Hybridné využívanie IT a cloud computing

Prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť?

Ako hyb­rid­né IT sa ozna­ču­je prís­tup k pod­ni­ko­vej vý­poč­to­vej tech­ni­ke, pri kto­rom or­ga­ni­zá­cia pos­ky­tu­je a spra­vu­je nie­koľ­ko in­for­mač­ných tech­no­ló­gií in-hou­se, ale čias­toč­ne vy­uží­va aj clou­do­vé služ­by.

To fir­me umož­ňu­je udr­žia­vať cen­tra­li­zo­va­ný prís­tup k sprá­ve IT a zá­ro­veň expe­ri­men­to­vať s cloud com­pu­tin­gom. Pod­ni­ky k to­mu ve­die sna­ha udr­žať si kon­tro­lu nad dá­ta­mi a efek­ti­vi­tu nák­la­dov na clou­do­vé kom­po­nen­ty (ako sú pop­lat­ky­za sof­tvér či za uk­la­da­nie dát) a túž­ba IT od­de­le­ní rea­go­vať čo naj­pruž­nej­šie na rých­lo sa me­nia­ce pot­re­by pod­ni­ka­nia.

Pri­ja­tie clou­do­vé­ho rie­še­nia ako sú­časť stra­té­gie ochra­ny dát má pre mo­der­né dá­to­vé cen­trum svo­je vý­ho­dy. Naj­čas­tej­šie sa spo­mí­na fi­nanč­ný be­ne­fit. Služ­by skla­do­va­nia v clou­de sú zvy­čaj­ne úč­to­va­né len na zá­kla­de vy­uží­va­nia ur­či­tej ka­pa­ci­ty, fir­my te­da pla­tia len za to, čo sku­toč­ne pou­ží­va­jú. To uľah­ču­je vlas­tní­kom spo­loč­nos­ti plá­no­va­nie roz­poč­tu na úlo­žis­ko pre prí­pad ob­no­vy po ha­vá­rii, čo je jed­no­duch­šie ako in­ves­tí­cia do dra­hých dis­ko­vých po­lí.

Na­priek zjav­ným vý­ho­dám sú fir­my v Čes­ku aj na Slo­ven­sku ku clou­do­vým rie­še­niam na zá­lo­ho­va­nie dát stá­le zdr­žan­li­vé. Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mu Veeam vy­uží­va cloud iba 5 % z os­lo­ve­ných IT pro­fe­sio­ná­lov a ďal­ších 10 % plá­nu­je v doh­ľad­nom ča­se pre­sun ku clou­du. Hlav­ným dô­vo­dom, pre­čo fir­my clou­du stá­le ne­ve­ria, mô­že byť neis­to­ta spo­je­ná s oba­vou o to, kde pres­ne sa ich dá­ta na­chá­dza­jú a aká je ich ochra­na.

Ochra­na dát a rie­še­nia na rep­li­ká­ciu v clou­de pri dis­as­ter re­co­ve­ry

Zá­sad­ná vec pre kaž­dú or­ga­ni­zá­ciu je off-si­te rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie, te­da zá­lo­ho­va­nie na mies­te mi­mo da­nej lo­ka­li­ty. Je však na po­ču­do­va­nie, koľ­ko spo­loč­nos­tí ta­ké­to rie­še­nie vô­bec ne­má. Fir­my dá­va­jú stá­le pred­nosť zá­lo­ho­va­niu dát po­mo­cou tra­dič­ných me­tód, te­da na disk či pás­ku. Pás­ka i disk ma­jú ur­či­te svo­ju vy­uži­teľ­nosť, hlav­né vý­ho­dy clou­du sú však rých­losť a dos­tup­nosť. No­vé je vy­uži­tie hos­tin­gu vir­tua­li­zá­cie na ochra­nu dát vrá­ta­ne vir­tua­li­zo­va­ných zá­loh a rie­še­ní na rep­li­ká­ciu v clou­de. Vy­uži­tie nás­tro­jov na vir­tua­li­zá­ciu, kto­ré umož­ňu­jú tie­ro­vé uk­la­da­nie, je pre pod­ni­ky dô­le­ži­tá al­ter­na­tí­va. Väč­ši­nou to­tiž hľa­da­jú sil­né rie­še­nie, kto­ré mi­ni­mál­ne pre­ru­šu­je ope­rá­cie na úrov­ni lo­kál­ne­ho zá­lo­ho­va­nia ale­bo ob­no­vo­va­nia.

Ne­vý­ho­da tra­dič­ných me­tód zá­lo­ho­va­nia je pre­dov­šet­kým ri­zi­ko poš­ko­de­nia a stra­ty dát. Pro­ces ob­no­vy dát bý­va na­vy­še zdĺha­vý a ná­roč­ný, a pre­to nie je ideál­ny na rie­še­nie nás­led­kov po vý­pad­ku IT. Pri­tom stra­ta dát mô­že fir­mám spô­so­biť ško­dy v rá­doch mi­lió­nov do­lá­rov. Nie­koľ­ko prík­la­dov z praxe ho­vo­rí za všet­ko: Goog­le pri­šiel v augus­te 2013 o pol mi­lió­na do­lá­rov vi­nou 5-mi­nu­to­vé­ho vý­pad­ku do­mov­skej strán­ky. Ama­zon stá­li dva vý­pad­ky v ro­koch 2008 a 2013, je­den dvoj­ho­di­no­vý a je­den 20-mi­nú­to­vý, do­ved­na 5,7 mi­lió­na do­lá­rov. V sna­he za­brá­niť po­dob­ným stra­tám v bu­dúc­nos­ti za­čal biz­nis for­mu­lo­vať no­vé po­žia­dav­ky na ochra­nu dát pre pre­daj­cov IT rie­še­ní a nas­ta­vo­vať no­vé cie­le. Mi­ni­ma­li­zá­cia ri­zi­ka vý­pad­kov, ob­no­vi­teľ­nosť dát a nep­retr­ži­tá dos­tup­nosť sa sta­li pre kon­ku­ren­cies­chop­nosť mo­der­ných fi­riem kľú­čo­vý­mi.

Naj­väč­šie vý­zvy a príl­eži­tos­ti pri im­ple­men­tá­cii hyb­rid­ných IT a cloud com­pu­tin­gu

Naj­väč­šia vý­zva je pos­ky­to­vať kom­plexnú clou­do­vú stra­té­giu tak, aby us­po­ko­jo­va­la to, čo je sku­toč­ne dô­le­ži­té - ap­li­ká­cie. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, cloud sto­ra­ge je dob­rý, ale čo ak sme ich moh­li mať asis­to­va­né clou­do­vý­mi vý­poč­to­vý­mi zdroj­mi v na­tív­nom for­má­te ap­li­ká­cie? Pot­re­bu­je­me ta­kú stra­té­giu, kto­rá ne­na­ru­šu­je chod ap­li­ká­cií, ale v sku­toč­nos­ti ho zlep­šu­je. Tým sa zvý­ši bez­peč­nosť, pou­ži­teľ­nosť a, sa­moz­rej­me, aj vý­kon. Ce­los­ve­to­vý trend naz­na­ču­je, že fir­my pot­re­bu­jú clou­do­vé rie­še­nia, kto­ré vy­ho­vu­jú pot­re­be do­siah­nuť kon­ti­nuál­nu pre­vádz­ku pod­ni­ku; na­vy­še by ta­ké­to rie­še­nia ma­li us­po­ko­jiť ná­ro­ky na exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie do IT a neoh­ro­ziť bez­peč­nosť dát.

Cloud je len mies­to, kde pri­vát­ny cloud je on-pre­mi­se a služ­by ve­rej­né­ho clou­du mô­že pos­ky­to­vať tak veľ­ký, ako aj ma­lý pos­ky­to­va­teľ. Mô­že­me pred­pok­la­dať, že v naj­bliž­ších 5 až 10 ro­koch už ne­bu­dú veľ­kí pos­ky­to­va­te­lia hlav­ný­mi ak­tér­mi, ale bu­dú ni­mi servic­e pro­vi­de­ri (SP, pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb), a to z mno­hých dô­vo­dov (bez­peč­nosť, umies­tne­nie a ďal­šie do­da­toč­né služ­by ako pos­ky­to­va­nie slu­žieb SLA na mie­ru atď.). Veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľov bu­dú vy­uží­vať tak pod­ni­ky, ako aj servic­e pro­vi­ders z dô­vo­dov burst-out.

Ho­ci sa vý­voj na zlep­še­nie slu­žieb cloud com­pu­tin­gu de­je tak­mer na den­nej bá­ze, stá­le exis­tu­je ve­ľa prob­lé­mov, kto­ré or­ga­ni­zá­cie mu­sia pre­ko­nať, než z ne­ho bu­dú môcť maximál­ne ťa­žiť. V kom­bi­ná­cii s do­py­tom kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov na za­bez­pe­če­nie kon­ti­nuál­nej pre­vádz­ky je tlak na vý­voj enor­mne vy­so­ký. Ho­ci chcú or­ga­ni­zá­cie s cloud com­pu­tin­gom za­čať, je pre mno­hé z nich ne­jas­né, kam ur­či­té služ­by ale­bo ap­li­ká­cie na­sa­diť. A ke­dy ich na­sa­diť vo ve­rej­nom clou­de (Mic­ro­soft Azu­re, Ama­zon Web Servic­es, VMware vCloud Air ale­bo iní pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb) a ke­dy v pri­vát­nom clou­de. Všet­ko sa stá­va eš­te zlo­ži­tej­ším, keď časť služ­by ale­bo ap­li­ká­cie bu­de na­sa­de­ná v pri­vát­nom clou­de on-pre­mi­se a časť vo ve­rej­nom clou­de.

V ne­pos­led­nom ra­de je tu aj tlak zá­ko­na - mô­žem sem svo­je dá­ta umies­tniť? Čo ak bu­dú pre­su­nu­té do inej kra­ji­ny bez to­ho, aby som o tom ve­del? Po tých­to roz­hod­nu­tiach pri­chá­dza­jú do hry tech­nic­ké prob­lé­my. Ako bu­de­me rie­šiť a ria­diť tie­to služ­by vo ve­rej­nom clou­de? Ako ich pri­po­jí­me k náš­mu vlas­tné­mu pri­vát­ne­mu clou­du?

A čo za­bez­pe­če­nie dát, por­ta­bi­li­ta ap­li­ká­cie (v prí­pa­de, že ju chce­me pre­su­núť k iné­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi clou­du ale­bo ju jed­no­du­cho pri­viesť späť on-pre­mi­se), čo pou­ži­teľ­nosť, vý­kon a tak ďa­lej? A ako te­raz bu­de­me pos­ky­to­vať nep­retr­ži­tú pre­vádz­ku, kto­rú po­ža­du­jú na­ši kon­co­ví pou­ží­va­te­lia a zá­kaz­ní­ci? V ne­pos­led­nom ra­de vstu­pu­jú do hry aj prob­lé­my ochra­ny úda­jov. Ako bu­de­me navr­ho­vať ochra­nu na­šich dát, dis­as­ter re­co­ve­ry a stra­té­gie nep­retr­ži­tej dos­tup­nos­ti pod­ni­ka­nia (always-on-bu­si­ness), kde sú veľ­mi vy­so­ké ná­ro­ky na RPO a RTO?

Vý­voj pok­ro­čil aj v kľú­čo­vých zlep­še­niach v ob­las­ti clou­do­vých plat­fo­riem Mic­ro­soft Azu­re, Ama­zon Web Servic­es a VMware vCloud Air. Kaž­dá z tých­to clou­do­vých plat­fo­riem je sku­toč­nou brá­nou k mno­hým ve­ciam, ale tre­ba mať na pa­mä­ti vy­uži­tie ap­li­ká­cií. Poz­ná­me jas­né prík­la­dy spot­re­bi­teľ­ských ap­li­ká­cií pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, ale aké sú v prí­pa­de pod­ni­ka­nia?

Ako mô­žu fir­my vy­uží­vať clou­do­vé plat­for­my, aby spĺňa­li ich pot­re­by a oča­ká­va­nia nep­retr­ži­tej dos­tup­nos­ti pod­ni­ka­nia (always-on-bu­si­ness)? Fak­tom je, že im mô­žu ve­ľa po­núk­nuť, ale tre­ba sa opäť za­me­rať na ap­li­ká­cie. Exis­tu­je mno­ho spô­so­bov, ako clou­do­vé plat­for­my efek­tív­ne vy­uží­vať, ale za pred­pok­la­du, že clou­do­vé stra­té­gie ma­jú de­fi­no­va­né jas­né ob­chod­né vý­ho­dy a pou­ži­tie ap­li­ká­cií.

Autor: Mar­tin Štětka, re­gio­nál­ny ma­na­žér CZ/SK/HU, Veeam Software

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter