Nový trend na rýchle analýzy a spracovanie dát

Kým v mi­nu­los­ti fir­ma spra­cú­va­la nap­rík­lad ana­lý­zu pre­da­ja vo veľ­kom mes­te, kto­ré mô­že­me pri­rov­nať veľ­kos­ťou k San Fran­cis­cu, jej vy­ho­to­ve­nie tr­va­lo rá­do­vo nie­koľ­ko týž­dňov. V sú­čas­nos­ti s vy­uži­tím mo­der­nej a vý­kon­nej ar­chi­tek­tú­ry mož­no ten­to čas skrá­tiť na ho­di­ny až mi­nú­ty.

Za­ují­ma­vým prík­la­dom mô­že byť fir­ma, kto­rej lo­gis­ti­ka je za­lo­že­ná na rých­lom prís­tu­pe k in­for­má­ciám o sta­ve pre­da­ja pro­duk­tov a nás­led­nej pot­re­be ich do­dá­va­nia na sklad. Mô­že ísť o fir­mu, kto­rá pre­dá­va špor­to­vé pot­re­by a ob­le­če­nie a kto­rá ce­los­ve­to­vo pre­vádz­ku­je stov­ky ka­men­ných pre­daj­ní a aj inter­ne­to­vý ob­chod. Pre ta­kú­to fir­mu je kľú­čo­vé poz­nať stav ob­jed­ná­vok a ta­kis­to skla­du. Čím viac de­tai­lov sa pos­kyt­ne na po­žia­da­nie, tým lep­šia je schop­nosť roz­ho­do­vať sa o ob­jed­náv­kach to­va­ru, prí­pad­ne je­ho pre­mies­tňo­va­ní me­dzi ka­men­ný­mi ob­chod­mi a jed­not­li­vý­mi sklad­mi.

In-me­mo­ry com­pu­ting fir­my vy­uží­va­jú naj­mä pri spra­co­va­ní veľ­ké­ho množ­stva dát. Čím väč­ší trh fir­ma pok­rý­va, tým viac dát pot­re­bu­je spra­cú­vať a pris­tu­po­vať k ich ana­ly­zo­va­ným vý­sled­kom. S ni­mi do­ká­že rých­lo a pruž­ne rea­go­vať na po­žia­dav­ky tr­hu.

Za­tiaľ čo sa v za­hra­ni­čí in-me­mo­ry com­pu­ting te­ší zá­uj­mu veľ­kých fi­riem, na Slo­ven­sku za tým­to tren­dom stá­le tro­chu za­os­tá­va­me. Väč­ši­nou sa v na­šich fir­mách pre­sa­dzu­je skôr kla­sic­ký prís­tup k dá­tam a ich spra­co­va­niu, ale pos­led­né in­for­má­cie ho­vo­ria aj o pr­vých las­to­vič­kách v te­le­ko­mu­ni­kač­nom od­vet­ví.

Ak roz­mýš­ľa­te nad vy­uži­tím IMC, mož­no va­ša pr­vá otáz­ka sa tý­ka zmien za­uží­va­ných IT rie­še­ní v pod­ni­ku. Ak sa na to po­zrie­me z hľa­dis­ka har­dvé­ru, in-me­mo­ry com­pu­ting vy­ža­du­je hlav­ne zme­nu v prís­tu­pe k server­ov­ej infra­štruk­tú­re. Naj­vý­raz­nej­šie sa to pre­ja­vu­je hlav­ne v ob­las­ti za­ria­de­ní na uk­la­da­nie dát.

V ap­li­ká­ciách mô­že­me sle­do­vať dva tren­dy. Tie s kla­sic­kým prís­tu­pom, kto­ré vy­uží­va­jú napr. ak­ce­le­rá­to­ry PCIe, a ap­li­ká­cie, kto­ré sú špe­cia­li­zo­va­né na uk­la­da­nie dát do pa­mä­ťo­vé­ho sub­sys­té­mu sú­čas­ných server­ov. Kaž­dé rie­še­nie by však ma­lo byť cer­ti­fi­ko­va­né na pou­ži­tie s da­ný­mi kom­po­nen­tmi, aby fir­my pre­diš­li ne­kon­zis­ten­cii, prí­pad­ne stra­te dát.

Autor: Ľuboš Šen­ke­ry, Pro­duct ma­na­ger ISS v Hewlett-Pac­kard

Zdroj: PCR 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter