Reportáž: VMworld 2014

Vízia tekutého sveta

Po­zor­nosť ko­mu­ni­ty zdru­že­nej oko­lo rie­še­ní spo­loč­nos­ti VMware sa v po­lo­vi­ci ok­tób­ra už tra­dič­ne sús­tre­di­la na po­du­ja­tie VMworld v Bar­ce­lo­ne. Re­kor­dná účasť viac než 9000 zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a IT špe­cia­lis­tov naz­na­ču­je veľ­ký zá­ujem o vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie, tech­no­ló­gie na sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trá a hyb­rid­né clou­dy.

No­vý fe­no­mén ale­bo buzzword?

Hlav­nú pred­náš­ku za­čal šéf VMware Pat Gel­sin­ger poj­mom „liquid world", kto­rý nie­koľ­kok­rát re­zo­no­val aj v ďal­ších pred­náš­kach. Vo­da ako zá­klad ži­vo­ta, te­ku­ti­na, kto­rej povrch sa do­ká­že pris­pô­so­biť aké­mu­koľ­vek tva­ru ná­do­by, ako sym­bol ne­vyh­nut­nos­ti IT pod­po­ry biz­ni­su a zá­ro­veň maximál­ne pris­pô­so­bi­teľ­nej infra­štruk­tú­ry? No­vý trend v IT ale­bo ďal­ší mar­ke­tin­go­vý buzzword? 

vmwordl4.jpg

Pat Gel­sin­ger

Prax pos­led­ných ro­kov uka­zu­je, že ma­na­žé­ri VMware ma­li ús­pech pri pre­sa­dzo­va­ní no­vých poj­mov, kto­ré sa nie­len za­uží­va­li, ale dos­lo­va ur­čo­va­li tren­dy. Bý­va­lý CTO Ste­ve Herrod v ro­ku 2012 pr­výk­rát pou­žil spo­je­nie sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trum. Dnes je to všeo­bec­ne za­uží­va­ný po­jem. Gel­sin­ger nás­led­ne vy­svet­lil ví­ziu „te­ku­té­ho sve­ta" (mož­no ne­po­da­re­ný po­kus o prek­lad), keď pro­ce­sy už ne­bu­dú via­za­né na kon­krét­nu lo­ka­li­tu a čas, zá­ro­veň bu­dú ove­ľa tran­spa­ren­tnej­šie. Cie­ľom infra­štruk­tú­ry je umož­niť beh ap­li­ká­cií na pod­po­ru biz­ni­su.

Hlav­ným mot­tom po­du­ja­tia bo­lo „No li­mits". Pat Gel­sin­ger zdô­raz­nil, že ús­peš­né fir­my - prie­kop­ní­ci v ob­las­ti IT - ko­na­jú od­váž­ne a ráz­ne, ne­ča­ka­jú na zme­ny, ale vy­tvá­ra­jú ich. Na to tre­ba, sa­moz­rej­me, po­riad­nu por­ciu od­va­hy. Ako prík­lad uvie­dol zná­mu spo­loč­nosť LE­GO, kto­rá pred de­sia­ti­mi rok­mi stá­la na pok­ra­ji ban­kro­tu, no do­ká­za­la rea­go­vať na zme­nu tren­dov v zá­ba­ve a tran­sfor­mo­vať sa z kla­sic­kých sta­veb­níc sme­rom k vi­deoh­rám a mul­ti­me­diál­nej zá­ba­ve. Na­mies­to roz­ho­do­va­nia, či na­sa­diť tra­dič­né ale­bo clou­do­vé rie­še­nia, prí­pad­ne či dať pred­nosť bez­peč­nos­ti ale­bo flexibi­li­te, tre­ba zme­niť uhol poh­ľa­du a skĺbiť tra­dič­né, kon­zer­va­tív­ne s ino­va­tív­nym.

Auto­ma­ti­zá­cia pro­ce­sov v dá­to­vých cen­trách

Trh s vir­tua­li­zá­ciou server­ov je už tak­mer sa­tu­ro­va­ný, všet­ko, čo sa da­lo, už bo­lo vir­tua­li­zo­va­né. Prio­ri­tou VMware aj na­ďa­lej zos­tá­va­jú sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trá, hyb­rid­ný cloud a end-user com­pu­ting. Prav­de­po­dob­ne naj­väč­šie­mu zá­uj­mu účas­tní­kov nie­len na pred­náš­kach, ale aj na be­se­dách s exper­tmi sa te­ši­la plat­for­ma na vir­tua­li­zá­ciu sie­ťo­vej vrstvy VMware NSX. Z hľa­dis­ka sprá­vy sa VMware sna­ží za­uto­ma­ti­zo­vať všet­ky pro­ce­sy v dá­to­vých cen­trách a zjed­no­tiť ich tak, aby sa da­li ria­diť po­mo­cou jed­né­ho nás­tro­ja. Pod je­ho tak­tov­ku sa bu­dú v ďal­ších eta­pách pri­dá­vať aj vir­tuál­ne sie­te a sto­ra­ge. Ak­tua­li­zo­va­né pro­duk­ty na sprá­vu dá­to­vých cen­tier a clou­dov bo­li za­čle­ne­né do pro­duk­to­vej ro­di­ny VMware vReali­ze.

EVO:Rail - cloud v ška­tu­li

VMware v spo­lup­rá­ci s naj­výz­nam­nej­ší­mi vý­rob­ca­mi har­dvé­ru (HP, Dell, Fu­jit­su, EMC...) vy­tvo­ri­li kon­cep­ciu rie­še­nia EVO:Rail - har­dvé­ru s pre­din­šta­lo­va­ným vir­tua­li­zač­ným sof­tvé­rom. Vý­ho­da pre zá­kaz­ní­kov je zrej­má - po vy­ba­le­ní a pri­po­je­ní har­dvé­ru mož­no do nie­koľ­kých mi­nút sys­tém uviesť do pre­vádz­ky. Pod­ľa vý­sled­kov inter­ných tes­tov sa dá vy­tvo­riť infra­štruk­tú­ra po­zos­tá­va­jú­ca z 250 vir­tuál­nych server­ov za me­nej než 15 mi­nút. Za­ria­de­nia dis­tri­buu­jú ich vý­rob­co­via. Fi­lo­zo­fiou pro­jek­tu EVO:Rail je, aby ak­ti­vi­ty špe­cia­lis­tov IT od­de­le­ní sme­ro­va­li k vy­šším mé­tam, aby rie­ši­li iba to, aké služ­by bu­dú pre­vádz­ko­vať, a nie ako pre tie­to služ­by vy­bu­do­vať pot­reb­nú infra­štruk­tú­ru, prác­ne ju kon­fi­gu­ro­vať a spra­vo­vať.

End-user com­pu­ting

V ob­las­ti end-user com­pu­tin­gu po­nú­ka VMware rie­še­nia na DaaS, te­da des­kto­py ako služ­bu. Ten­to mo­del pos­ky­to­va­nia umož­ňu­je pre­na­jí­mať vir­tuál­ny po­čí­tač pre­vádz­ko­va­ný v dá­to­vom cen­tre, a to vrá­ta­ne ap­li­ká­cií. O DaaS sa za­ují­ma­jú hlav­ne úra­dy a ban­ky. Rie­še­nie VMware Ho­ri­zon DaaS zme­ni­lo ná­zov na VMware Ho­ri­zon Air.

Na kon­fe­ren­cii bo­lo pred­sta­ve­né aj rie­še­nie VMware Ho­ri­zon FLEX, kto­ré fir­mám umož­ní cen­trál­ne pos­ky­to­vať, spra­vo­vať a za­bez­pe­čiť vir­tuál­ne des­kto­py a ap­li­ká­cie pre­vádz­ko­va­né lo­kál­ne na plat­for­mách PC a Mac, reš­pek­tu­júc fi­rem­né pra­vid­lá. To pris­pe­je k bez­peč­nej­šie­mu pre­vádz­ko­va­niu mo­de­lu BYO (bring-your-own), pre­to­že po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov v mno­hých fir­mách nú­tia správ­cov IT ofi­ciál­ne či neo­fi­ciál­ne pod­po­ro­vať aj plat­for­mu Mac, hlav­ne u exter­ných pra­cov­ní­kov. Fir­my oce­nia aj no­vé clou­do­vé služ­by na zo­ta­ve­nie des­kto­pov po ha­vá­rii, cen­tra­li­zo­va­nú sprá­vu za­lo­že­nú na fi­rem­ných pra­vid­lách. Rie­še­nie Cloud Vo­lu­mes, kto­ré VMware zís­kal ne­dáv­nou ak­vi­zí­ciou, bo­lo pre­me­no­va­né na VMware App Vo­lu­mes a po­núk­ne mož­nosť in­teg­rá­cie s VMware Ho­ri­zon 6 a VMware Wor­kspa­ce Sui­te. Vý­ho­dou je „just in ti­me" fun­kcia na do­ru­če­nie ap­li­ká­cií na vir­tua­li­zo­va­né des­kto­py VMware i tre­tích strán. VMware Ho­ri­zon Fast Track 2.0 po­má­ha zá­kaz­ní­kom urý­chliť na­sa­de­nie vir­tuál­nych des­kto­pov.

Bar­ce­lo­na
Všet­ky nák­la­dy hra­di­la spo­loč­nosť VMware.

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter