Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ SWAN, a. s.

BLOG: Prečo niektorí itečkári zarábajú viac ako prezident

Žiad­ne ta­jom­stvo. Slo­ven­ské pla­ty v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií sú jed­ny z naj­vyš­ších. Pra­vi­del­ne nás o tom in­for­mu­je šta­tis­tic­ký úrad, uni­ver­zi­ty na­há­ňa­jú­ce štu­den­tov a in­ze­rá­ty na pra­cov­ných por­tá­loch.

V má­lok­to­rom od­vet­ví sa od­bor­ník up­lat­ní za hra­ni­ca­mi tak ľah­ko ako v IT. Mla­dík či di­ev­čin­ka jed­no­du­cho klik­nú na in­ze­rát, od­po­ve­dia a od­ces­tu­jú. Ja­zyk si zväč­ša os­vo­jo­va­li s od­bor­ným štú­diom, čo je zá­klad­ný pred­pok­lad. A hneď ro­bia za plat, kto­rý pre­vy­šu­je me­dia­li­zo­va­ný plat slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta. Od­bor­ní­ci na in­for­mač­né tech­no­ló­gie, te­le­ko­mu­ni­ká­cie, sie­ťo­vé rie­še­nia a bez­peč­nosť chý­ba­jú v ce­lom sve­te.

Ani iteč­ká­ri však nie sú všet­ci z jed­né­ho vre­ca. Ho­ci tak­mer kaž­dý z nich mu­sel viac ale­bo me­nej zvlád­nuť od­bor­nú prob­le­ma­ti­ku a nem­či­nu či an­glič­ti­nu. Čí­tať ne­ja­kú do­ku­men­tá­ciu, od­bor­né prí­ruč­ky, ná­vo­dy a hel­py. Vy­po­čuť si tu­to­riá­ly, pred­náš­ky, prí­pa­do­vé štú­die a tech­nic­ké ti­py.

Dob­rý in­for­ma­tik mu­sí uká­zať, že nie­čo do­ká­že. Na­pí­sať fun­gu­jú­ci prog­ram. Im­ple­men­to­vať a spra­vo­vať in­for­mač­ný sys­tém. Ad­mi­nis­tro­vať ho za pre­vádz­ky, rie­šiť po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov, aby pos­ky­to­val služ­by, kto­ré sa od ne­ho oča­ká­va­jú. Prá­ve to sú skúš­ky zdat­nos­ti iteč­ká­ra. Vy­tvá­ra­jú je­ho re­no­mé. No a po­tom je tu eš­te vy­ššia úro­veň. Schop­nosť prísť s no­vý­mi, ši­kov­ný­mi a in­ven­čný­mi ná­pad­mi. Reali­zo­vať ich za­vča­su, keď pri­ná­ša­jú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Uká­zať prip­ra­ve­nosť tvo­riť, bu­do­vať mo­der­né ar­chi­tek­tú­ry a me­niť za­be­ha­né pos­tu­py. Na­priek všet­ké­mu som to­tiž pev­ne pres­ved­če­ný, že hlav­ná úlo­ha IT je umož­niť čin­nos­ti s vy­ššou pro­duk­ti­vi­tou a efek­tív­nej­šie. Šet­riť čas a pe­nia­ze ale­bo pus­tiť sa do rá­do­vo ťaž­ších úloh.

Čo všet­ko na to tre­ba? Ve­do­mos­ti a ur­či­té schop­nos­ti väč­ši­na od­bor­ní­kov má. Me­nej ich už má sku­toč­nú prip­ra­ve­nosť na ino­vá­cie, krea­ti­vi­tu na us­ku­toč­ňo­va­nie no­vých ná­pa­dov a pro­jek­tov, kom­bi­no­va­nú so zdra­vou tvr­doh­la­vos­ťou a od­hod­la­nos­ťou ísť za svo­jím cie­ľom. Prá­ve ta­kí­to in­for­ma­ti­ci sú tí, čo sa up­lat­ni­li do­ma ale­bo za hra­ni­ca­mi a ma­jú aj nad­pre­zi­den­tské pla­ty. Ho­ci väč­ši­na má skôr pek­ne nadstre­le­ný nad­prie­mer a pos­ky­tu­jú naj­mä spo­ľah­li­vú pre­vádz­ku IT sys­té­mov.

Je­den môj zná­my v roz­ho­vo­re na tú­to té­mu (nie pla­tu, skôr pra­cov­nej nápl­ne) sám se­ba ozna­čil za „ro­bot­ní­ka IT". Priš­lo mi ho tro­chu ľú­to. Je zmie­re­ný s tým, že nik­dy ne­bu­de sku­toč­ným ino­vá­to­rom ani tvor­com ví­zií. Spo­ľah­li­vý pra­cov­ník s veľ­mi sluš­ným pla­tom a dl­ho­do­bo svet­lou bu­dúc­nos­ťou. To áno, ale ru­ti­na bez dob­rod­ruž­stva hľa­da­nia no­vých ciest ma nik­dy ne­lá­ka­la.

Ve­rím, že čo naj­viac na­šich in­for­ma­ti­kov si vy­be­rie tú ťaž­šiu ces­tu. Ne­vy­šlia­pa­nú, ale na kon­ci s krá­ľov­ský­mi plat­mi, kto­ré im bu­dú zá­vi­dieť všet­ci slo­ven­skí ma­lo­ver­ci a zá­vis­tliv­ci. Dá sa to. Poz­nám ve­ľa ús­peš­ných prí­pa­dov. A vždy ma po­te­ší, keď sa doz­viem o ďal­šom. Nav­zdo­ry ne­žič­liv­com ale­bo prá­ve kvô­li nim. Slo­ven­sko to­tiž nie je a ne­mu­sí byť len auto­mo­bi­lo­vá mon­táž­na lin­ka. Ho­ca­ko pek­ne mon­táž (či kraj­šie vý­ro­ba) áut v po­li­tic­kej agen­de mô­že vy­ze­rať, prá­ve IT ob­lasť je bu­dúc­nosť s ozaj­stnou tech­no­lo­gic­kou a zna­los­tnou pri­da­nou hod­no­tou.

Zdroj: http://ve­res­var­sky.blog.sme.sk/

Zdroj: IW 11-12/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter