Hybridné využívanie IT a cloud computing

„Think Cloud = Think Smart“ platí už aj na Slovensku

Roz­mýš­ľať o IT s „hla­vou v ob­la­koch" je dnes už pre mno­hých ma­na­žé­rov IT štan­dar­dná ces­ta pri roz­vo­ji ich in­for­mač­ných sys­té­mov ale­bo spô­sob, ako zlep­šiť a zlac­niť exis­tu­jú­cu pre­vádz­ku. Z množ­stva slo­ven­ských pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb si do­kon­ca mož­no vy­be­rať. Pot­re­bu­je­te IaaS či SaaS?

Pre­fe­ru­je­te pri­vát­ny cloud ale­bo sa spo­ľah­ne­te na pos­ky­to­va­te­ľa ve­rej­né­ho? Ne­mu­sí­te ísť vždy na hra­nu, exis­tu­je aj „zla­tá" stred­ná ces­ta: hyb­rid­ný cloud, resp. hyb­rid­né IT.

My­šlien­ka hyb­rid­né­ho prís­tu­pu, clou­du či „hyb­rid­né­ho IT" je pre fir­my prí­ťaž­li­vá aj pod­ľa zis­te­nia ana­ly­ti­kov. IDC vo svo­jom pries­ku­me [1] uvá­dza, že v ro­ku 2013 bo­la v ne­mec­kom seg­men­te SMB a SME (v pod­ni­koch s 50 - 99 a 500 - 999 za­mes­tnan­ca­mi) stred­ná hod­no­ta koe­fi­cien­tu adop­cie clou­du 75 % a viac. Kon­krét­na otáz­ka zne­la: „Vy­uží­va va­ša fir­ma v sú­čas­nos­ti sof­tvér ale­bo ap­li­ká­ciu pos­ky­to­va­nú on-li­ne ale­bo z clou­du?" Od­po­ve­da­lo na ňu do­ved­na 200 res­pon­den­tov.

Hyb­rid­ný cloud: Čo to je?

Hyb­rid­ný prís­tup ku clou­du ale­bo „hyb­rid­né IT" kom­bi­nu­je lo­kál­ne sys­té­my so služ­ba­mi z clou­du. V tom­to mo­de­li niek­to­ré ap­li­ká­cie os­tá­va­jú bež­ať v pro­duk­čnom dá­to­vom cen­tre zá­kaz­ní­ka a iné sú pre­su­nu­té a pos­ky­to­va­né z ve­rej­né­ho či ko­mu­nit­né­ho clou­du. In­teg­rá­cia je ma­na­žo­va­ná me­cha­niz­ma­mi, kto­ré po­nú­ka buď ve­rej­ný cloud, ale­bo in­teg­rač­ná plat­for­ma bež­iaca lo­kál­ne, prí­pad­ne obid­ve.

Po­jem hyb­rid­ný cloud má nie­koľ­ko ďal­ších vý­zna­mov v zá­vis­los­ti od kon­textu, pri­čom pred­pok­la­dá­me, že kaž­dý cloud je pre­vádz­ko­va­ný iným pos­ky­to­va­te­ľom.

Hyb­rid­ný cloud pri­ná­ša schop­nosť pre­po­je­nia mies­ta, lo­kál­nych zdro­jov IT, ma­na­žo­va­ných a/ale­bo de­di­ko­va­ných slu­žieb s clou­do­vý­mi zdroj­mi. Ozna­ču­je sa tak aj sú­čas­né vy­uží­va­nie dvoch ale­bo via­ce­rých roz­diel­nych clou­dov (napr. vlast­ný pri­vát­ny + pub­lic) s vý­ho­dou via­ce­rých mo­de­lov na­sa­de­nia.

Pre­čo ísť hyb­rid­nou ces­tou

Pot­re­bu­je­te na­sa­diť no­vú ap­li­ká­ciu, ale in­ves­tí­cia do pot­reb­né­ho har­dvé­ru pre­sa­hu­je váš roz­po­čet? Je vy­uží­va­nie Sa­les­For­ce CRM štan­dar­dom vo va­šej ma­ter­skej za­hra­nič­nej spo­loč­nos­ti? Za­mýš­ľa­te sa, ako naj­účin­nej­šie a naj­lac­nej­šie zá­lo­ho­vať svo­je dá­ta, vir­tuál­ne stro­je a ap­li­ká­cie mi­mo pro­duk­čné­ho dá­to­vé­ho cen­tra?

Pos­ti­hol vás úpl­ný vý­pa­dok server­ovn­e a roz­mýš­ľa­te, ako na­bu­dú­ce roz­beh­núť ce­lú infra­štruk­tú­ru na inom mies­te v prie­be­hu maximál­ne nie­koľ­kých ho­dín? Pot­re­bu­jú va­ši ana­ly­ti­ci biz­ni­su neus­tá­le naj­ak­tuál­nej­šie dá­ta bez ob­me­dzenia pro­duk­čnej pre­vádz­ky? Ale­bo po­čú­va­te nep­retr­ži­te sťaž­nos­ti svoj­ho vý­vo­jo­vé­ho a tes­to­va­cie­ho tí­mu na sla­bú ka­pa­ci­tu, ma­lú flexibi­li­tu a vy­so­kú ce­nu exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry Dev&Test?

Adop­ciou stra­té­gie hyb­rid­né­ho clou­du mož­no rie­šiť všet­ky uve­de­né vý­zvy. S ras­tú­cou ak­cep­tá­ciou clou­du sa hyb­rid­né IT pos­tup­ne stá­va viac a viac štan­dar­dom, pre­to­že umož­ňu­je sú­čas­ne vy­uží­vať tak lo­kál­ne ap­li­ká­cie, ako aj clou­do­vé služ­by, pri­čom obid­va ty­py nav­zá­jom spo­lup­ra­cu­jú, resp. sú in­teg­ro­va­né. Na­vy­še hyb­rid­ná stra­té­gia vás ne­nú­ti do rie­še­nia di­le­my, či na­sa­dzo­vať ďal­šiu lo­kál­nu ap­li­ká­ciu ale­bo pou­žiť služ­by z clou­du. Mô­že­te im­ple­men­to­vať kom­bi­ná­ciu oboch na zá­kla­de to­ho, čo lep­šie spĺňa pot­re­by váš­ho pod­ni­ka­nia ale­bo infra­štruk­tú­ry pre kon­krét­nu ap­li­ká­ciu.

Ďal­šia vý­ho­da hyb­rid­né­ho mo­de­lu je sku­toč­nosť, že do­vo­ľu­je prek­ro­čiť hra­ni­ce izo­lá­cie v rám­ci jed­né­ho clou­du a stie­ra roz­die­ly me­dzi pos­ky­to­va­teľ­mi. Do­vo­ľu­je te­nan­to­vi roz­ší­riť či už ka­pa­ci­ty, ale­bo schop­nos­ti niek­to­rej clou­do­vej služ­by ces­tou ag­re­gá­cie, in­teg­rá­cie ale­bo pris­pô­so­be­nia inej služ­be.

Na­po­kon stra­té­gia hyb­rid­né­ho clou­du pri­ná­ša IT pre­dov­šet­kým flexibi­li­tu voľ­by me­dzi pri­vát­ny­mi a ve­rej­ný­mi zdroj­mi v je­di­nom auto­ma­ti­zo­va­nom a ria­de­nom ope­rač­nom pros­tre­dí. Hyb­rid­ný cloud umož­ňu­je IT op­ti­ma­li­zo­vať aj roz­diel­ne pot­re­by a od­liš­né po­žia­dav­ky ap­li­kač­ných ba­lí­kov. Pre­to­že tie­to po­žia­dav­ky sú v rám­ci jed­not­li­vých or­ga­ni­zá­cií rôz­ne, hyb­rid­ný cloud ne­po­va­žu­je­me za uni­ver­zál­ne rie­še­nie ty­pu „jed­na veľ­kosť sa ho­dí na všet­ko".

Nap­rík­lad sys­té­my s pot­re­bou rých­lej šká­lo­va­teľ­nos­ti a rých­lym nás­tu­pom na trh mô­žu mať vy­ššiu afi­ni­tu k ve­rej­né­mu clou­du. Zde­de­né sys­té­my bu­dú mať prav­de­po­dob­ne bliž­šie buď k pri­vát­ne­mu clou­du, ale­bo k SaaS pos­ky­to­va­né­mu z ve­rej­né­ho clou­du, čo vy­plý­va z ich štan­dar­di­zo­va­nej po­va­hy. Kľú­čo­vé fi­rem­né sys­té­my za­sa bež­ia ty­pic­ky v do­má­com pri­vát­nom clou­de. Hyb­rid­ný cloud umož­ňu­je or­ga­ni­zá­cii vy­va­žo­vať nut­nosť in­ves­to­va­nia do vlas­tných lo­kál­nych clou­do­vých tech­no­ló­gií (Ca­pEx) s pou­ží­va­ním exter­ných, ve­rej­ných clou­do­vých slu­žieb (OpEx) pod­ľa pra­vid­la „vy­bu­duj zá­klad - pre­naj­mi si vý­kon v špič­ke". Ta­ký­to mo­del na­sa­de­nia umož­ní do­siah­nuť op­ti­ma­li­zo­va­né TCO.

Ako sa dos­tať s ap­li­ká­ciou do clou­du?

Na­ša úva­ha sa za­čí­na pri mož­nos­tiach ma­ni­pu­lá­cie s dá­ta­mi ap­li­ká­cie. Po­kiaľ sú ulo­že­né len lo­kál­ne ale­bo len v clou­de, je tech­nic­ky jed­no­du­chá, no pri in­teg­rá­cii ale­bo tran­sfor­má­cii dát me­dzi lo­kál­nym cen­trom a clou­do­vý­mi služ­ba­mi je zlo­ži­tá. Ma­li by ste si byť is­tí, že ne­vyt­vá­ra­te no­vé, od­de­le­né dá­to­vé „si­lá" a že váš in­teg­rač­ný pro­ces bu­de fun­go­vať v clou­de rov­na­ko dob­re ako v lo­kál­nom dá­to­vom cen­tre.

Po­kiaľ uva­žu­je­te o pre­su­ne tran­sfor­mač­ných dá­to­vých pro­ce­sov do clou­du, mô­že­te skú­siť adop­to­vať mo­del, v kto­rom exis­tu­jú­ca tran­slá­cia dát zos­tá­va sú­čas­ťou va­šich inter­ných sys­té­mov na roz­diel od no­vých, resp. mo­di­fi­ko­va­ných pro­ce­sov, kto­ré bu­dú im­ple­men­to­va­né v clou­de. Ten­to prís­tup mô­že­te otes­to­vať tak, že pre­su­nie­te je­den ale­bo via­ce­ro in­teg­rač­ných dá­to­vých pro­jek­tov do clou­du, pri­čom zvy­šok po­ne­chá­te on-pre­mi­se.

Tech­nic­ky exis­tu­jú v sú­čas­nos­ti nás­tro­je, kto­ré do­ká­žu rých­lo a efek­tív­ne pre­sú­vať ob­sah fy­zic­kých a/ale­bo vir­tuál­nych server­ov z lo­kál­ne­ho dá­to­vé­ho cen­tra do clou­du s mi­ni­mál­nym vý­pad­kom, mig­ro­vať da­ta­bá­zy a za­bez­pe­čiť beh pre­su­nu­tej ap­li­ká­cie/ap­li­ká­cií v clou­de.

Aké ap­li­ká­cie sú vhod­né v hyb­rid­nom mo­de­li clou­du

Pri hyb­rid­nom prís­tu­pe k IT sa zdá naj­väč­šou vý­zvou prá­ve roz­hod­nu­tie, aké ap­li­ká­cie, resp. pro­ce­sy pre­su­núť do clou­du či na­sa­diť v clou­de. Tr­ho­ví stra­té­go­via od­po­rú­ča­jú roz­de­liť ap­li­ká­cie na „štan­dar­dné", t. j. tie, kto­ré s vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou pou­ží­va aj kon­ku­ren­cia, a na „uni­kát­ne" ale­bo vy­slo­ve­ne špe­ci­fic­ké pre va­šu or­ga­ni­zá­ciu. Štan­dar­dné ap­li­ká­cie ne­pos­ky­tu­jú­ce kon­ku­ren­čnú vý­ho­du sú pr­vý­mi kan­di­dát­mi na pre­sun do clou­du.

Prík­la­dom je e-mail. Pri pos­tup­nom roz­bo­re ap­li­ká­cií je vhod­né všim­núť si ďal­ších kan­di­dá­tov na pre­sun do clou­du: sú to ap­li­ká­cie za­hŕňa­jú­ce exter­nú spo­lup­rá­cu, in­teg­ro­va­né s do­dá­va­teľ­mi, par­tner­mi a zá­kaz­ník­mi. Prík­la­dom je CRM. Tie­to ap­li­ká­cie si vy­ža­du­jú zvý­še­nú po­zor­nosť, pre­to­že pred­sta­vu­jú men­šie bez­peč­nos­tné ri­zi­ko a zlep­šu­jú agi­li­tu ob­chod­ných pro­ce­sov, čo z nich ro­bí vhod­ných kan­di­dá­tov na pr­vý pro­jekt v clou­de.

V zá­klad­nom pries­ku­me zá­uj­mu o cloud, kto­rý sme vy­ko­na­li me­dzi zá­kaz­ník­mi za­čiat­kom toh­to ro­ka, sme zis­ti­li naj­vyš­ší zá­ujem o nas­le­du­jú­ce služ­by: zá­lož­né/re­co­ve­ry cen­trum v clou­de, zá­lo­ho­va­nie/rep­li­ká­cia do clou­du, e-mail, ERP/úč­tov­níc­tvo, Test & De­ve­lop­ment, mo­ni­to­ring vo­zi­diel, vir­tuál­ny Win­dows des­ktop ako služ­ba (DaaS).

Prík­lad vy­uži­tia hyb­rid­né­ho mo­de­lu: DRaaS

Poz­ri­me sa bliž­šie na služ­bu DRaaS - Dis­as­ter Re­co­ve­ry as a Servic­e. Hyb­rid­ný prís­tup a je­ho vý­ho­dy sú v tom­to prí­pa­de zrej­mé: v štan­dar­dnom re­ži­me bež­ia všet­ky ap­li­ká­cie v pro­duk­čnom/pri­már­nom a lo­kál­nom dá­to­vom cen­tre (PDC) či cen­trách. V prí­pa­de vý­pad­ku PDC auto­ma­ti­zo­va­ný ob­nov­ný sys­tém „zdvih­ne" vir­tuál­ne stro­je (VMs) ulo­že­né v zá­lož­nom cen­tre (DRC), kto­ré sa na­chá­dza v pub­lic clou­de.

Na beh VMs sa vy­uží­va na po­žia­da­nie vy­tvo­re­ný Pri­va­te Vir­tual Cloud (PVC) bež­iaci nad zdie­ľa­nou (ale­bo cez re­sour­ce pool de­di­ko­va­nou) clou­do­vou infra­štruk­tú­rou IaaS v pub­lic clou­de. Auto­ma­ti­zo­va­ný ob­nov-ný sys­tém za­bez­pe­čí správ­nu nás­led­nosť spus­te­nia vir­tuál­nych stro­jov a ap­li­ká­cií v clou­de, ako aj vy­tvo­re­nie vir­tuál­nej sie­te vrá­ta­ne rou­te­ra, fi­rewal­lu, load-ba­lan­ce­ra, pri­de­le­nia správ­nych IP adries a za­bez­pe­če­né­ho prís­tu­pu op­ráv­ne­ných pou­ží­va­te­ľov k VPC z inter­ne­tu.

V pro­duk­čnom re­ži­me je ce­lá infra­štruk­tú­ra IT spo­lu s ap­li­ká­cia­mi a ich dá­ta­mi neus­tá­le sní­ma­ná a pre­ná­ša­ná do DRC vrá­ta­ne kon­fi­gu­rá­cií a re­lá­cií me­dzi ap­li­ká­cia­mi, serverm­i, sto­ra­ge a sie­ťou. Do DRC sú ta­kis­to so­fis­ti­ko­va­ným spô­so­bom kon­ti­nuál­ne rep­li­ko­va­né, zá­lo­ho­va­né a uk­la­da­né de­dup­li­ko­va­né sním­ky a zá­lo­hy vir­tuál­nych stro­jov, ap­li­ká­cií a dát. Po ob­no­ve pre­vádz­ky v PDC je VPC zru­še­ný a pro­duk­čné pros­tre­die je opäť zá­lo­ho­va­né do clou­du.

Čo je pod­stat­né, mo­del plat­by je pos­ta­ve­ný na prin­cí­pe PAYG (pay-as-you-go). Zá­kaz­ník te­da po­čas vý­pad­ku PDC pla­tí ce­nu za vir­tuál­ne stro­je, sie­te a pot­reb­nú sto­ra­ge (IaaS) len v ča­se, keď bež­ali ako sú­časť VPC. Pres­ne rov­na­ko pre­bie­ha aj tes­to­va­cí sce­nár so si­mu­lá­ciou vý­pad­ku PDC.

Čo nás ča­ká v [hyb­rid­nej] bu­dúc­nos­ti

Pod­ľa pries­ku­mu IDG [2] z feb­ruára 2014 sú naj­zrel­ší­mi kan­di­dát­mi na na­sa­de­nie v clou­de tes­to­va­cie a vý­vo­jo­vé pros­tre­dia vrá­ta­ne QA a ma­na­žo­va­nia ži­vot­né­ho cyk­lu. Za Dev&Test nas­le­du­jú služ­by DRaaS, opí­sa­né v pre­doš­lom od­se­ku, vrá­ta­ne ma­na­žo­va­ných slu­žieb ako cloud vaul­ting, rep­li­ká­cia a zá­lo­ho­va­nie, za­ují­ma­vé sú no­vé geo­lo­kač­né mož­nos­ti a roz­ší­re­nie exis­tu­jú­cich dá­to­vých cen­tier.

Pred­pok­la­dá sa veľ­ký zá­ujem o „ba­líč­ko­va­né" služ­by ty­pu MS Sha­re­Point + Exchan­ge ale­bo DaaS/DI­aaS (vir­tuál­ny des­ktop/ vDes­ktop infra­štruk­tú­ra ako služ­ba). Zá­kaz­ní­ci bu­dú chcieť dos­tať do clou­du aj no­vé pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie (SaaS, ERP, 3-vrstvo­vé ap­li­ká­cie) a ap­li­ká­cie ty­pu „new ge­ne­ra­tion", kto­ré sú pí­sa­né pria­mo mul­ti­te­nan­tne, so zá­me­rom ich pos­ky­to­va­nia vo for­me clou­do­vej služ­by. Me­dzi pos­led­né me­no­va­né pa­tria nap­rík­lad aj mo­bil­né ap­li­ká­cie ale­bo on-li­ne hry. Bu­dú­ci zá­kaz­ní­ci si od hyb­rid­né­ho IT/clou­du sľu­bu­jú pre­dov­šet­kým:

  • pod­stat­ne vy­ššiu flexibi­li­tu pri pos­ky­to­va­ní IT zdro­jov pre fir­mu
  • efek­tív­nej­šie a rých­lej­šie pre­ko­na­nie prí­pad­né­ho vý­pad­ku pri­már­ne­ho dá­to­vé­ho cen­tra
  • zní­že­nie in­ves­tič­ných nák­la­dov

Na dru­hej stra­ne vý­ho­dy hyb­rid­né­ho IT a po­zi­tív­ny vý­hľad do bu­dúc­nos­ti sú spre­vá­dza­né oba­va­mi pre­dov­šet­kým o bez­peč­nosť dát pri mig­rá­cii do clou­du, ochra­nu dát, kto­ré už v clou­de sú, a po­ten­ciál­nu ne­dos­tup­nosť ap­li­ká­cií v prí­pa­de, že ochra­na dát a pos­tu­py na ob­no­ve­nie po ka­tas­tro­fe zly­ha­jú. V

ýh­ra­dy exis­tu­jú ta­kis­to k schop­nos­ti spl­ne­nia bez­peč­nos­tných po­žia­da­viek, štan­dar­dov, zho­dy a re­gu­lá­cií pre ap­li­ká­cie pre­vádz­ko­va­né v clou­de. V ne­pos­led­nom ra­de mu­sia pre­vádz­ko­va­te­lia clou­dov roz­ptý­liť oba­vy svo­jich po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov o dos­ta­toč­ný náh­ľad do bez­peč­nos­tných opat­re­ní v clou­de a schop­nosť pre­sa­dzo­vať svo­je bez­peč­nos­tné po­li­ti­ky.

Re­fe­ren­cie:

[1] IDC SUR­VEY: Re­gio­nal 2014 SMB Cloud Adop­tion Sur­vey: Ja­nua­ry 2014
[2] MAR­KET PUL­SE, IDG Re­search Servic­es, Feb­ruary 2014

Autor: Pe­ter Kroš­lák, Pro­duk­to­vý ma­na­žér Po­sAm, spol. s r. o.

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter