In Memory Computing

Podnikové IS chytajú druhý dych

Ob­jem pre­vádz­ko­vých dát, kto­ré sú k dis­po­zí­cii, čas­to pre­sa­hu­je množ­stvo, kto­ré sú tra­dič­né dis­ko­vé sys­té­my schop­né v pri­me­ra­nom ča­se spra­co­vať. V dôs­led­ku to­ho sú fir­my nú­te­né zní­žiť ob­jem dát v pre­vádz­ko­vých ap­li­ká­ciách, kto­ré nás­led­ne vy­uží­va­jú v ana­ly­tic­kých mo­de­loch.

V praxi to zna­me­ná, že pre­vádz­ko­vé ap­li­ká­cie sú od­po­je­né od ana­ly­tic­ké­ho pros­tre­dia, čo ve­die k vý­raz­né­mu ča­so­vé­mu skl­zu me­dzi zhro­maž­ďo­va­ním dát a ich vy­uži­tím na zís­ka­nie preh­ľa­du o pod­ni­ko­vých pro­ce­soch.

Po­lo­vo­di­če na­mies­to dis­kov

Od tech­no­ló­gií sa oča­ká­va, že na spo­mí­na­né vý­zvy pos­kyt­nú od­po­ve­de a rie­še­nia. Jed­na z naj­per­spek­tív­nej­ších tech­no­ló­gií je in-me­mo­ry com­pu­ting (IMC). Spo­lu s vir­tua­li­zá­ciou a cloud com­pu­tin­gom je to je­den z vlaj­ko­vých tren­dov a kľú­čo­vých re­vo­lú­cií, kto­rý­mi v sú­čas­nos­ti pre­chá­dza IT prie­my­sel.

My­šlien­ka in-me­mo­ry com­pu­tin­gu nie je žiad­na no­vin­ka. Pred dvad­sia­ti­mi pia­ti­mi rok­mi, keď sa pa­mäť aj na špič­ko­vých server­och po­čí­ta­la v jed­not­kách me­ga­baj­tov a in­šta­lo­va­nie pa­mä­ťo­vej ka­pa­ci­ty dneš­né­ho lowen­do­vé­ho po­čí­ta­ča bo­lo veľ­mi dra­hé (5000 do­lá­rov za je­den GB), Jim Gray de­fi­no­val tak­zva­né päť­mi­nú­to­vé pra­vid­lo, kto­ré ho­vo­rí, že všet­ky úda­je, s kto­rý­mi sa bu­de pra­co­vať v naj­bliž­ších pia­tich mi­nú­tach, je z hľa­dis­ka nák­la­dov efek­tív­nej­šie mať ulo­že­né v pa­mä­ti. Dnes, keď sa ce­na gi­ga­baj­tu po­lo­vo­di­čo­vej úlož­nej ka­pa­ci­ty po­hy­bu­je o nie­koľ­ko rá­dov niž­šie, na­do­bú­da spra­co­va­nie úda­jov v rých­lych po­lo­vo­di­čo­vých pa­mä­tiach úpl­ne iné di­men­zie. To umož­ňu­je pre­sú­vať do tých­to ty­pov úlož­ných pries­to­rov stá­le väč­šie ob­je­my úda­jov, hlav­ne tých, kto­ré sa bu­dú v reál­nom ča­se prie­bež­ne ana­ly­zo­vať.

V praxi sa in-me­mo­ry com­pu­ting pre webo­vé pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie s ma­sív­nym viac­pou­ží­va­teľ­ským prís­tu­pom reali­zu­je for­mou IMGD (in-me­mo­ry da­ta grids) a uk­la­da­nie úda­jov vrá­ta­ne spra­co­va­nia a ana­lýz pros­tred­níc­tvom MDBMS (in-me­mo­ry DBMS). Tie­to sys­té­my pos­ky­tu­jú šká­lo­va­teľ­né (až do nie­koľ­kých TB) a spo­ľah­li­vé úlo­žis­ko dát v pa­mä­ti.

Vy­me­niť dis­ky za po­lo­vo­di­če nes­ta­čí

Zda­lo by sa, že sta­čí „pres­ťa­ho­vať" do­siaľ pou­ží­va­ný sys­tém na server, kto­rý dis­po­nu­je pot­reb­ným množ­stvom po­lo­vo­di­čo­vej úlož­nej ka­pa­ci­ty na dis­koch SSD, prí­pad­ne vy­me­niť sto­ra­ge. Ta­ké­to rie­še­nie ur­či­te pri­ne­sie sig­ni­fi­kan­tné zvý­še­nie vý­ko­nu, no aby ste do­siah­li kon­ku­ren­čnú vý­ho­du na špič­ko­vej úrov­ni, tre­ba na­sa­diť sof­tvér, kto­rý je „ši­tý na mie­ru" in-me­mo­ry com­pu­tin­gu. Ide pre­dov­šet­kým o dis­tri­buo­va­né ap­li­ká­cie, schop­né sú­čas­ne vy­ko­ná­vať tran­sak­čné a ana­ly­tic­ké ope­rá­cie s níz­kou la­ten­ciou. Gri­do­vá ar­chi­tek­tú­ra za­bez­pe­ču­je dá­to­vú prie­pus­tnosť, kon­zis­ten­ciu a dos­tup­nosť pros­tred­níc­tvom rep­li­ká­cií a roz­de­ľo­va­nia úda­jov na jed­not­li­vé ty­py pa­mä­ťo­vých mé­dií.

IMDG pod­po­ru­jú roz­siah­le a vy­so­ko­vý­kon­né ap­li­ká­cie na spra­co­va­nie tran­sak­cií, dopl­ne­né o ana­ly­tic­ké fun­kcie pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gií Ha­doop či NoSQL. Vzni­ká no­vý typ ar­chi­tek­tú­ry HTAP na hyb­rid­né tran­sak­čné a ana­ly­tic­ké spra­co­va­nie úda­jov. Ar­chi­tek­tú­ra HTAP umož­ňu­je sku­toč­ne po­zo­ru­hod­né pod­ni­ko­vé IT ino­vá­cie, nap­rík­lad na spres­ne­nie dy­na­mic­kej tvor­by cien a od­ha­ľo­va­nie pod­vo­dov v reál­nom ča­se.

Pod­ni­ko­vé IS chy­ta­jú dru­hý dych

In-me­mo­ry com­pu­ting zvy­šu­je ob­chod­nú hod­no­tu ap­li­ká­cií ERP (en­terpri­se re­sour­ce plan­ning) a CPM (cor­po­ra­te per­for­man­ce ma­na­ge­ment) od in­kre­men­tál­ne­ho zvý­še­nia vý­ko­nu až po tran­sfor­mač­ný ino­vač­ný pro­ces. Gar­tner pred­po­ve­dá, že IMC mô­že pri­niesť no­vú vl­nu ob­chod­ných vý­hod z in­ves­tí­cií do ERP a CPM. IMC v spo­ji­tos­ti s no­vý­mi ve­dec­ký­mi me­tó­da­mi v ob­las­ti ana­lý­zy úda­jov fun­gu­jú­cich na prin­cí­poch neu­ró­no­vých sie­tí mô­že byť tech­no­lo­gic­kou od­po­ve­ďou na čo­raz pál­či­vej­ší prob­lém spra­co­va­nia a ana­lý­zy tak­zva­ných veľ­kých dát.

IMC zá­ro­veň čias­toč­ne stie­ra hra­ni­ce me­dzi CPM a ERP, čo pris­pie­va nie­len k fi­nan­čnej kon­so­li­dá­cii, ale zá­ro­veň umož­ňu­je no­vý prís­tup k ria­de­niu vý­kon­nos­ti. IMC bu­de mať pod­ľa pred­po­ve­dí ana­ly­ti­kov vý­znam­ný po­zi­tív­ny vplyv na in­ves­tí­cie do ERP a ďal­ších pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, ale veľ­ké množ­stvo kľú­čo­vých tech­no­ló­gií a ich re­la­tív­na nez­re­losť sťa­žu­je roz­hod­nu­tie, či a ke­dy za­hr­núť IMC ako sú­časť svo­jich in­ves­tí­cií do ERP a CPM.

Vý­ho­dy IMC v rie­še­niach ERP a CPM

Pri­ja­tie tech­no­ló­gií IMC v ob­las­ti ap­li­ká­cií ERP a CPM pri­ne­sie tri ty­py vý­hod.

Zvý­še­nie vý­ko­nu: Tech­no­ló­gia IMC mô­že zlep­šiť vý­kon a šká­lo­va­teľ­nosť ap­li­ká­cií ERP a CPM. To zna­me­ná, že väč­ši­na pro­ce­sov v ERP a CPM po­be­ží rých­lej­šie, za­tiaľ čo ap­li­ká­cie bu­dú môcť spra­cú­vať in­ten­zív­nej­šie do­py­ty. Pre­daj­co­via rie­še­ní IMC pre­zen­tu­jú vý­sled­ky po­rov­ná­va­cích tes­tov, v kto­rých sú pro­ce­sy spúš­ťa­né ty­pic­ky 10- až 20-krát rých­lej­šie, v niek­to­rých prí­pa­doch do­kon­ca viac než 1000-krát rých­lej­šie. Nap­rík­lad SAP-u v kla­sic­kom pros­tre­dí tr­va­lo nap­lá­no­va­nie 763 000 plá­nov údr­žby 17 ho­dín. Spra­co­va­nie rov­na­kých dát po­mo­cou SAP Bu­si­ness Sui­te na bá­ze tech­no­ló­gie IMC SAP Ha­na tr­va­lo pr­výk­rát me­nej ako 30 mi­nút a pri opa­ko­va­nom spra­co­va­ní me­nej ako jed­nu mi­nú­tu. Vy­so­ký vý­kon pred­sta­vu­je jed­noz­nač­nú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du, nap­rík­lad fir­my bu­dú môcť lep­šie rea­go­vať na po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov.

Pok­ro­či­lé ana­lý­zy: Väč­ši­na ap­li­ká­cií ERP vy­uží­va na spra­co­va­nie tran­sak­cií vy­so­ko nor­ma­li­zo­va­né re­lač­né da­ta­bá­zo­vé ar­chi­tek­tú­ry. Tá­to ar­chi­tek­tú­ra dob­re vy­ho­vu­je na jed­no­du­ché do­py­ty a tran­sak­čné spra­co­va­nie v reál­nom ča­se, no veľ­mi sa ne­ho­dí na kom­plexné ana­lý­zy, kto­ré si vy­ža­du­jú vy­tvá­ra­nie veľ­ké­ho množ­stva ag­re­go­va­ných súhr­nov a ko­ciek OLAP. To vie­dlo k vý­vo­ju ap­li­ká­cií CPM, kto­ré vy­ko­ná­va­jú kom­plexné ana­lý­zy mi­mo tran­sak­čné­ho pros­tre­dia ERP a pra­cu­jú s vy­uži­tím ča­so­vých sní­mok (snap­sho­tov) z úda­jov zís­ka­ných z ERP a ďal­ších sys­té­mov. Tech­no­ló­gia IMC mô­že pros­tred­níc­tvom hyb­rid­né­ho tran­sak­čno-ana­ly­tic­ké­ho spra­co­va­nia (HTAP) tie­to sys­té­my zblí­žiť. V praxi to zna­me­ná, že ap­li­ká­cie ERP bu­dú môcť spra­cú­vať veľ­ké ob­je­my tran­sak­cií a zá­ro­veň v reál­nom ča­se vy­tvá­rať koc­ky OLAP pot­reb­né na kom­plexné ob­chod­né ana­lý­zy.

Pro­ces­né ino­vá­cie: Kom­bi­ná­cia zvý­še­nia vý­ko­nu a dos­tup­nos­ti vý­sled­kov pok­ro­či­lých kom­plexných ana­lýz v reál­nom ča­se, kto­rú IMC umož­ňu­je, zna­me­ná, že fir­my bu­dú môcť pou­ží­vať ap­li­ká­cie ERP a CPM spô­so­bom, kto­rý ne­bol pred­tým mož­ný. Gar­tner upo­zor­ňu­je, že tie­to po­ten­ciál­ne vý­ho­dy mô­žu IMC pre­zen­to­vať ako tech­no­ló­giu, kto­rú fir­my jed­no­du­cho mu­sia mať, a te­da do nej mu­sia in­ves­to­vať. V reali­te sa však prí­nos bu­de lí­šiť v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti fir­my, ob­las­ti pô­so­be­nia a mno­hých ďal­ších fak­to­rov. Po­ten­ciál­ny prí­nos IMC ne­bu­de ob­me­dze­ný na veľ­ké fir­my, pre­to­že aj stred­ne veľ­ké fir­my bu­dú pro­fi­to­vať z pok­ro­či­lých ana­lýz a na­vy­še mô­žu byť schop­né ino­vo­vať pro­ce­sy rých­lej­šie ako väč­šie, me­nej flexibil­né fir­my.

Me­dzi kľú­čo­vých hrá­čov v ob­las­ti kla­sic­kých ko­mer­čných rie­še­ní IMDG pa­tria (v abe­ced­nom po­ra­dí):

Ala­chi­soft, Couch­ba­se, Cloud­Tran, Fu­jit­su, Gi­gaS­pa­ces Tech­no­lo­gies, Hi­ta­chi, IBM, Mic­ro­soft, Orac­le, Sca­leOut Software, San­Disk, Software AG, Tib­co Software, TmaxSoft a Pi­vo­tal.

V clou­do­vých IMDG hra­jú prím:

Ama­zon Web Servic­es, Goog­le, He­ro­ku, Mic­ro­soft, Open­re­dis (Ama­kawa) a Re­dis To Go (Rac­kspa­ce).

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter