Aktivita a jej životný cyklus

Na roz­diel od ap­li­ká­cií pre des­kto­po­vé ope­rač­né sys­té­my (Win­dows, Li­nux...) v kó­de ap­li­ká­cie pre An­droid nie je žiad­ny exakt­ný vstup­ný bod ty­pu main(). An­droi­do­vé ap­li­ká­cie sa skla­da­jú z via­ce­rých od se­ba ne­zá­vis­lých kom­po­nen­tov – ak­ti­vít a slu­žieb, kto­ré si nav­zá­jom mô­žu od­ov­zdá­vať úda­je.

Ope­rač­ný sys­tém sám ur­ču­je, ke­dy bu­dú vy­tvo­re­né in­štan­cie ak­ti­vít, ke­dy bu­dú od­su­nu­té do po­za­dia či zni­če­né. Ak­ti­vi­ta rep­re­zen­tu­je jed­nu ob­ra­zov­ku s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Je to ur­či­tá ana­ló­gia ok­na, prí­pad­ne di­aló­go­vé­ho ok­na z kla­sic­kých ap­li­ká­cií Win­dows.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter