Reportáž: AutoCont TechFórum 2014

Viete, čo by chceli vplyvní ľudia v IT? Pracovať na svojom mieste aj zajtra.

Cloud, mo­bi­li­ta, bez­peč­nosť

Man­tra biz­ni­su sú­čas­nos­ti do­mi­no­va­la aj na ok­tób­ro­vej kon­fe­ren­cii Auto­Cont Tech­Fó­rum 2014 v Hor­nom Smo­kov­ci, kto­rú or­ga­ni­zu­je spo­loč­nosť Auto­Cont. Kaž­dý z do­dá­va­te­ľov ju po­ňal v sú­vis­los­ti so svo­jím ak­tuál­nym por­tfó­liom. Či už to bo­la tren­do­vá slo­ven­ská pre­mié­ra mem­ris­to­ro­vej pa­mä­te z HP, ana­ly­ti­ka IBM, ras­tú­ce po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov, bez­peč­nos­tné hroz­by, ale­bo po­ten­ciál na no­vé ap­li­ká­cie a služ­by. Auto­Cont Tech­Fó­rum je kon­ci­po­va­né ako stret­nu­tie pre ľu­dí z IT, kto­rí s tech­no­ló­gia­mi pra­cu­jú a roz­ho­du­jú o ich pou­ží­va­ní - den­ne, za­jtra, do kon­ca ro­ka, ale aj v dl­ho­do­bých plá­noch.

P1010513.jpg

Mi­lan Fu­ták, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ fir­my Auto­Cont SK, kto­rá kon­fe­ren­ciu or­ga­ni­zu­je

„Už keď má­te viac ako sto za­mes­tnan­cov, IT štruk­tú­ra sa stá­va via­cej kom­plexnou a kri­tic­kou pre fun­go­va­nie spo­loč­nos­ti," ho­vo­rí Mi­los­lav Zá­les­ký z Auto­Con­tu. Po­žia­dav­ky na IT ras­tú geo­met­ric­ky, zdro­je iba mier­ne, kva­lit­ných ľu­dí pri­bú­da iba li­mi­to­va­ne. Časť zá­ťa­že tre­ba pre­niesť na exter­né­ho do­dá­va­te­ľa a na to sú všet­ky clou­dy. Pre clou­do­vé služ­by sú ty­pic­ké vý­ho­dy, kto­ré sa ťaž­ko opi­su­jú v Exce­li. Pre­vádz­ko­va­nie IT mi­mo fir­my za­bez­pe­ču­je „du­šev­ný kom­fort ria­di­te­ľov" a pok­ry­tie ri­zík fi­riem.

Clou­do­vé služ­by umož­nia rea­go­vať na se­zón­ne ná­va­ly ale­bo prin­ci­piál­ne zme­ny a pred­chá­dza­jú per­so­nál­nym vý­pad­kom, keď­že do­dá­va­teľ má množ­stvo skú­se­ných od­bor­ní­kov. V dá­to­vom cen­tre Auto­Con­tu v Os­tra­ve je za os­tat­né šty­ri ro­ky vy­še sto zá­kaz­ní­kov z vý­ro­by, slu­žieb, ob­cho­du, sta­veb­níc­tva aj dop­ra­vy. Či už však ide o pri­vát­ny, ale­bo ve­rej­ný cloud, ty­pic­ké pre všet­kých zá­kaz­ní­kov je poz­na­nie kri­tic­kej hra­ni­ce: „Už to nes­tí­ha­me, nech sa o to sta­rá niek­to iný."

Infra­štruk­tú­ra: Prá­ca kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov sa me­ní, chcú pra­co­vať od­kiaľ­koľ­vek a na čom­koľ­vek a dá­ta mu­sia byť pod kon­tro­lou a v bez­pe­čí. Server­y, sto­ra­ge a sie­ťo­vé tech­no­ló­gie sa hro­ma­dia, aby ak­cep­to­va­li ná­ro­ky pou­ží­va­te­ľov, a v jed­nej chví­li sa strá­ca jed­no­du­chosť a preh­ľad­nosť. VMware pred­sta­vil nás­troj na sprá­vu, kto­rý ana­ly­zu­je efek­ti­vi­tu vy­na­lo­že­ných pros­tried­kov v infra­štruk­tú­re. 

P1010507.jpg

Viac ako 250 účas­tní­kov sa stret­lo na rep­re­zen­ta­tív­nej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii Auto­Cont Tech­Fó­rum 2014 v Hor­nom Smo­kov­ci

Zá­lo­ho­va­nie vo vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí je kľú­čo­vý pr­vok dneš­ných rie­še­ní, a čím me­nej sa na to pý­ta­jú zá­kaz­ní­ci, tým via­cej by to ma­li ov­lá­dať do­dá­va­te­lia rie­še­ní, pri­po­mí­na Veeam. A server­y? Tie by si za­slú­ži­li na kon­fe­ren­cii aj vlast­ný deň - pre­daj di­ví­zie IBM v po­da­ní Av­ne­tu, vý­ber pre zá­klad­nú infra­štruk­tú­ru, clou­do­vé špe­ci­fi­ká a do­mi­nan­cia jed­nej znač­ky. Tri špe­cia­li­zo­va­né pred­náš­ky a nie­koľ­ko dis­kus­ných tém zvlád­li skú­se­ní pred­ná­ša­jú­ci od HP až po Fu­jit­su.

Auto­Cont Tech­Fó­rum 2014 bo­lo mi­mo­riad­ne ús­peš­né aj v ne­for­mál­nej čas­ti. Vy­ni­ka­jú­ci mo­de­rá­tor­ský vý­kon Slá­va Jur­ka vy­kres­lil prí­tom­né dá­my a pá­nov ako osob­nos­ti so ši­ro­kým spek­trom zá­uj­mov. Či už to bo­lo v pre­zen­tač­nej čas­ti, ale­bo vo ve­čer­nej de­ba­te s hos­ťa­mi z Hor­skej zá­chran­nej služ­by.

Líd­ri o IT biz­ni­se a Slo­ven­sku

Mar­tin Sůra, Hewlett-Pac­kard

Rok 2014 vní­mam pre slo­ven­ské IT ako pr­vý kon­so­li­do­va­ný po tur­bu­len­tnom ob­do­bí up­ly­nu­lých ro­kov. Úvod­né od­ha­dy sa spĺňa­jú vďa­ka mier­ne­mu ras­tu v súk­rom­nom sek­to­re, sta­bi­li­te vo ve­rej­nej sprá­ve a kon­čia­ce­mu sa ob­do­biu štruk­tu­rál­nych fon­dov. Zvý­še­né po­žia­dav­ky evi­du­je­me nap­rík­lad aj v seg­men­te server­ov. Stá­le vý­znam­nej­ší sú pre nás spot­re­bi­te­lia, ako sú do­mác­nos­ti, men­šie fir­my, ško­ly, le­bo ras­tú dy­na­mic­ky a sú od­váž­ni. Ra­di si ku­pu­jú no­vý har­dvér, ale oča­ká­va­jú aj no­vin­ky v tom, ako si IT mô­žu vy­be­rať, na­ku­po­vať a pou­ží­vať. Ras­to­vé čís­la nás na­bá­da­jú k mier­ne­mu op­ti­miz­mu na bu­dú­ci rok.

Ti­bor Ko­le­ják, Mic­ro­soft

Clou­do­vé rie­še­nia po­nú­ka­me na Slo­ven­sku už šty­ri ro­ky a v tom­to ro­ku sme za­zna­me­na­li mar­kant­ný ná­rast až v dvoj­mies­tnych čís­lach. Po­ten­ciál je me­dzi ma­lý­mi a stred­ný­mi fir­ma­mi, kde sme za­zna­me­na­li vý­znam­ný po­sun vo vní­ma­ní clou­du - ak­cep­tá­ciu bez­peč­nos­ti, pro­duk­ti­vi­ty a fi­nan­čné­ho prí­no­su. Úlo­hou líd­rov je roz­ši­ro­vať po­nu­ku pre zá­kaz­ní­kov, tak­že v bu­dú­com ro­ku vi­dí­me pries­tor pre CRM on-li­ne a ďal­ší roz­voj Of­fi­ce 365, kde po­čet pou­ží­va­te­ľov pre­ko­nal na­še oča­ká­va­nia.

Mi­los­lav Zá­les­ký, Auto­Cont

Oži­ve­nie tr­hu vi­dí­me v po­žia­dav­kách fi­riem. Na za­čiat­ku krí­zy fir­my škrt­li nák­la­dy na ob­no­vu kon­co­vých za­ria­de­ní, ako sú po­čí­ta­če, mo­bi­ly a no­te­boo­ky. V tom­to ro­ku sme za­zna­me­na­li ras­to­vú kriv­ku v pre­da­ji har­dvé­ru a zvý­še­nie po­žia­da­viek na out­sour­cing.

Frid­rich Ma­te­jík, IBM

Slo­ven­ský IT trh v tom­to ro­ku z náš­ho hľa­dis­ka jed­noz­nač­ne ras­tie. Ťahá ho pot­re­ba mo­der­ni­zo­vať har­dvé­ro­vú infra­štruk­tú­ru vo ve­rej­nej sprá­ve, zdra­vot­níc­tve, škol­stve aj v pri­vát­nej sfé­re. Zá­ro­veň sa me­ní štruk­tú­ra IT tr­hu. Pri­chá­dza­jú no­ví tech­no­lo­gic­kí do­dá­va­te­lia z Ázie s aser­tív­ny­mi po­nu­ka­mi a po­žia­dav­ky seg­men­tov sa lí­šia. Nap­rík­lad ban­ky ma­jú množ­stvo po­žia­da­viek sú­vi­sia­cich s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a ras­tie pot­re­ba bu­do­va­nia dá­to­vých úlo­žísk v zdra­vot­níc­tve. Väč­ši­na zá­kaz­ní­kov si však pý­ta po­nu­ku clou­do­vé­ho rie­še­nia a to­to pred­pok­la­dá­me aj na bu­dú­ci rok.

Ma­rek Bra­ži­na, VMware

Za­ve­de­nie mo­bil­ných tech­no­ló­gií zna­me­ná dra­ma­tic­kú zme­nu v IT pros­tre­dí fi­riem a in­šti­tú­cií a mu­sia sa na to prip­ra­viť auto­ma­ti­zá­ciou a urý­chle­ním pro­ce­sov. V pr­vej po­lo­vi­ci ro­ku 2014 rás­tol čes­ký aj slo­ven­ský trh pre VMware troj­ná­sob­ne. Zna­me­ná to, že fir­my sa prip­ra­vu­jú na up­lat­ne­nie mo­bil­ných tech­no­ló­gií veľ­mi zod­po­ved­ne a v ši­ro­kom roz­sa­hu. Na­ši klien­ti sú z ob­las­ti ban­kov­níc­tva, pois­ťov­níc­tva, zdra­vot­níc­tva, ale aj štát­nej sprá­vy. Roz­hod­ne nej­de iba o veľ­ké fir­my, veľ­mi ak­tív­ne sú men­šie a stred­né fir­my. Mo­bi­li­tu dnes vy­ža­du­jú pou­ží­va­te­lia ako štan­dard, osob­né oča­ká­va­nia zme­ni­li na pra­cov­né, a tak sa im pris­pô­so­bu­jú za­mes­tná­va­te­lia aj ve­rej­ná sprá­va.

Pa­lo Lu­ka, ESET

Pre­daj bez­peč­nos­tných rie­še­ní na slo­ven­skom tr­hu kon­ti­nuál­ne ras­tie vo všet­kých seg­men­toch aj v ro­ku 2014, do­kon­ca pre­ko­ná­va na­še oča­ká­va­nia. Potvr­dzu­je­me zvý­še­ný zá­ujem ma­lých a stred­ných fi­riem o sof­tvé­ro­vú bez­peč­nosť a ploš­ný zá­ujem o bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre mo­bil­né za­ria­de­nia. V tom je slo­ven­ský trh veľ­mi po­dob­ný európ­ske­mu. Na pre­dik­cie na bu­dú­ci rok je eš­te sko­ro, ale aj na­ďa­lej bu­de­me zdô­raz­ňo­vať pot­re­bu vzde­lá­va­nia slo­ven­ských pro­fe­sio­nál­nych aj kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti.

P1010664.jpg

(zľa­va) Mar­tin Sůra, Hewlett-Pac­kard, Frid­rich Ma­te­jík, IBM, Ti­bor Ko­le­ják, Mic­ro­soft, Ma­rek Bra­ži­na, VMware, Pa­lo Lu­ka, ESET, Mi­los­lav Zá­les­ký, Auto­Cont

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter