Rozhovor: Matúš Čopík, T-Systems Slovakia

Nemám rád stereotyp a pri IT to nehrozí

Ma­túš Čo­pík je ria­di­teľ úse­ku dy­na­mic­kých plat­for­mo­vých slu­žieb a člen vr­cho­lo­vé­ho ma­naž­men­tu v spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Slo­va­kia od jú­na 2014. Pred­tým fi­gu­ro­val na pos­te ria­di­te­ľa te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a rie­še­ní.

1IMG_9838resize.jpg

V spo­loč­nos­ti T-Sys­tems za­čal pra­co­vať po ukon­če­ní štú­dia na Uni­ver­zi­te Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka v Ko­ši­ciach. Bol jed­ným z pr­vých za­mes­tnan­cov na od­de­le­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a vý­znam­ne sa po­die­ľal na je­ho bu­do­va­ní a na roz­vo­ji no­vých te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb pre kor­po­rát­nych zá­kaz­ní­kov.

V glo­bál­nych IT spo­loč­nos­tiach však pra­co­val eš­te po­čas štú­dia od­bo­ru ve­rej­nej po­li­ti­ky na spo­mí­na­nej UPJŠ. Aj na­priek úpl­ne od­liš­né­mu štu­dij­né­mu za­me­ra­niu ho to stá­le ťa­ha­lo k IT a eš­te po­čas štú­dia zís­kal mno­hé cer­ti­fi­ká­ty so za­me­ra­ním na ob­lasť sie­tí a VoIP (hla­so­vé inter­ne­to­vé služ­by). Nes­kôr pri­bud­la ob­lasť za­bez­pe­če­nia sie­tí a ta­kis­to aj pro­ce­sy v IT.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Ma­túš Čo­pík: IT ma fas­ci­no­va­li už od det­stva, no pa­mät­ný mo­ment bol, keď som pr­výk­rát „zrú­til" Win­dows na úpl­ne pr­vom po­čí­ta­či, kto­rý sme ma­li do­ma. Bo­la to kla­sic­ká 486-ka. Dod­nes si pa­mä­tám reak­ciu môj­ho o osem ro­kov star­šie­ho bra­ta, kto­ré­mu som prá­ve zlik­vi­do­val ope­rač­ný sys­tém na PC: „Vez­mi in­šta­lač­né dis­ke­ty a daj to do po­riad­ku." To bol asi pre­lo­mo­vý bod v mo­jom ži­vo­te, od kto­ré­ho ma to stá­le ťa­ha­lo do sve­ta IT.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Ma­túš Čo­pík: Jed­noz­nač­ne svo­jou dy­na­mi­kou. Ani je­den deň v mo­jom za­mes­tna­ní sa neo­pa­ku­je, prie­my­sel sa neu­ve­ri­teľ­ne dy­na­mic­ky vy­ví­ja, oča­ká­va­nia na­šich zá­kaz­ní­kov sa me­nia rov­na­ko rých­lo a to­mu­to všet­ké­mu mu­sím pris­pô­so­bo­vať svo­je kaž­do­den­né roz­hod­nu­tia. Viem si len veľ­mi ťaž­ko pred­sta­viť, že by som vy­ko­ná­val akú­koľ­vek ste­reo­typ­nú prá­cu, jed­no­du­cho na to ne­mám po­va­hu.

V akej inej ob­las­ti by ste chce­li pra­co­vať?

Ma­túš Čo­pík: S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by šlo o auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel. Od det­stva som mal k autám blíz­ky vzťah a dod­nes ma fas­ci­nu­jú no­vé tech­no­ló­gie a di­zajn, kto­rým nás sve­to­vé auto­mo­bil­ky prek­va­pu­jú tak­mer den­ne. Asi prá­ve dy­na­mi­ka toh­to prie­mys­lu je veľ­mi po­dob­ná dy­na­mi­ke v IT prie­mys­le, a pre­to je pre mňa tá­to ob­lasť veľ­mi za­ují­ma­vá.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Ma­túš Čo­pík: Aj na­priek to­mu, že v spo­loč­nos­ti T-Sys­tems som zod­po­ved­ný z veľ­kej čas­ti aj za clou­do­vé rie­še­nia a slo­víč­ko cloud je mo­men­tál­ne „in" a asi kaž­dý či­ta­teľ by oča­ká­val tú­to od­po­veď, pre mňa osob­ne je to ob­lasť za­bez­pe­če­nia dát a sie­tí. Ani naj­lep­šie a ce­no­vo naj­vý­hod­nej­šie clou­do­vé rie­še­nie ne­bu­de­te schop­ní ús­peš­ne pre­sa­diť na tr­hu, ak nep­res­ved­čí­te kor­po­rát­nych zá­kaz­ní­kov, že ich dá­ta sú u vás v bez­pe­čí. Je to prá­ve bez­peč­nosť dát, kto­rá stá­le kla­die li­mi­ty no­vým pro­duk­tom prip­ra­ve­ným na me­dzi­ná­rod­ný IT trh.

Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom?

Ma­túš Čo­pík: Čas strá­ve­ný za tý­mi­to za­ria­de­nia­mi sa sna­žím mi­ni­ma­li­zo­vať. Aj pre­to up­red­nos­tňu­jem pri rie­še­ní pra­cov­ných zá­le­ži­tos­tí osob­ný roz­ho­vor. No v glo­bál­nej spo­loč­nos­ti, ako je T-Sys­tems, to nie je vždy mož­né a tech­no­ló­gie ako Webex a rôz­ne iné for­my vi­deo­kon­fe­ren­cií ma zno­vu do­nú­tia vziať do ru­ky tab­let či smar­tfón.

Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie, naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

Ma­túš Čo­pík: Naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ná ap­li­ká­cia na mo­jom smar­tfó­ne a tab­le­te je bez­po­chy­by e-mai­lo­vý klient. Je to pr­vá ap­li­ká­cia, na kto­rú klik­nem okam­ži­te po tom, čo vez­mem smar­tfón do ru­ky. Mu­sím sa však priz­nať, že stá­le vo mne os­tal aj kú­sok ma­lé­ho chlap­ca, keď­že dod­nes náj­de­te v mo­jom tab­le­te aj rôz­ne hry. A nie všet­ky pa­tria mo­jej dcér­ke...

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ma­túš Čo­pík: Keď­že po­jem se­da­vá prá­ca mi ako IT za­mes­tnan­co­vi nie je vô­bec cu­dzí, do­kon­ca ho priam vy­sti­hu­je, sna­žím sa svo­je kro­ky z út­rob mo­jej kan­ce­lá­rie sme­ro­vať do „out­doo­ru". Špor­to­vý­mi ak­ti­vi­ta­mi, kto­ré pre mňa zna­me­na­jú ideál­ny re­lax, sú v le­te hor­ská cyk­lis­ti­ka a v zi­me snou­bor­ding.

Zdroj: IW 11-12/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter