Čo vlastne „hybridné IT“ znamenajú?

Ro­la in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a ich pre­vádz­ky sa vý­raz­ne me­ní: ob­chod­né stra­té­gie sú čo­raz viac a viac zá­vis­lé na IT služ­bách, vý­be­rom kon­krét­nych tech­no­ló­gií , ich na­sa­dzo­va­ním a pre­vádz­ko­va­ním. Biz­nis pou­ží­va­te­lia pot­re­bu­jú stá­le rých­lej­šie vy­tvá­rať a na­sa­dzo­vať ap­li­ká­cie a pot­re­bu­jú ta­kú IT infra­štruk­tú­ru, kto­rá do­ká­že dr­žať krok s ich po­žia­dav­ka­mi a bez vy­so­kých ope­ra­tív­nych nák­la­dov.

Tie­to cha­rak­te­ris­ti­ky vy­so­kej úrov­ne flexibi­li­ty, dos­tup­nos­ti a efek­tív­nos­ti je pries­tor, kde Cloud Com­pu­ting ot­vá­ra mno­hé za­ují­ma­vé mož­nos­ti. Na dru­hej stra­ne exis­tu­jú­ce „in-hou­se" IT služ­by sú už vy­la­de­né pod­ľa kľú­čo­vych biz­nis po­žia­da­viek da­nej or­ga­ni­zá­cie, uľah­ču­jú sprá­vu dát a ga­ran­tu­jú dodr­ža­nie ak­tuál­ne­ho „sta­tus-quo" úrov­ne ri­zík. A to­to je si­tuácia, ke­dy pre mno­hé prí­pa­dy hyb­rid­né IT po­nú­ka no­vé príl­eži­tos­ti roz­vo­ja IT pre udr­ža­nie ale­bo zlep­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti.

Čo vlas­tne "Hyb­rid­né IT" zna­me­ná?

Hyb­rid­né IT je vo svo­jej pod­sta­te vý­sled­kom realis­tic­ké­ho ucho­pe­nia vý­ziev na IT v ak­tuál­nom biz­nis pros­tre­dí, kto­ré je cha­rak­te­ris­tic­ké pot­re­bou vy­so­kej agi­li­ty a sú­čas­ným sil­ným tla­kom na eko­no­mič­nosť.

Hyb­rid­né IT je vý­sled­kom kom­bi­ná­cie pou­ži­tia inter­ných a exter­ných slu­žieb, zvy­čaj­ne kom­bi­ná­ciou pri­vát­nych a ve­rej­ných cloud slu­žieb, s cie­ľom pod­po­riť biz­nis vý­sled­ky. Pri­ja­tie ak­cep­to­va­teľ­ných ri­zík ve­rej­né­ho cloud-u vied­li k návr­hom ar­chi­tek­túr, kto­ré spá­ja­jú vnú­tor­né ap­li­ká­cie a kri­tic­ké dá­ta s exter­ný­mi „ko­mo­dit­ný­mi" cloud služ­ba­mi. Tie­to no­vé ar­chi­tek­to­nic­ké prís­tu­py sa spo­lie­ha­jú na mo­der­né tech­no­ló­gie umož­ňu­jú­ce in­teg­rá­ciu s cloud-om, so­fis­ti­ko­va­né me­to­do­ló­gie kla­si­fi­ká­cie dát a v ne­pos­led­nom ra­de na servisn­e orien­to­va­nú ar­chi­tek­tú­ru.

Mo­ti­vač­né fak­to­ry

Kaž­dé od­vet­vie a biz­nis je iný, ale pre väč­ši­nu prí­pa­dov nás­le­dov­ne sú tri hlav­né fak­to­ry, kto­ré pria­mo ov­plyv­ňu­jú pri­ja­tie my­šlien­ky vy­uži­tia hyb­rid­né­ho IT:

Dy­na­mi­ka inter­ných pra­cov­ných pos­tu­pov a ob­chod­ný rast

Má­te vo Va­šom biz­ni­se špič­ky vy­uží­va­nia IT slu­žieb? Pre­chá­dza­te fá­za­mi rých­le­ho ras­tu?

Niek­to­ré or­ga­ni­zá­cie - špe­ciál­ne tie, ak­tív­ne vy­uží­va­jú­ce ino­va­tív­ne pro­duk­ty a služ­by - pre­chá­dza­jú sig­ni­fi­kan­tný­mi ná­ras­tmi po­trieb na IT služ­by, nap­rík­lad po­čas kom­plexnej fá­zy návr­hu, ale­bo tes­ne pred spus­te­ním no­vé­ho pro­duk­tu. V ta­kých­to pri­pa­doch, je to prá­ve exter­ný pos­ky­to­va­teľ slu­žieb, kto­rý naj­efek­tív­nej­šie pos­ky­tu­je po­ža­do­va­nú flexibi­li­tu pris­pô­so­be­nia sa tým­to ná­ras­tom v do­py­te, či už pe­rio­dic­ké­ho cha­rak­te­ru ale­bo po­čas fáz rých­le­ho ras­tu.

Biz­nis di­fe­ren­ciá­cia ver­zus pod­por­né IT služ­by

Čo od­li­šu­je Va­šu fir­mu, znač­ku ale­bo pro­dukt? Na roz­diel od toh­to, aké biz­nis as­pek­ty sú ko­mo­di­ti­zo­va­né?

Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, cie­ľom by ma­lo byť vlas­tníc­tvo slu­žieb a dát, kto­ré su naj­dô­le­ži­tej­šie pre Va­šu fir­mu a di­fe­ren­cu­jú Vás na tr­hu, a pou­ží­vať exter­ných pos­ky­to­va­te­ľov pre pod­por­né služ­by ako sú emai­lo­vé ale­bo iné pod­por­né služ­by.

Ale skôr, ako sa bu­de­te po­náh­ľať vy­užiť exter­né služ­by tre­tích strán, ne­za­bud­ni­te vziať do úva­hy nás­le­dov­ný tre­tí fak­tor.

Práv­ne a re­gu­lač­né fak­to­ry

Je sú­čas­ťou Váš­ho biz­nis mo­de­lu prá­ca s osob­ný­mi údaj­mi tre­tích strán? Ste sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie?

Va­še mož­nos­ti vy­uži­tia pos­tu­pov hyb­rid­né­ho IT mô­žu byť ob­me­dze­né ak ope­ru­je­te v sil­ne re­gu­lo­va­nom od­vet­ví. Pre jed­not­liv­ca sa tie­to as­pek­ty ne­mu­sia zdať dô­le­ži­té, ale pre og­ra­ni­zá­ciu sú tie­to ri­zi­ká sig­ni­fi­kan­tnej­šie­ho cha­rak­te­ru a mô­žu mať aj kon­krét­ne práv­ne dôs­led­ky. Tie­to ty­py ob­me­dze­ní sa mô­žu tiež up­lat­ňo­vať na kon­krét­ne di­ví­zie spo­loč­nos­ti. Nap­rík­lad, pre väč­šiu časť or­ga­ni­zá­cie sú exter­ne spra­vo­va­né emai­lo­vé služ­by ak­cep­to­va­teľ­né, ale pre lep­šie vy­vá­že­nie ri­zík, práv­ne a fi­nan­čné od­de­le­nie pre­fe­ru­je vy­uží­va­nie inter­né­ho ko­la­bo­rač­né­ho rie­še­nia.

Reali­zač­né as­pek­ty

Za­cho­va­nie kon­zis­ten­cie biz­nis lo­gi­ky a in­for­má­cií, a ich dos­tup­nos­ti, sú kľú­čo­vé fak­to­ry ús­peš­nej reali­zá­cie za­ve­de­nia prís­tu­pov hyb­rid­né­ho IT. Do­siah­nu­tie žia­da­né­ho sta­vu je pod­mie­ne­né ús­peš­nou sys­té­mo­vou in­teg­rá­ciou a na nás­led­nom kom­plexnom pre­vádz­ko­vom ma­naž­men­te zin­teg­ro­va­ných slu­žieb a ap­li­ká­cií.

Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia

Prob­le­ma­ti­ka sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie v hyb­rid­nom IT je nie­koľ­ko­roz­mer­ný pries­tor, kto­rý sa za­čí­na na biz­nis úrov­ni, pok­ra­ču­je cez ap­li­kač­nú a dá­to­vu in­teg­rač­nú lo­gi­ku a kon­čí pri in­teg­rá­cii s clou­do­vý­mi pros­tre­dia­mi. Kaž­dá kon­két­na in­teg­ráč­ná vý­zva vy­ža­du­je špe­ci­fic­ký prís­tup s rôz­nou va­riá­ciou pou­ži­tia in­teg­rač­ných tech­no­ló­gií, a pro­ces­ných a or­ga­ni­zač­ných zmien.

Kaž­do­pád­ne in­teg­rá­cia mu­sí za­bez­pe­čiť vi­zi­bi­li­tu a in­for­mo­va­nosť biz­nis pro­ce­sov a dát zdie­ľa­ný­mi s exter­ný­mi pos­ky­to­va­teľ­mi slu­žieb, čo­ho vý­sled­kom je in­te­li­gen­tnej­ší ma­naž­ment ri­zík a efek­tív­nej­šie plá­no­va­nie a ope­ra­tív­ne roz­ho­do­va­nie. Ďaľ­ším roz­me­rom in­teg­rá­cie je pre­po­je­nie zdie­ľa­ných pro­ce­sov a fun­kcií se­pa­rát­ne bež­iacich ap­li­ká­cií, ako aj za­bez­pe­če­nie dos­tup­nos­ti kon­ti­nuál­ne­ho prís­tu­pu k ak­tuál­nym a dô­ve­ry­hod­ným in­for­má­ciám v rám­ci ce­lé­ho he­te­ro­gen­né­ho sys­té­mu slu­žieb hyb­rid­né­ho IT.

Ma­naž­ment slu­žieb

Sys­tém pre ma­naž­ment slu­žieb pos­ky­tu­je vi­zi­bil­tu, ria­de­nie a auto­ma­ti­zá­ciu ne­vyh­nut­nú pre efek­tív­nu pre­vádz­ku hyb­rid­né­ho IT pros­tre­dia. Vý­sled­kom ta­ké­ho­to ria­de­nia slu­žieb by ma­la byť auto­ma­ti­zá­cia, kto­rá spra­co­vá­va všet­ku lo­gi­ku na zá­kla­de de­fi­no­va­ných pra­cov­ných pos­tu­pov, po­li­tík a biz­nis pro­ce­sov. Tým­to spô­so­bom služ­by sú alo­ko­va­né vždy kon­zis­ten­tným spô­so­bom a mi­ni­ma­li­zu­jú sa bez­peč­nos­tné ri­zi­ká a vý­pad­ky dos­tup­nos­ti.

Ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou ma­naž­men­tu hyb­rid­né­ho IT je cen­trál­ny ka­ta­lóg slu­žieb, kto­rý za­bez­pe­čí štan­dar­di­zá­ciu me­ta­dát a ma­naž­men­tu ži­vot­né­ho cyk­lu slu­žieb. Ma­naž­ment slu­žieb mu­sí tiež po­nú­kať in­teg­ro­va­né ria­de­nie bez­peč­nos­tných po­li­tík a pro­pa­gá­ciu iden­tít a sprá­vu, mo­ni­to­ring a „go­ver­nan­ce" hyb­rid­ných pros­tre­dí. Vý­sled­ný sys­tém pre ma­naž­ment slu­žieb fun­kcio­nál­ne ná­pad­ne pri­po­mí­na spros­tred­ko­va­te­ľa clou­do­vých slu­žieb (Cloud Servic­e Bro­ker), kto­rý by pod­ľa cha­rak­te­ru or­ga­ni­zá­cie mo­hol byť ma­na­žo­va­ný inter­ne ale­bo tiež ako exter­ná služ­ba.

Zá­ver

Až príl­iš čas­to sa IT pro­jek­ty za­čí­na­jú vý­be­rom kon­krét­nej tech­no­ló­gie, ale sa­mot­ná tech­no­ló­gia ne­rie­ši kom­plexitu v ob­las­ti tran­sfor­má­cie sú­vi­sia­cich pro­ce­sov a alo­ká­cie pot­reb­ných ľud­ských zdro­jov. Je ove­ľa lep­šie sa naj­prv za­me­rať na tran­sfor­mač­ný plán, kto­rý v mno­hých prí­pa­doch za­čne za­de­fi­no­va­ním a vy­čle­ne­ním se­pa­rat­ných zod­po­ved­nos­tí mi­mo tra­dič­ných IT pro­ce­sov a za­me­ra­ním sa na pr­vý jed­no­duch­ší pi­lot­ný pro­jekt, kto­rý bu­de rie­šiť je­den kon­krét­ny prí­pad vy­uži­tia IT slu­žieb v or­ga­ni­zá­cii.

Sa­mot­né na­sa­de­nie kon­krét­ne­ho hyb­rid­né­ho IT rie­še­nia je kom­plexná úlo­ha a jej ús­pech zá­le­ží na kom­plexnej ap­li­ká­cii správ­nej úrov­ne in­teg­rá­cie vo via­ce­rých ob­las­tiach ako B2B, ap­li­kač­nej a dá­to­vej ob­las­ti. V ne­pos­led­nom ra­de ta­ké­to na­sa­de­nie tiež vy­ža­du­je zme­nu mys­le­nia IT pro­fe­sio­ná­lov a cel­ko­vej zme­ny prís­tu­pu IT ma­naž­men­tu z pri­már­ne kon­trol­nej ro­le do koor­di­nač­nej. Od­me­nou vy­uži­tia prin­cí­pov hyb­rid­né­ho IT bu­de flexibil­né, úči­nej­šie a efek­tív­nej­šie vy­uží­va­nie IT slu­žieb v or­ga­ni­zá­cií.

Autor: Pe­ter Kiš­ša, Inter­Way

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter