Reportáž:

Dell stavil na virtuálne a softvérovo definované riešenia

V po­lo­vi­ci sep­tem­bra sme ma­li príl­eži­tosť nav­ští­viť po­du­ja­tie Dell So­lu­tions Fo­rum v Bru­se­li. Ne­bý­va zvy­kom, aby šé­fo­via veľ­kých ame­ric­kých IT fi­riem ces­to­va­li na európ­ske po­du­ja­tia, o to viac tre­ba oce­niť sna­hu „ot­ca za­kla­da­te­ľa" Mi­chae­la Del­la, kto­rý si na­šiel čas nie­len na zá­kaz­ní­kov, ale aj no­vi­ná­rov.

Zdá sa, že Del­lu od­chod z bur­zy pros­pel. Kaž­do­pád­ne spo­loč­nosť zís­ka­la čas a os­lo­bo­di­la sa od tla­ku ak­cio­ná­rov a bur­zy. „Dell ako súk­rom­ne vlas­tne­ná spo­loč­nosť mô­že ma­sív­ne in­ves­to­vať do ob­las­tí, kto­ré sa­ma po­va­žu­je za per­spek­tív­ne," skon­šta­to­val Mi­chael Dell. Pres­né čís­la ne­poz­ná­me, pre­to­že súk­rom­ná spo­loč­nosť tie­to úda­je ne­mu­sí zve­rej­ňo­vať. 

dell1.JPG

Cha­riz­ma­tic­ký CEO Del­lu sa poch­vá­lil dvoj­ci­fer­ným ras­tom svo­jej fir­my

Údaj o vla­ňaj­ších tr­žbách na úrov­ni 60 mi­liárd do­lá­rov zís­ka na za­ují­ma­vos­ti po dopl­ne­ní in­for­má­cie, že tre­ti­na tr­žieb po­chá­dza z no­vých ak­ti­vít, te­da z big da­ta, clou­do­vých a bez­peč­nos­tných rie­še­ní. „Rast spo­loč­nos­ti je dvoj­ci­fer­né čís­lo a tak­to to zos­ta­ne aj v bu­dúc­nos­ti," ne­za­bu­dol sa poch­vá­liť šéf Del­lu. Pop­ri per­spek­tí­vach a tren­doch sa Mi­chael Dell za­mys­lel aj nad mi­nu­los­ťou a vy­jad­ril ľú­tosť, že Dell mal reali­zo­vať viac ak­vi­zí­cií fi­riem, kto­rých rie­še­nia sa uká­za­li nás­led­ne veľ­mi per­spek­tív­ne. Prá­ve ak­vi­zí­cie ma­jú byť pop­ri in­ves­tí­ciách hlav­ným mo­to­rom ras­tu.

Veľ­mi ús­peš­ná bo­la nap­rík­lad ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti Wyse Tech­no­lo­gy, za­me­ra­nej na ten­kých klien­tov. Tá­to for­ma klient­skych za­ria­de­ní ne­má vlas­tnú lo­kál­nu vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu, ale vy­uží­va vir­tuál­ne po­čí­ta­če bež­iace na server­och v dá­to­vom cen­tre. Správ­co­via pod­ni­ko­vých IT pro­fi­tu­jú z bez­peč­nos­ti, pre­to­že na klien­tskom za­ria­de­ní sa ne­na­chá­dza­jú žiad­ne úda­je a mož­nos­ti cen­trál­nej sprá­vy vir­tua­li­zo­va­nej ar­chi­tek­tú­ry. V sú­čas­nos­ti pri­chá­dza na trh no­vá ge­ne­rá­cia klient­skych za­ria­de­ní Wyse vy­uží­va­jú­cich kon­cep­ciu PC-over-IP (PCoIP) od VMware. Sú­čas­ťou kon­cep­cie sú vop­red prip­ra­ve­né „ška­tu­ľo­vé" rie­še­nia do dá­to­vých cen­tier na vir­tua­li­zá­ciu PC, kto­ré mož­no okam­ži­te na­sa­diť. Z ta­kých­to rie­še­ní bu­dú pro­fi­to­vať pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb ty­pu po­čí­tač ako služ­ba.

Po sta­rom sa fun­go­vať ne­dá

Sú­čas­nosť ozna­čil Mi­chael Dell ako éru dá­to­vej eko­no­mi­ky - úda­je sa stá­va­jú jed­nou z naj­cen­nej­ších ko­mo­dít v mo­der­nom biz­ni­se. „Tak ako sa me­ní pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die, mu­sí sa me­niť aj na­ša spo­loč­nosť. Ne­mož­no ro­biť stá­le to is­té, aj keď sa to os­ved­či­lo." Dell sí­ce neo­púš­ťa svoj do­te­raj­ší kľú­čo­vý biz­nis, te­da vý­ro­bu po­čí­ta­čov, ale bu­de sa prio­rit­ne za­me­ria­vať na sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né sie­te a no­vé ty­py sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných ar­chi­tek­túr, cloud, big da­ta či bez­peč­nos­tné rie­še­nia.

Dá­to­vé cen­trá sa tran­sfor­mu­jú sme­rom ku kon­ver­go­va­nej ar­chi­tek­tú­re, všet­ky zá­klad­né kom­po­nen­ty, server­y, sto­ra­ge aj sie­ťo­vá infra­štruk­tú­ra sú vir­tuál­ne a ar­chi­tek­tú­ra je sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ná. Dell ve­nu­je veľ­kú po­zor­nosť sprá­ve IT infra­štruk­tú­ry v dá­to­vých cen­trách. Tým­to sme­rom sú mo­men­tál­ne za­me­ra­né je­ho sna­hy o ak­vi­zí­cie. Po­diel po­čí­ta­čov a iných klient­skych za­ria­de­ní ur­če­ných pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov by sa mal zmen­šiť na 15 per­cent.

Dô­ka­zom tvr­de­nia, že Dell bu­de aj na­ďa­lej ve­no­vať po­zor­nosť po­čí­ta­čom, bo­la pre­zen­tá­cia no­vých mo­de­lov klient­skych za­ria­de­ní, kto­rých mot­tom je mo­bi­li­ta, pou­ži­teľ­nosť na pred­pok­la­da­né sce­ná­re, er­go­nó­mia a di­zajn. V rám­ci seg­men­tá­cie zna­čiek La­ti­tu­de, Pre­ci­sion, Op­tip­lex, Ve­nue XPS, In­spi­rion a Vos­tro si kaž­dý vy­be­rie klien­tske za­ria­de­nie pod­ľa svo­jich po­trieb.

Nap­rík­lad tab­le­ty do­dá­va Dell s uh­lo­prieč­kou od 7 do 18 pal­cov. Pri niek­to­rých mo­de­loch sa pred­pok­la­dá pri­már­ne vy­uži­tie v úlo­he tab­le­tu, pri iných kon­ver­ti­bil­ných za­ria­de­niach sa ako pri­már­ny mód pou­ží­va­nia pred­pok­la­dá kon­fi­gu­rá­cia v po­do­be no­te­boo­ku, te­da v spo­je­ní s klá­ves­ni­cou. Dell expe­ri­men­to­val a expe­ri­men­tu­je s rôz­ny­mi konštruk­cia­mi za­ria­de­ní ty­pu „dva v jed­nom". Vy­tvo­ril rôz­ne konštruk­cie na bá­ze prek­lá­pa­nia dis­ple­ja či me­cha­niz­mov na roz­po­je­nie dis­ple­ja a klá­ves­ni­ce. Ta­kis­to expe­ri­men­tu­je s rôz­ny­mi ma­te­riál­mi, nap­rík­lad hli­ní­kom či uh­lí­ko­vý­mi vlák­na­mi.

In­ves­tí­cie do vý­sku­mu

Dell in­ves­tu­je do vý­sku­mu nie­len v rám­ci fir­my, ale nap­rík­lad aj do spo­loč­nos­ti Nexen­ta, kto­rá sa net­ra­dič­ný­mi rie­še­nia­mi v ob­las­ti sto­ra­geu sna­ží kon­ku­ro­vať spo­loč­nos­tiam Ne­tApp či EMC. Pod­po­ru­je aj star­tu­po­vé ak­ce­le­rá­to­ry, nap­rík­lad zná­my Foun­ders Club 50. V spo­lup­rá­ci s In­te­lom vy­ví­ja rie­še­nia pre big da­ta plat­for­mu Ha­doop.

Dell sa, sa­moz­rej­me, nes­po­lie­ha pri zís­ka­va­ní no­vých tech­no­ló­gií a rie­še­ní len na ak­vi­zí­cie a par­tner­stvá, ale vy­bu­do­val i vlas­tnú fi­rem­nú di­ví­ziu Dell Re­search. Za­obe­rá sa ob­las­ťa­mi, ako je inter­net ve­cí, zis­ťo­va­nie ná­la­dy, ume­lá in­te­li­gen­cia, roz­ší­re­ná reali­ta, ochra­na pou­ží­va­te­ľa, mo­ni­to­ro­va­nie je­ho zdra­vot­né­ho sta­vu, mo­ni­to­ro­va­nie fy­zic­kých ak­ti­vít, no­vé me­tó­dy bio­met­ric­kej auten­ti­zá­cie. Dô­raz sa kla­die na kom­plexnosť, to zna­me­ná, že nap­rík­lad bio­met­ric­ký sní­mač rie­ši nie­len auten­ti­zá­ciu, ale aj mo­ni­to­ru­je fy­zio­lo­gic­ké pa­ra­met­re. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii bo­li pre­zen­to­va­né aj pro­to­ty­py rie­še­ní Brain com­pu­ter inter­fa­ces (BCI) na ov­lá­da­nie po­čí­ta­čov a iných za­ria­de­ní po­mo­cou my­šlie­nok.

Bru­sel
Všet­ky nák­la­dy hra­di­la spo­loč­nosť Dell.

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter