Staráme sa o prenosný počítač

No­te­book je jed­no z naj­viac na­má­ha­ných za­ria­de­ní, kto­ré so se­bou no­sí­me. Pre­to sa oň tre­ba sta­rať a ob­čas ho vy­čis­tiť. Ako na to a na čo si dať po­zor, to sa doz­vie­te v tom­to člán­ku.

Čis­te­nie hmo­tou Cy­berClean pri­ná­ša svo­je vý­sled­ky

Ve­ko

Ide o jed­nu z kľú­čo­vých sú­čas­tí na ochra­nu dis­ple­ja. Nie kaž­dý má na no­te­boo­ku Go­ril­la Glass ale­bo hli­ní­ko­vé vy­stu­že­nie. No skôr ako ve­ko zlo­mí­te, buď si ho ne­nap­ra­vi­teľ­ne poš­kria­be­te, ale­bo zne­čis­tí­te. Pre­to pri pre­ná­ša­ní od­po­rú­ča­me vy­užiť špe­ciál­nu prie­hrad­ku v ba­to­hu. Do­ku­men­ty z la­se­ro­vej tla­čiar­ne ale­bo rôz­ne ška­tu­le v tes­nom kon­tak­te s ve­kom nie sú dob­rý ná­pad. Sa­mi sme si tak zot­re­li strie­bor­nú far­bu z ve­ka. Sta­či­lo v pl­nom ba­to­hu ne­chať ako kon­tak­tnú plo­chu roz­lo­že­nú ška­tu­ľu po­čí­ta­čo­vé­ho pro­duk­tu. Po pár ho­di­nách bo­lo ve­ko ne­náv­rat­ne poš­kria­ba­né a fľa­ka­té z pres­vi­ta­jú­ce­ho plas­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter