má­te veľ­kú šan­cu od­strá­niť ich. Nej­de však o ni­ja­ké taj­nos­ti, jed­no­du­cho nie­koľ­ko ro­kov štú­dia neu­ta­jí­te, je te­da zby­toč­né po­ža­do­vať ve­de­nie ško­ly o od­strá­ne­nie ta­ké­ho­to úda­ja.

Po­zor­nosť by ste ma­li zbys­triť aj pri her­ných por­tá­loch. Ty­pic­ky ide o Plays­ta­tion Network, ak ste preš­li na inú kon­zo­lu. Vý­ho­dou však zos­tá­va, že va­še dá­ta sú stá­le ulo­že­né na server­i a aj po nie­koľ­kých me­sia­coch sa k nim mô­že­te vrá­tiť. Mier­ne zlo­ži­tej­šia je ces­ta pri ta­kých služ­bách, kto­ré ne­ma­jú fun­kciu od­strá­ne­nia ce­lé­ho úč­tu. Vte­dy tre­ba mrav­čou prá­cou pos­tup­ne vy­ma­zá­vať kaž­dý kú­sok va­šich dát.

V prí­pa­de Fa­ce­boo­ku by to bo­la po­riad­na ro­bo­ta, no tá­to so­ciál­na sieť naš­ťas­tie umož­ňu­je kom­plet­ne zru­šiť účet. Po­zor si tre­ba dať ta­kis­to na rôz­ne plá­no­va­če GTD a ka­len­dá­re na inter­ne­te. Za­ži­li sme prí­pad, keď sme za­bud­li na pre­lin­ko­va­nú služ­bu a po ne­ja­kom ča­se sa ob­ja­vi­li no­ti­fi­ká­cie o nad­chá­dza­jú­cich uda­los­tiach, naj­mä tých s nie­koľ­ko­me­sač­nou pe­rio­di­ci­tou. Den­né no­ti­fi­ká­cie by sme rých­lo od­ha­li­li.

Pre­lin­ko­va­nie

To je prob­lém a zá­ro­veň veľ­ká vý­ho­da sú­čas­nos­ti. Ap­li­ká­cie ako Ever­no­te ma­jú ve­rej­né API, te­da svo­je fun­kcie umož­ňu­jú pri­dať do iných ap­li­ká­cií. Tie ich mô­žu vy­uží­vať a nao­pak. Vďa­ka to­mu nap­rík­lad dos­ta­ne­te v služ­be Re­mem­ber the Milk upo­zor­ne­nie na uda­losť poz­na­če­nú v Ever­no­te. Nes­mie­te však na tie­to prís­tu­py za­bud­núť. Nie všet­ky služ­by po­nú­ka­jú do­čas­né po­vo­le­nie na prís­tup do 30 dní. Niek­to­ré pre­po­je­nia sú tr­va­lé až do ich zru­še­nia pou­ží­va­te­ľom. Ako is­te mno­hí vie­te, exper­tom je v tom­to Fa­ce­book. Rôz­ne in­teg­ro­va­né hry a ap­li­ká­cie pria­mo v roz­hra­ní por­tá­lu so­ciál­nej služ­by vy­uží­va­jú prís­tup k váš­mu úč­tu.

No ta­kis­to aj iné služ­by. Net­re­ba zlo­ži­to vy­pĺňať re­gis­trač­ný for­mu­lár a v prie­be­hu pár se­kúnd ste prih­lá­se­ní.

OknoPristup.png

Ok­no so žia­dos­ťou o prís­tup k dá­tam vo va­šom úč­te

Pou­ží­va­te­lia však ro­bia čas­tú chy­bu - po­vo­lia nad­by­toč­né množ­stvo úda­jov. Zá­kla­dom bý­va prís­tup k me­nu a hes­lu, kto­ré si por­tál pý­ta. To potvr­dí­te, správ­ca sa hes­lo ne­doz­vie a je ulo­že­né v no­vej služ­be spo­lu s va­šou e-mai­lo­vou ad­re­sou slú­žia­cou na prih­lá­se­nie. Prob­lém nas­tá­va v ďal­šom kro­ku, keď po­vo­lí­te nap­rík­lad prís­tup ku kon­tak­tom, ho­ci nie je po­vin­ný, prí­pad­ne auto­ma­tic­ké pris­pie­va­nie na va­šu ste­nu.

Bo­li by ste prek­va­pe­ní, ako čas­to aj se­rióz­ne ap­li­ká­cie zneu­ží­va­jú fe­no­mén zdie­ľa­nia dát na so­ciál­nych sie­ťach. Aj naj­zná­mej­šie her­né ti­tu­ly na mo­bil­ných plat­for­mách, me­dzi ni­mi nap­rík­lad As­phalt 8:Air­bo­ne, veľ­mi rád zdie­ľa va­še ús­pe­chy v hre na ča­so­vej osi pou­ží­va­te­ľa. Ten­to pos­tup neschva­ľu­je­me, no stá­le je mož­nosť, ako sa brá­niť. Po­zor­ne si pre­čí­taj­te prís­tu­py, o kto­ré ap­li­ká­cia ale­bo webo­vá služ­ba žia­da. Vi­zuál­ne ide vždy o to is­té ok­no, me­ní sa len hĺbka, do akej chce ap­li­ká­cia za­sa­ho­vať do váš­ho súk­ro­mia.

Zná­me webo­vé služ­by

Mno­hé zná­me webo­vé služ­by umož­ňu­jú pou­ží­va­teľ­ské od­stra­ňo­va­nie všet­kých dát, kto­ré sú na ich server­och ulo­že­né. Ďalej uvá­dza­né služ­by pos­ky­tu­jú aj expor­to­va­nie dát z váš­ho úč­tu do po­čí­ta­ča. Tak­to dos­ta­ne­te kom­pri­mo­va­ný sú­bor, kde bu­dú všet­ky va­še fot­ky a prís­pev­ky, kon­tak­ty a ďal­šie in­for­má­cie.

GMail

Spo­me­dzi pos­ky­to­va­te­ľov ide Goog­le naj­ďa­lej. Nie však vlas­tným roz­hod­nu­tím, ale pod­ľa na­ria­de­nia súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie. Ak vy­pl­ní­te for­mu­lár na webo­vej ad­re­se por­tá­lu, Goog­le je po­vin­ný v rám­ci svo­jich mož­nos­tí od­strá­niť va­še osob­né dá­ta aj z vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia. Te­da nie­len v rám­ci Goog­le+ a vlas­tných slu­žieb.

QR_EUmazanie.png

Pos­tup od­strá­ne­nia ve­die cez po­lož­ku Účet v hor­nom me­nu s iko­nou pou­ží­va­te­ľa. Tú náj­de­te do­kon­ca aj na úvod­nej strán­ke pre­hlia­da­ča Chro­me, ak ste v ňom prih­lá­se­ní.

Ot­vo­rí sa no­vá strán­ka s ob­sa­hom in­for­má­cií o úč­te. Tých in­for­má­cií tu bu­de pod­stat­ne viac, ako by pou­ží­va­teľ ča­kal. Goog­le to­tiž nie je len Gmail, ale aj his­tó­ria vy­hľa­dá­va­nia a rôz­ne in­for­má­cie o po­lo­he. V hor­nom me­nu tre­ba klik­núť na po­lož­ku Dá­to­vé nás­tro­je. Zob­ra­zia sa de­tai­ly, me­dzi ni­mi aj mož­nosť od­stra­ňo­va­nia rôz­nych dát. Ide o od­strá­ne­nie pro­fi­lu zo so­ciál­nej sie­te Goog­le+, od­strá­ne­nie dát jed­not­li­vých slu­žieb, ako aj kom­plet­né od­strá­ne­nie va­šich úda­jov zo slu­žieb Goog­le. To­to však nep­la­tí pre spo­mí­na­ný prí­pad hľa­da­nia.

GoogleMazanie.png

Od­strá­ne­nie dát zo slu­žieb Goog­lu - tu má­te väč­ší vý­ber, čo od­strá­niť

Prv než od­strá­ni­te svo­je úda­je, je tu mož­nosť ich ar­chi­vá­cie a stiah­nu­tia do svoj­ho po­čí­ta­ča. Na strán­ke www.goog­le.com/set­tings/ta­keout je tla­čid­lo Vy­tvo­riť ar­chív, kto­ré vy­tvo­rí je­den kom­pri­mo­va­ný sú­bor s ad­re­sár­mi va­šich pou­ží­va­ných slu­žieb. Ten si mô­že­te po­ne­chať pria­mo v clou­de Goog­lu ale­bo si ho stiah­nuť do po­čí­ta­ča.

GoogleArchiv.png

Ar­chi­vá­cia dát v služ­bách Goog­lu

Fa­ce­book

Nas­ta­ve­nia vo Fa­ce­boo­ku sú ľah­ko dos­tup­né. Sta­čí klik­núť na šíp­ku vpra­vo na hor­nej liš­te a vy­brať po­lož­ku Nas­ta­ve­nia. V čas­ti Všeo­bec­né je nas­pod­ku link, kto­rý sa za­čí­na slo­va­mi Stiah­ni­te si kó­piu. Klik­nu­tím naň sa zob­ra­zí ďal­šia strán­ka s tla­čid­lom Spus­tiť ar­chi­vo­va­nie. V čas­ti bez­peč­nosť je fun­kcia Deak­ti­vo­vať účet.

FB_Mazanie.png

Sek­cia na od­stra­ňo­va­nie dát z osob­né­ho úč­tu Fa­ce­boo­ku

Twit­ter

Tu tre­ba klik­núť na ozu­be­né ko­lies­ko v hor­nom pa­ne­li a zob­ra­zia sa nas­ta­ve­nia služ­by. Hneď na úvod­nej strán­ke je úpl­ne v spod­nej čas­ti link na deak­ti­vá­ciu kon­ta a zma­za­nie všet­kých úda­jov.

Twit_Mazanie.png

Ta­kis­to Twit­ter umož­ňu­je jed­no­du­chú deak­ti­vá­ciu úč­tu

Špe­cia­li­zo­va­né služ­by

Ten, ko­ho tá­to prob­le­ma­ti­ka za­ují­ma, mô­že nav­ští­viť niek­to­rú špe­cia­li­zo­va­nú strán­ku, kde sa zhro­maž­ďu­jú pos­tu­py, ako vy­ma­zať svo­je dá­ta z rôz­nych clou­do­vých slu­žieb. Exis­tu­jú por­tá­ly ako www.Ac­coun­tKiller.com, www.Jus­tDe­le­te.me ale­bo nap­rík­lad www.De­le­teYourAc­count.com.

Ver­dikt PC RE­VUE

Väč­ši­na server­ov pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľo­vi mož­nosť od­strá­niť svo­je dá­ta. Otáz­kou zos­tá­va, či sú dá­ta zma­za­né aj zo sku­toč­ných dis­kov pos­ky­to­va­te­ľa ale­bo sú len deak­ti­vo­va­né, prí­pad­ne pre­su­nu­té na iné mies­to. Pod­ľa zmluv­ných pod­mie­nok a sú­bo­ru na­ria­de­ní o ochra­ne osob­ných úda­jov sa prik­lá­ňa­me viac k mož­nos­ti, že sú dá­ta nao­zaj vy­ma­za­né a nie sú dos­tup­né ani pre pos­ky­to­va­te­ľa. Exis­tu­je však aj veľ­ké množ­stvo vý­ni­miek u nás aj v USA (od­kiaľ väč­ši­na slu­žieb je), kto­ré priam pri­ka­zu­jú dá­ta us­cho­vať pre pot­re­by sve­dec­tva a dô­kaz­ných ma­te­riá­lov. Nav­zdo­ry to­mu sme ra­di, že má pou­ží­va­te­ľov mož­nosť od­stra­ňo­vať svo­je dá­ta tak, aby ne­bo­li viac ni­ko­mu dos­tup­né, a kon­to, kto­ré od­strá­nil, sa tak stá­va nao­zaj voľ­ným a dos­tup­ným pre ďal­šie­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý by sa chcel re­gis­tro­vať po vás. Báť sa net­re­ba ani iných slu­žieb, väč­ši­nou sa náj­de ne­ja­ký spô­sob, ako dá­ta vy­ma­zať. Tre­ba sa len tro­chu poh­ra­bať v nas­ta­ve­niach.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter