Amok obchodov HFT

Kaž­dá mi­lión­ti­na se­kun­dy sa ob­chod­ne za­rá­ta­va cez ob­cho­dy HFT (high frequen­cy tra­des). Sprie­vod­ným zna­kom glo­bál­nej infra­štruk­tú­ry HFT sú pre­te­ky o ob­chod­nú zvr­cho­va­nosť. De­ba­ta o spek­tre ma­ni­pu­lač­ných ob­cho­dov HFT sme­ru­je k tvr­de­niam, že ame­ric­ký ak­cio­vý a ko­mo­dit­ný trh sa po­do­bá ka­sí­nu, kde veľ­kí in­ves­to­ri ma­ni­pu­lu­jú trh.

Od­ha­du­je sa, že HFT tvo­ria až 70 % z ob­cho­dov s ame­ric­ký­mi dl­ho­pis­mi a vy­še po­lo­vi­ce ob­cho­dov s cen­ný­mi pa­pier­mi v Euró­pe. Viac ako 2/3 účas­tní­kov ame­ric­ké­ho fi­nan­čné­ho prie­mys­lu si mys­lí, že ob­cho­dy HFT nie sú fé­ro­vé, ko­rum­pu­jú trh, od­vá­dza­jú po­zor­nosť od reál­nej lik­vi­di­ty a re­du­ku­jú bez­peč­nosť glo­bál­ne­ho fi­nan­čné­ho sys­té­mu. Pod­ľa kri­ti­kov ob­cho­dy HFT od­há­ňa­jú dl­ho­do­bých in­ves­to­rov, tí ute­ka­jú preč z tem­ných kon­trak­tov HFT s ob­me­dze­nou tran­spa­ren­tnos­ťou a zni­ču­jú­ci­mi ob­chod­ný­mi ak­ti­vi­ta­mi.

Ar­chi­tek­tú­ra HFT

Pre bro­ker­ské fir­my HFT je sa­moz­rej­mý prís­tup k pos­led­ným ver­ziám in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (ak­ce­le­rá­cia har­dvé­ru, rých­losť CPU, alo­ká­cia pa­mä­te a po­dob­ne). Ob­chod­ní­ci s HFT do­sa­hu­jú po­zo­ru­hod­nú ob­chod­nú la­ten­ciu (ob­chod od sie­te so­ke­to­vé­ho riad­ka po pou­ží­va­teľ­ské za­da­nie ty­pu call-back) oko­lo 400 na­no­se­kúnd, čo je stok­rát rých­lej­šie než prí­ka­zy na ob­chod ty­pu or­der/tra­de.

Ob­chod­né spo­loč­nos­ti HFT pot­re­bu­jú up­gra­do­vať kaž­dé 3 me­sia­ce, aby za­chy­ti­li pulz sú­ťa­že­nia me­dzi špe­cia­lis­ta­mi expan­du­jú­ce­ho prie­mys­lu ob­cho­dov HFT v nes­kro­te­nom sve­te roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hov a ak­tív in­ves­tič­ných fon­dov. Bro­ke­ri pri ob­cho­do­va­ní s HFT sú vo fron­to­vej lí­nii stre­tu in­ven­čných ná­pa­dov s kon­ku­ren­ciou. In­for­má­cie o tech­no­lo­gic­kých pa­ra­met­roch ob­cho­dov HFT kal­ku­lo­va­ných na vý­hru sú prís­ne dô­ver­né. Glo­bál­na de­ri­vá­to­vá bur­za ICE naz­na­či­la, že jej dá­ta HFT bež­ia na tech­no­ló­gii EPAM/B2BITS FIX An­ten­na C++.

Infra­štruk­tú­ra HFT

Sys­té­my HFT sú schop­né pred­ví­dať sme­ro­va­nie tr­hov a pri ob­cho­doch vy­tvá­ra­jú pre se­ba zis­ko­vú proti­reak­ciu. Nás­led­ne sú prip­ra­ve­né ata­ko­vať v prie­be­hu pár se­kúnd glo­bál­ne ko­mo­dit­né, de­ví­zo­vé a ka­pi­tá­lo­vé tr­hy a ko­rum­po­vať ich mi­liar­da­mi nep­ra­vých „fa­ke" HFT prí­ka­zov. Os­tat­ní in­ves­to­ri bez pri­vi­lé­gií HFT ma­jú tech­nic­ky po­mal­šie reak­cie, le­bo ob­cho­du­jú pri­naj­lep­šom v roz­pä­tí ti­sí­cin se­kun­dy. HFT bro­ke­ri sa sprá­va­jú veľ­mi ag­re­sív­ne vo­či ne­zú­čas­tne­ným in­šti­tu­cio­nál­nym in­ves­to­rom.

Ob­cho­dy HFT elek­tro­nic­ky lo­via a in­fi­ku­jú väč­ši­nu reál­ne­ho glo­bál­ne­ho ko­mo­dit­né­ho a ak­cio­vé­ho tr­hu. Ob­chod­né sys­té­my HFT pra­cu­jú v ultrak­rát­kych ča­so­vých hod­no­tách - v mi­lión­ti­nách se­kun­dy. E-pseu­dop­rí­ka­zy HFT sú pá­ro­va­né po mi­liar­dách a spô­so­bu­jú nep­red­sta­vi­teľ­ný amok na glo­bál­nych tr­hoch. Nák­la­dy na pre­po­je­nie dát vy­so­kej rých­los­ti vy­ža­du­jú ag­re­sív­ny mo­del, sto­ja od de­sia­tok ti­síc do­lá­rov me­sač­ne. Mo­del HFT pro­du­ku­je zisk pre­sa­hu­jú­ci zisk re­tai­lo­vé­ho in­ves­to­ra.

Pr­vot­né „kom­pu­te­ro­vé" prog­ra­my ob­cho­dov s vy­so­kou frek­ven­ciou HFT vzni­ka­li na pre­lo­me 80. a 90. ro­kov. V no­vom mi­lé­niu up­gra­do­va­la ge­ne­rá­cia vy­spe­lých ob­chod­ných al­go­rit­mov. Prí­ka­zy ob­cho­dov HFT sú v cen­toch a v se­kun­dách, tie sú elek­tro­nic­ky de­le­né na de­siat­ky ti­sí­cov frak­cií. Pred pár rok­mi to bo­li prí­ka­zy maximál­ne vo vý­ške 50-ti­síc za 1 se­kun­du či 1 cent. Nie je neob­vyk­lé, ak high-frequen­cy kvá­zi-ob­cho­dy pre­pum­pu­jú až 300-tí­síc ob­chod­ných prí­ka­zov za 1 se­kun­du/1 cent.

Za­dné dvier­ka in­for­má­cií

Mek­kou glo­bál­nych ob­cho­dov HFT je New York, tu síd­li 50 naj­väč­ších fi­riem/ka­ná­lov HFT. Tie­to má­lo po­čet­né tí­my (s 20-25 za­mes­tnan­ca­mi) ma­jú sil­né IT zá­ze­mie. Cez „ko­nek­ti­vi­tu za­dných dvie­rok" s me­ga­tok­mi in­for­má­cií sú HFT bro­ke­ri na­po­je­ní na hed­go­vé a in­ves­tič­né fon­dy. S ro­bus­tným IT zá­ze­mím mô­žu newyor­skí HFT bro­ke­ri ús­peš­ne glo­bál­ne roz­tá­čať „bež­iaci amok" prí­ka­zov HFT v ča­se 24/7. HFT bro­ke­ri ope­ru­jú aj z Chi­ca­ga, z Lon­dý­na a po­boč­ky HFT sú aj v Pra­he, Mos­kve či Sin­ga­pu­re. Do aré­ny ob­cho­dov HFT vchá­dza­jú aj os­tat­ní hrá­či, vzras­tá nap­rík­lad ape­tít glo­bál­nych de­ri­vá­to­vých a ko­mo­dit­ných búrz.

Pod­ľa Bloom­ber­gu je mat­chin­go­vý vy­rov­ná­va­cí en­gi­ne Al­goM2 pou­ží­va­ný pri ak­cio­vých a op­čných ob­cho­doch bur­zou NY­SE. Al­go Tech­no­lo­gies tvr­dí, že jej sys­tém Al­goM2 má naj­niž­šiu la­ten­tnosť v ce­lom od­vet­ví, a to 16 mik­ro­se­kúnd, v po­rov­na­ní s lon­dýn­skou bur­zou LSE Millen­nium, kto­rej plat­for­ma do­sa­hu­je la­ten­tnosť 124 mik­ro­se­kúnd. Ďalej la­ten­tnosť sys­té­mu Ar­ca v rám­ci iných rie­še­ní newyor­skej bur­zy je až 500 mik­ro­se­kúnd. V EÚ bu­de po ro­ku 2016 trh HFT re­gu­lo­va­ný. Tran­sak­cie HFT už od hod­no­ty jed­né­ho kvad­ri­lió­na eura bu­dú mu­sieť byť vy­rov­na­né cez Cen­trál­ny de­po­zi­tár cen­ných pa­pie­rov.

HFT ko­rum­pu­jú trh

Sé­rie bur­zo­vých kra­chov vrá­ta­ne tech­nic­kých pre­pa­dov na glo­bál­nych tr­hoch a bur­zách, ako je lon­dýn­ska LSE, BATS, Nas­daq či OMX, sú prík­lad­mi ta­kej­to kri­ti­ky. Opo­nen­ti tr­hov HFT tvr­dia, že uda­los­ti ako prud­ký pád bur­zo­vé­ho in­dexu DJIA z má­ja 2010 sú­vi­se­li s eróz­ny­mi ob­chod­ný­mi prí­kaz­mi cez al­go­rit­my HFT. V má­ji 2010 to bo­li prí­ka­zy HFT, kto­ré roz­že­ra­vi­li a kru­to roz­krú­ti­li špi­rá­lu glo­bál­nych ak­cio­vých tr­hov. Vte­dy sa z ame­ric­ké­ho ak­cio­vé­ho tr­hu vy­pa­ri­lo až 1000 mi­liárd do­lá­rov.

HFT ob­cho­du­jú ove­ľa rých­lej­šie než bro­ke­ri bez HFT en­gi­nov. Ob­cho­dy HFT pô­so­bia na­raz na 30 rôz­nych tr­hoch, pre­bie­ha­jú aj 1000-krát rých­lej­šie než fy­zic­kým spô­so­bom. To umož­ňu­je HFT bro­ke­rom ne­fé­ro­vé vý­ho­dy. Na ame­ric­kom a európ­skom tr­hu sú ob­chod­ní­ci HFT os­tro kri­ti­zo­va­ní, že vy­uží­va­jú ne­do­vo­le­né in­for­má­cie, kto­ré bež­ní ob­chod­ní­ci ne­ma­jú. Ob­cho­dy HFT pri­ná­ša­jú ne­pot­reb­né nák­la­dy a tla­čia tr­hy vy­ko­ná­vať kon­štant­ný up­gra­de svo­jich IT ob­chod­ných plat­fo­riem.

Zá­ver

V mo­der­nom pros­tre­dí HFT vy­hrá­va­jú dr­zí, no ús­peš­ní ob­chod­ní­ci. Tí ar­gu­men­tu­jú, že s HFT pri­ná­ša­jú aj prog­re­sív­ne ve­ci. Pod­po­ro­va­te­lia ob­cho­dov HFT tvr­dia, že ide o pri­ro­dze­nú evo­lú­ciu, že roz­ši­ru­jú lik­vi­di­tu a šír­ku roz­pä­tia tran­sak­cií a že ob­chod uzav­rú v hoc­kto­rom ča­se. Prá­ve pre­to im za to in­ves­to­ri prip­la­tia lep­šiu ce­nu.

Kri­ti­ci ob­vi­ňu­jú ob­cho­dy HFT, že pos­ky­tu­jú úk­ryt pre tie tr­hy, kde sa po­ru­šu­jú a ma­ni­pu­lu­jú pra­vid­lá. Ob­cho­dy HFT vy­tvá­ra­jú strik­tne ne­ve­rej­né ob­chod­né pros­tre­die, pô­so­bí tu len veľ­mi úz­ka sku­pi­na fi­riem, kto­ré pri­ná­ša­jú pred­ra­že­né rie­še­nia a opat­re­nia, ako sú ur­če­nie mies­ta a prio­rít vstup­ných dát. Sa­moz­rej­me, nie sof­tvér, ale ľu­dí tre­ba vi­niť za ich kon­tro­ver­zné ob­cho­dy HFT.

Autor: Mi­los­lav Hos­chek, ne­zá­vis­lý kon­zul­tant

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter