Dáta mimo ohrozenia

Štr­nás­te­ho ok­tób­ra 2014 sa v pries­to­roch ho­te­la Ga­te One ko­na­la kon­fe­ren­cia Dá­ta mi­mo oh­ro­ze­nia, ve­no­va­ná té­me bez­peč­nos­ti fi­rem­ných dát. Z po­du­ja­tia na­bi­té­ho in­for­má­cia­mi vám pri­ná­ša­me krát­ku re­por­táž.


Na úvod za­zne­la krát­ka pred­náš­ka Nor­ber­ta Schillin­ga zo spo­loč­nos­ti Zep­pe­lin SK, kto­rý účas­tní­kom pri­po­me­nul, že ako­koľ­vek vý­bor­ne mô­žu byť dá­ta chrá­ne­né, v prí­pa­de vý­pad­ku elek­tric­kej ener­gie sa ce­lý sys­tém stá­va ne­fun­kčným a nep­rís­tup­ným.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter