Harmonizácia siete s Cisco ACI a F5

S Cis­co ACI a F5 mô­že­te ze­fek­tív­niť ria­de­nie IT nák­la­dov, za­bez­pe­čiť rých­lu reak­ciu na po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov a za­mes­tnan­cov a zís­kať kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Vo vý­sled­ku bu­de IT vní­ma­né ako or­ga­ni­zá­cia, kto­rá ria­di ino­vá­cie a je vý­raz­nou po­mo­cou pri pl­ne­ní ob­chod­ných cie­ľov, a nie ako ba­rié­ra, kto­rá brá­ni do­siah­nu­tiu ob­chod­ných vý­sled­kov.

Po­žia­dav­ky biz­ni­su, ako sú napr. ga­ran­to­va­ná dos­tup­nosť služ­by, to­le­ran­cia na vý­pad­ky a ďal­šie ga­ran­to­va­né pa­ra­met­re ap­li­ká­cií, spre­vá­dza­jú kaž­dý vý­ber vhod­ných sie­ťo­vých zdro­jov a kom­po­nen­tov, vlas­tnos­tí vy­so­kej dos­tup­nos­ti a zá­lož­ných rie­še­ní. Dneš­ná IT infra­štruk­tú­ra je veľ­mi zlo­ži­tá a na­priek to­mu sa jed­not­li­vé sie­ťo­vé za­ria­de­nia bež­ne kon­fi­gu­ru­jú ma­nuál­ne. Vy­so­ká prác­nosť pri ta­kom­to spô­so­be sprá­vy sie­te a ap­li­ká­cií za­prí­či­ňu­je, že na­sa­de­nie a sprá­va ap­li­ká­cií je nák­lad­ná a ča­so­vo ná­roč­ná. IT od­de­le­nia mu­sia tran­sfor­mo­vať svo­je dá­to­vé cen­trá, aby zlep­ši­li flexibi­li­tu, šká­lo­va­teľ­nosť slu­žieb a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. No tie­to zme­ny nes­mú oh­ro­ziť bez­peč­nosť, dos­tup­nosť ale­bo vý­kon ap­li­ká­cií.

harmonizacia_siete-3 copy.jpg

Rie­še­nie Cis­co ACI a F5

Za­bez­pe­čiť tie­to po­žia­dav­ky nie je jed­no­du­ché a rôz­ni vý­rob­co­via k rie­še­niu toh­to prob­lé­mu pris­tu­pu­jú rôz­ne. Fir­my Cis­co Sys­tems a F5 sú dl­ho­roč­ní líd­ri na tom­to po­li. Pred ro­kom 2012 by nik­to nep­red­pok­la­dal, že Cis­co a F5 sa sta­nú par­tner­mi, keď­že bo­li dl­hé ro­ky kon­ku­ren­tmi v ob­las­ti ap­pli­ca­tion de­li­ve­ry con­troller (ADC). V sep­tem­bri 2012 však Cis­co ukon­či­lo pre­daj a vý­voj pro­duk­tov na roz­de­ľo­va­nie zá­ťa­že - Ap­pli­ca­tion Con­trol En­gi­ne (ACE). To­to ot­vo­ri­lo pries­tor na spo­lup­rá­cu - v no­vem­bri 2012 spo­lu s Cis­co's Ap­pli­ca­tion Cen­tric Infra­struc­tu­re (ACI) bo­lo ofi­ciál­ne od­ha­le­né par­tner­stvo Cis­co a F5. Okam­ži­te to vy­vo­la­lo vl­nu oh­la­sov a roz­ví­ri­lo zno­vu dis­ku­siu oh­ľa­dom Software De­fi­ned Networ­king (SDN). Cie­ľom ACI je uni­fi­ko­vať a ria­diť sieť, dá­to­vé úlo­žis­ká, bez­peč­nosť a ap­li­ká­cie ako jed­nu en­ti­tu.

Tran­sfor­má­cia exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry dá­to­vé­ho cen­tra vy­ža­du­je auto­ma­ti­zá­ciu a har­mo­ni­zá­ciu, ale tá­to stra­té­gia pri­ná­ša vlas­tné prob­lé­my, ako je nap­rík­lad pot­re­ba spre­vádz­ko­vať sieť pri za­cho­va­ní vy­so­kej dos­tup­nos­ti, bez­peč­nos­ti a pred­ví­da­teľ­né­ho vý­ko­nu exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií. Pre­chod dá­to­vé­ho cen­tra (DC) z tra­dič­nej ar­chi­tek­tú­ry za­me­ra­nej na web na ar­chi­tek­tú­ru sús­tre­de­nú na efek­tív­nu „hy­per-sca­le" ar­chi­tek­tú­ru si vy­ža­du­je no­vý prís­tup. Ten­to prís­tup mu­sí pod­po­ro­vať in­teg­rá­ciu a har­mo­ni­zá­ciu sie­ťo­vých a ap­li­kač­ných slu­žieb a zá­ro­veň za­cho­vať pod­po­ru pre tra­dič­né a webo­vé ap­li­ká­cie.

Cis­co a F5 uvied­li in­teg­ro­va­né rie­še­nie a ar­chi­tek­tú­ru, kto­rá umož­ňu­je tran­sfor­mo­vať exis­tu­jú­ce dá­to­vé cen­trá na DC vy­uží­va­jú­ce efek­tív­nu „hy­per-sca­le" ar­chi­tek­tú­ru. Cis­co Ap­pli­ca­tion Cen­tric Infra­struc­tu­re (ACI) je ar­chi­tek­tú­ra dá­to­vé­ho cen­tra za­lo­že­ná na prís­tu­pe, kto­rý vy­uží­va auto­ma­ti­zá­ciu, ria­de­né pra­vid­lá a pou­ži­tie fun­kčných cel­kov, čo zvy­šu­je efek­ti­vi­tu sie­te a urý­chľu­je na­sa­de­nie ap­li­ká­cií. F5 Syn­the­sis je ar­chi­tek­tú­ra DC, kto­rá pos­ky­tu­je F5 Software De­fi­ned Ap­pli­ca­tion Servic­es (SDAS) v pros­tre­dí, kto­ré vy­ža­du­je pou­ži­tie veľ­mi vý­kon­ných ap­li­ká­cií.

Kľú­čo­vým bo­dom in­teg­rá­cie F5 Syn­the­sis v rám­ci Cis­co ACI je F5's De­vi­ce Pac­ka­ge (DP) pre Cis­co Ap­pli­ca­tion Po­li­cy Infra­struc­tu­re Con­troller (APIC), kto­rý uľah­ču­je zá­kaz­ní­kom kom­bi­no­vať ap­li­kač­né pros­tre­die F5 L4-L7 so sie­ťo­vým pros­tre­dím Cis­co L2-L3. DP je sof­tvér, kto­rý mož­no stiah­nuť zo strán­ky vý­rob­cu a nain­šta­lo­vať do APIC. Ten­to prís­tup umož­ňu­je jed­no­du­cho a auto­ma­tic­ky vkla­dať ap­li­kač­né služ­by L4-L7 do pro­ce­su na­sa­de­nia ap­li­ká­cií v DC, čím po­má­ha zni­žo­vať pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. DP tiež umož­ňu­je vy­uží­vať exis­tu­jú­ce pred­de­fi­no­va­né pra­vid­lá na na­sa­de­nie ap­li­ká­cií F5 iApps a pou­ží­vať exis­tu­jú­ce ria­de­né pra­vid­lá F5 iRu­les za­de­fi­no­va­né na BIG-IP pou­ži­tím gra­fic­ké­ho roz­hra­nia APIC, kto­ré slú­ži ako cen­trál­ny bod na sprá­vu DC, tak­že zá­kaz­ní­ci mô­žu na­ďa­lej vy­uží­vať exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie do úp­rav ap­li­kač­ných slu­žieb F5. Na­vy­še DP umož­ňu­je pria­mo na APIC ľah­ko mo­ni­to­ro­vať zdro­je DC, kto­ré vy­uží­va­jú ap­li­ká­cie, a tým zní­žiť do­bu pres­to­jov a ob­me­dziť čas, keď po­dá­va­jú sla­bý vý­kon.

To­to spo­loč­né rie­še­nie Cis­co a F5 zjed­no­du­šu­je a auto­ma­ti­zu­je end-to-end pos­ky­to­va­nie ap­li­ká­cií v rám­ci DC a pos­ky­tu­je ap­li­ká­cie s rých­los­ťou, spo­ľah­li­vos­ťou a bez­peč­nos­ťou, kto­rá sa vy­ža­du­je v dneš­nom ob­chod­nom pros­tre­dí. Po­má­ha zá­kaz­ní­kom efek­tív­ne na­sa­dzo­vať ap­li­ká­cie, kto­ré sú rých­le, bez­peč­né a kon­fi­gu­ro­va­teľ­né po­mo­cou gra­fic­ké­ho roz­hra­nia APIC. Pou­ži­tie ot­vo­re­né­ho roz­hra­nia API umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom tran­spa­ren­tne in­teg­ro­vať exis­tu­jú­ce to­po­ló­gie F5 Syn­the­sis a F5 BIG-IP s Cis­co ACI, chrá­niť exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie do ap­li­ká­cií a ar­chi­tek­tú­ry DC a zá­ro­veň umož­ňu­je har­mo­ni­zá­ciu sie­tí dô­le­ži­tých na ús­pech vo sve­te za­me­ra­nom na fun­kčnosť a vý­kon ap­li­ká­cií.

Po­mo­cou ar­chi­tek­tú­ry F5 Sca­le­neN mož­no pos­kyt­núť rôz­nym zá­kaz­ní­kom ten is­tý zdie­ľa­ný har­dvér (mul­ti­te­nant rie­še­nie) v pros­tre­dí Cis­co ACI. Vý­sled­kom je de­tail­ná kon­tro­la nad na­sa­de­ním zdro­jov a sta­no­ve­ním prio­rít, kto­rá si za­cho­vá­va schop­nosť izo­lo­vať služ­by. Ten­to prís­tup zá­ro­veň umož­ňu­je spl­niť zá­kon­né a ob­chod­no-re­gu­lač­né po­žia­dav­ky. Kom­bi­ná­cia mul­ti­te­nan­cy s pos­ky­to­va­ním jed­not­li­vých ap­li­ká­cií na zá­kla­de nas­ta­ve­nia ria­de­ných pra­vi­diel vý­raz­ne zni­žu­je pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

F5 po­nú­ka je­di­neč­ný di­zajn za­me­ra­ný na prí­pa­do­vé štú­die, a nie na kon­krét­ne vlas­tnos­ti jed­not­li­vých ap­li­ká­cií. Ten­to prís­tup umož­ňu­je kon­fi­gu­rá­ciu ap­li­kač­ných slu­žieb pos­ky­to­va­ných tech­no­ló­giou F5 pria­mo na kon­zo­le na sprá­vu Cis­co APIC, čo za­bez­pe­čí rých­lu a jed­no­du­cho opa­ko­va­teľ­nú har­mo­ni­zá­ciu DC. F5 zá­ro­veň pos­ky­tu­je so­fis­ti­ko­va­ný sys­tém na mo­ni­to­ro­va­nie, di­ag­nos­ti­ku a evi­den­ciu uda­los­tí, kto­rý je in­teg­ro­va­ný s ar­chi­tek­tú­rou Cis­co ACI. Na zá­kla­de tých­to in­for­má­cií mô­že Cis­co ACI jed­no­du­cho op­ti­ma­li­zo­vať vý­kon a dos­tup­nosť ap­li­ká­cií.

Mo­del de­fi­ní­cie slu­žieb Cis­co ACI sa veľ­mi vý­hod­ne dopĺňa s tech­no­ló­giou „šab­lón", kto­rú pou­ží­va F5. S na­tív­nou pod­po­rou exis­tu­jú­cich kon­fi­gu­rač­ných šab­lón F5, roz­hra­nia Rep­re­sen­ta­tio­nal Sta­te Tran­sfer (REST) a vlas­tných ria­de­ných pra­vi­diel na vy­tvá­ra­nie skrip­tov mô­žu or­ga­ni­zá­cie po­čas mig­rá­cie na no­vú ACI ar­chi­tek­tú­ru vy­užiť exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie do F5. Ok­rem to­ho vy­uži­tie via­ce­rých vrs­tiev ria­de­ných pra­vi­diel, kto­ré pou­ží­va Cis­co a F5, umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám na­sa­diť ro­bus­tnej­šie fun­kcie ap­li­ká­cií po­mo­cou rých­le­ho vý­vo­ja a nas­ta­ve­nia vlas­tnos­tí ce­lé­ho re­ťaz­ca slu­žieb. Pre­po­je­nia spo­loč­ných kom­po­nen­tov fun­kčných cel­kov DC sú udr­žia­va­né kon­zis­ten­tným spô­so­bom bez oh­ľa­du na stu­peň pot­reb­ných prog­ra­mo­va­teľ­ných fun­kcií.

IT mô­že po­mo­cou prís­tu­pu F5 a Cis­co, za­lo­že­né­ho na zá­kla­de ria­de­ných pra­vi­diel, na­sa­diť uni­ver­zál­ne a jed­no­du­cho šká­lo­va­teľ­né sie­ťo­vé a ap­li­kač­né služ­by a zá­ro­veň skrá­tiť do­bu uve­de­nia na trh pri sú­čas­nom zní­že­ní ri­zík a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov. To­to všet­ko s po­ža­do­va­nou rých­los­ťou, spo­ľah­li­vos­ťou a bez­peč­nos­ťou.

Autor: Ma­rián No­vo­sad, tech­ni­cal di­rec­tor ALEF Dis­tri­bu­tion SK

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter