Trendy na slovenskom trhu tlačových zariadení v roku 2014

Trh tla­čiar­ní a mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní (do for­má­tu A2 vrá­ta­ne) na Slo­ven­sku za­zna­me­nal pod­ľa IDC v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka me­dzi­roč­ný pre­pad o 22,3 % v ob­je­me do­dá­vok a o 4,7 % v ob­je­me pe­ňa­zí. Je­di­ná ras­tú­ca tech­no­ló­gia na tr­hu bol fa­reb­ný la­ser, kto­ré­ho rast bol ťa­ha­ný nie­koľ­ký­mi zá­kaz­ka­mi väč­šie­ho ob­je­mu v stred­nom a vy­ššom seg­men­te vrá­ta­ne väč­šej do­dáv­ky pro­duk­čných stro­jov.

Pre­daj čier­no­bie­le­ho la­se­ra kle­sol na­prieč všet­ký­mi seg­men­tmi. Čo sa tý­ka at­ra­men­to­vej tech­no­ló­gie, jej pre­pad na slo­ven­skom tr­hu bol spô­so­be­ný pre­dov­šet­kým veľ­mi sla­bým do­py­tom zo stra­ny do­mác­nos­tí po lac­ných mo­de­loch a rast bol za­zna­me­na­ný len v seg­men­te drah­ších tla­čiar­ní, ur­če­ných do fi­rem­nej sfé­ry, v ce­no­vých re­lá­ciách 200 až 300 USD a s ce­nou nad 400 USD.

Pre­dov­šet­kým väč­šie fir­my na Slo­ven­sku na­priek pok­ra­ču­jú­cej ťa­ži­vej eko­no­mic­kej si­tuá­cii na­ďa­lej in­ves­tu­jú do tla­čo­vých rie­še­ní. Čo­raz čas­tej­šie sa dnes up­red­nos­tňu­jú väč­šie chod­bo­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, po­nú­ka­jú­ce niž­šie nák­la­dy na tlač. Ide o ne­ma­lú in­ves­tí­ciu, kto­rá je však vy­vá­že­ná zod­po­ve­da­jú­cim ná­ras­tom pro­duk­ti­vi­ty vo fir­me a zní­že­ním nák­la­dov na tlač. Fir­ma by ideál­ne ma­la mať pri ná­ku­pe tla­čiar­ne pred­sta­vu o plá­no­va­nom ob­je­me tla­če, o poč­te pou­ží­va­te­ľov a o ty­pic­kých tla­čo­vých úlo­hách. Pri vý­be­re tla­čiar­ne tre­ba brať do úva­hy aj cel­ko­vé nák­la­dy na jej vlas­tníc­tvo, te­da nie­len ob­sta­rá­va­ciu ce­nu stro­ja, ale naj­mä nák­la­dy na spot­reb­ný ma­te­riál (ce­nu vy­tla­če­nej stra­ny), náh­rad­né di­ely, ener­ge­tic­kú ná­roč­nosť a servisn­ú pod­po­ru.

Sú­čas­ným tren­dom je kon­so­li­dá­cia men­ších tla­čo­vých za­ria­de­ní v jed­not­li­vých kan­ce­lá­riách do ro­bus­tných chod­bo­vých mul­ti­fun­kčných rie­še­ní, ďa­lej pre­chod k ob­sta­rá­va­niu neo­ri­gi­nál­nych to­ne­rov a vy­uži­tie bu­si­ness at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní, kto­ré op­ro­ti naj­niž­šie­mu seg­men­tu la­se­ra po­nú­ka­jú pod­stat­ne niž­šiu ce­nu tla­če. Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia sú však stá­le veľ­mi kon­zer­va­tív­ni a pres­ved­čiť ich na pre­chod na at­ra­men­to­vú tlač v kan­ce­lá­rii je dl­ho­do­bá úlo­ha.

Pa­nu­jú oba­vy z roz­pí­ja­nia vy­tla­če­ných do­ku­men­tov, z po­ma­lej dup­lexnej tla­če a z pred­čas­né­ho za­sy­chania nápl­ní v tla­čiar­ni. Vďa­ka ne­vyh­nut­nej sna­he vý­rob­cov vy­vrá­tiť tie­to za­ko­re­ne­né mý­ty o at­ra­men­to­vej tla­či sa aj na slo­ven­skom tr­hu za­čí­na­jú poz­voľ­na pre­sa­dzo­vať at­ra­men­to­vé tla­čo­vé rie­še­nia ur­če­né pre fi­rem­nú sfé­ru. Na­priek to­mu dnes pred­sta­vu­jú „bu­si­ness at­ra­men­ty" stá­le veľ­mi ma­lý seg­ment v po­rov­na­ní s po­die­lom, aký ma­jú v kan­ce­lá­riách la­se­ro­vé za­ria­de­nia stred­nej trie­dy.

V pos­led­nom ča­se do­chá­dza aj na slo­ven­skom tr­hu k roz­vo­ju ria­de­ných tla­čo­vých slu­žieb (Ma­na­ged Print Servic­es). Špe­cia­li­zo­va­né spo­loč­nos­ti ana­ly­zu­jú špe­ci­fic­ké fi­rem­né tla­čo­vé pros­tre­die a nás­led­ne navr­hnú a im­ple­men­tu­jú je­ho op­ti­ma­li­zá­ciu ve­dú­cu k zní­že­niu nák­la­dov na tlač. S ras­tú­cim ob­je­mom tla­če­ných do­ku­men­tov a ich pre­vo­du do elek­tro­nic­kej po­do­by če­lia fir­my vý­zvam v ob­las­ti ria­de­nia obe­hu do­ku­men­tov, ich ar­chi­vá­cie a nás­led­né­ho za­bez­pe­če­nia.

Ok­rem to­ho na­ras­ta­jú­ca pot­re­ba mo­bi­li­ty za­mes­tnan­cov kla­die po­žia­dav­ky na vzdia­le­ný prís­tup k do­ku­men­tom cez clou­do­vé rie­še­nia. V rám­ci žia­du­cich ús­por sú aj vo fi­rem­ných pros­tre­diach čo­raz čas­tej­šie nas­ta­ve­né reš­trik­cie tla­čo­vých úloh (napr. zá­kaz fa­reb­nej tla­če, nas­ta­ve­ný maximál­ny po­čet vy­tla­če­ných strán). Prá­ve v ob­las­ti ria­de­ných tla­čo­vých slu­žieb a do­ku­men­to­vé­ho sof­tvé­ru up­ra­ve­né­ho na mie­ru zá­kaz­ní­ka za­zna­me­ná­va IDC veľ­ký po­ten­ciál pre spo­loč­nos­ti, kto­ré sú schop­né pos­kyt­núť ta­ké rie­še­nia. Pre­chod k tým­to služ­bám je však za­tiaľ veľ­mi poz­voľ­ný, pre­to­že tie­to služ­by sú pre men­šie fir­my ce­no­vo ne­dos­tup­né a čas­to si rad­šej spra­vu­jú tla­čo­vé rie­še­nie vlas­tný­mi si­la­mi.

Zdeněk Krou­žel, Se­nior Re­search Ana­lyst, Ima­ging, Prin­ting and Do­cu­ment So­lu­tions, IDC CE­MA

Zu­za­na Ba­bic­ká, Se­nior Re­search Ana­lyst, Ima­ging, Prin­ting and Do­cu­ment So­lu­tions, IDC CE­MA

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter