Testovali sme

Super smartfóny s originálnymi funkciami

No­vem­bro­vý test te­le­fó­nov sa ne­sie v zna­me­ní špič­ko­vých mo­de­lov v kaž­dej trie­de. Je to aj trend ro­ku 2014. Is­te ste si všim­li, že v mi­nu­lých ro­koch sa dô­raz klá­dol viac na dis­plej, CPU a pa­mäť, prí­pad­ne hli­ní­ko­vé vy­ho­to­ve­nie. Dnes vý­rob­co­via napl­no po­cho­pi­li, že mu­sia pri­niesť aj ori­gi­nál­ne fun­kcie. Ta­ké, kto­ré ro­ky opo­mí­na­li, no ma­jú zá­sad­ný vplyv na pou­ží­va­nie te­le­fó­nov.

Video:

Pred­sta­vu­je­me phab­let s vy­ni­ka­jú­ci­mi po­me­rom vý­kon/ce­na. Pri­ná­ša až 8-jad­ro­vý pro­ce­sor, kom­bi­ná­ciu mic­ro­SIM a na­no­SIM, ba­té­ria má ka­pa­ci­tu až 4100 mAh. A to všet­ko za 499 EUR.

qr_test_telefonov.png

Či už ide o tech­no­ló­giu sní­ma­nia od­tlač­kov pr­stov, akú má Huawei, ale­bo je to za­bez­pe­če­nie Knock Co­de či zme­na veľ­kos­ti klá­ves­ni­ce od LG. V Le­no­ve za­se ve­dia, že fun­kcie na­po­je­né na sní­ma­če a špe­ciál­ne vlas­tnos­ti sa ľah­šie hľa­da­jú vo vlas­tnom me­nu, dô­raz klád­li aj na maximál­ne pris­pô­so­be­nie rôz­nych čas­tí roz­hra­nia sys­té­mu. V So­ny za­se pok­ra­ču­jú v nas­to­le­nom tren­de od­ol­nos­ti pro­ti vo­de a pra­chu. Ve­dia, že ak má byť te­le­fón mul­ti­me­diál­ny, nes­ta­čí pri­dať zá­klad­ný preh­rá­vač sú­bo­rov MP3. Správ­na ces­ta je Wal­kman aj hu­dob­né zlep­še­nia.

LenovoLokalizacia.jpeg

Le­no­vo bu­de mu­sieť na lo­ka­li­zá­cii eš­te za­pra­co­vať. Na na­šom tr­hu sa tie­to te­le­fó­ny uchy­ti­li dob­re.

navrat.jpg

Huawei As­cend Ma­te 7

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg Prek­va­pe­nie ro­ka, špič­ka na tr­hu, bom­ba me­dzi phab­let­mi. Pok­ra­čo­vať by sme moh­li aj ďa­lej, no poď­me sa na ten­to te­le­fón pozrieť de­tail­nej­šie. Ako to už pri 6-pal­co­vých mo­de­loch bý­va, ne­bu­de pre kaž­dé­ho. A na­priek to­mu, že je znač­ne roz­mer­nej­ší, sa dob­re dr­ží v ru­ke. Má ten­ké te­lo a jem­né zre­za­nie boč­ných hrán. Hli­ní­ko­vá konštruk­cia, ultra­ten­ký rám oko­lo dis­ple­ja a luxus­ný vzhľad be­rie­me pop­ri ďal­ších špe­cia­li­tách mo­de­lu Ma­te 7 ako ab­so­lút­ny zá­klad.

Huawei Ascend Mate7_Group 3_Hi res.jpg

Po­mer dis­ple­ja k te­lu je 83 %. To je nao­zaj dosť, až tak, že ne­zos­tal pries­tor na har­dvé­ro­vé do­ty­ko­vé tla­čid­lá. Me­dzi konštruk­čne net­ra­dič­né pr­vky pat­rí slot na kar­tu na­no SIM. Doň to­tiž vlo­ží­te aj kar­tu mic­roSDXC. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba slot na kar­tu mic­ro­SIM, ide te­da o „dvoj­sim­ko­vý" mo­del. Ko­neč­ne niek­to, kto chá­pe, že nie kaž­dý bu­de bež­ať k ope­rá­to­ro­vi na vý­me­nu for­má­tu kar­ty. Za­dná stra­na má ok­rem fo­toa­pa­rá­tu a di­ódy bio­met­ric­ký ske­ner od­tlač­kov pr­stov. Net­re­ba šú­pať pr­sta­mi, sta­čí pril­ožiť prst na sní­mač a o me­nej ako se­kun­du má­te od­om­knu­tý te­le­fón. Kým pri Sam­sung Ga­laxy S5 tre­ba uro­biť po­hyb pr­stom cez tla­čid­lo tak­mer nas­pod­ku pred­nej stra­ny, tu je pro­ces po­hodl­nej­ší a vy­sta­čí­te si s prit­la­če­ním prs­ta na sní­mač. Pod­po­ro­va­ných je päť súp­rav od­tlač­kov, kto­ré sa da­jú pri­de­liť k re­ži­mom hos­ťa ale­bo nor­mál­ne­mu roz­hra­niu bez ob­me­dzenia. Je to vhod­né nap­rík­lad aj na de­fi­no­va­nie od­tlač­kov de­tí a mož­nosť pou­ží­vať te­le­fón v ob­me­dze­nom re­ži­me.

O rých­losť sa pos­ta­ral pro­ce­sor Hi­si­li­con Ki­rin 925. Má 8 + 1 ja­dier, pri­čom sú roz­de­le­né do rôz­nych seg­men­tov. Inak vý­kon­né jad­rá sa pou­ží­va­jú pri fo­te­ní, pri pí­sa­ní e-mai­lov ale­bo pri po­ne­cha­ní te­le­fó­nu v re­ži­me po­ho­to­vos­ti. Vďa­ka to­mu vy­dr­ží te­le­fón tak­mer dva dni (a to sme ho ni­ja­ko ne­šet­ri­li). Bez za­pnu­té­ho Wi-Fi vý­drž ani ne­tes­tu­je­me. An­té­ny na Wi-Fi sú dve a auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bu­jú in­ten­zi­tu pri­jí­ma­nia sig­ná­lu pod­ľa to­ho, v akej po­lo­he je te­le­fón. Vý­rob­ca zme­nil aj špe­ci­fi­ká­ciu dis­ple­ja IPS a pri­dal vlast­ný typ JDI Ne­ga-NEO. Má kon­trast­ný po­mer 1500:1 a na sl­nku bu­de­te vi­dieť roz­diel.

Roz­hra­nie sys­té­mu je zme­ne­né a znač­ne zlep­še­né. Pris­pô­so­be­nia sa tý­ka­jú vy­uži­tia sen­zo­rov, ako aj pris­pô­so­be­nia ov­lá­da­nia na veľ­kom dis­ple­ji. Huawei pok­ra­ču­je v tra­dí­cii, a tak ab­sen­tu­je hlav­né me­nu. Ver­te, že sa bez ne­ho za­obí­de­te. Te­le­fón pod­po­ru­je zme­nu tém a zob­ra­zu­je čí­sel­né iko­ny ako iOS. Ko­neč­ne sa niek­to po­du­jal, keď už Goog­le vy­tr­va­le ig­no­ru­je to­to zna­če­nie. Ne­chý­ba pris­pô­so­be­nie hlav­ných tla­či­diel, ro­le­to­vé­ho me­nu a ďal­ších fun­kcií. Skrát­ka, je to su­per te­le­fón, kto­rý si is­te ob­ľú­bi­te. Ro­bí kva­lit­né fot­ky, je z kaž­dej strán­ky rých­ly, a tak ho mô­že­te dob­re vy­užiť aj na hra­nie hier ale­bo po­ze­ra­nie fil­mov. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú slú­chad­lá s ak­tív­nym od­hluč­ne­ním a vlas­tným aku­mu­lá­to­rom. Na­bí­ja­jú sa pria­mo z te­le­fó­nu, aby ste ich ne­mu­se­li na­bí­jať do­da­toč­ne.

Hod­no­te­nie

Špič­ko­vý tab­le­to­fón, ce­na, kva­li­ta dis­ple­ja, fo­tog­ra­fo­va­nie, čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov, roz­ší­re­nie sys­té­mu EMUI 3.0
Žiad­ne pod­stat­né


Ce­na: 499 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

LG G3s

Pou­ží­va­teľ si správ­ne za­ra­dí ten­to te­le­fón už pod­ľa náz­vu. „Géč­ko­vá" sé­ria zna­me­ná prí­sun pré­mio­vých fun­kcií a vy­ššiu trie­du. Te­le­fón má ce­nov­ku stred­nej trie­dy, niek­to­ré fun­kcie a po­ho­dlie pri pou­ží­va­ní ho však ra­dia do vy­ššej trie­dy. Ma­te­riá­lo­vé spra­co­va­nie je vy­ni­ka­jú­ce. Hli­ní­ko­vá za­dná časť s brú­se­ným efek­tom a ta­kis­to aj 74,1-per­cent­ný po­diel dis­ple­ja na veľ­kos­ti te­la pa­tria k pré­mio­vým vlas­tnos­tiam. Vý­rob­ca pre­zen­tu­je za­hnu­tie bo­kov k za­dnej čas­ti ako vý­ho­du. My o tom nie sme ta­kí pres­ved­če­ní. Te­le­fón sí­ce sad­ne do ru­ky, ale po sil­nej­šom stla­če­ní má ten­den­ciu ako­by vy­sko­čiť z dla­ne. Na­vy­še ak niek­to ov­lá­da te­le­fón po­lo­že­ný na sto­le, tra­se­nie ko­lís­ky až tak neo­ce­ní.

LG G3 s_1.jpg

V LG ve­dia, že ov­lá­da­cie tla­čid­lá na za­dnej stra­ne sú ná­vy­ko­vé, aj my ich hod­no­tí­me jed­noz­nač­ne po­zi­tív­ne. Hlav­né tla­čid­lo na za­pnu­tie dis­ple­ja a nad a pod ním dopl­nko­vé tla­čid­lá, nap­rík­lad na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti ale­bo ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu.

Ne­chý­ba ani la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie fo­toa­pa­rá­tu. Je to vý­bor­ná vec a nej­de o žiad­ny mar­ke­ting. Za­os­tro­va­nie bo­lo pres­né a rých­le. Aj pre­to sme po­čas dlh­šie­ho tes­to­va­nia pou­ží­va­li ten­to mo­bil ako fo­toa­pa­rát. Za­os­tro­va­nie je zjed­no­du­še­né aj tým, že vý­rob­ca vy­pus­til krok za­os­tre­nia a pria­mo ho pre­mie­tol do tla­čid­la na fo­te­nie. Za­os­trí sa v prie­be­hu se­kun­dy a o me­nej ako ďal­šiu se­kun­du je prip­ra­ve­ná fot­ka. Sa­moz­rej­me, stá­le má­te mož­nosť vy­užiť vlas­tné za­os­tro­va­nie. Sta­čí ťuk­núť pr­stom na dis­plej. Špe­cia­li­ta je fo­te­nie na zá­kla­de ges­ta s dla­ňou ale­bo hla­so­vý­mi prí­kaz­mi. Ak bu­de­te mať za­pnu­tý fo­toa­pa­rát a niek­to po­vie „el­dží", ne­bu­de to chy­ba te­le­fó­nu, keď zra­zu za­čne fo­tiť.

G3 Beat_Black_7.jpg

LG ok­rem di­zaj­no­vej mo­di­fi­ká­cie sys­té­mu prip­ra­vi­lo ak­tua­li­zá­ciu vlas­tnej klá­ves­ni­ce. Tá jed­nak umož­ňu­je nas­ta­viť rôz­ne pre­dik­tív­ne re­ži­my, ale aj veľ­kosť. Hu­rá! To, čo vi­dí­te pri ko­mer­čných klá­ves­ni­ciach v ob­cho­de Play, má­te te­raz aj tu. Za to­to si od nás LG od­ná­ša veľ­kú poch­va­lu. Chvá­li­me však aj od­omy­ka­nie sys­té­mom Knock Co­de. Mô­že­te si vy­tvo­riť hes­lo s ôs­mi­mi ťuk­nu­tia­mi na dis­plej v šty­roch pred­de­fi­no­va­ných zó­nach. Spo­lu je dos­tup­ných 84 000 kom­bi­ná­cií. Nie vždy ťu­ka­nie na dis­plej fun­go­va­lo bez­chyb­ne, no pá­či­lo sa nám to. Na roz­diel od od­omy­ka­nia dvo­ji­tým ťuk­nu­tím tre­ba pri Knock Co­de ťu­kať dô­raz­nej­šie. A aj ten­to­raz chvá­li­me QSli­de na spus­te­nie špe­ciál­nych ap­li­ká­cií v sa­mos­tat­nom ok­ne. Ta­kis­to aj Quick Me­mo+ na pí­sa­nie poz­ná­mok pria­mo z di­ania na ak­tuál­nej ob­ra­zov­ke.

Vý­ko­no­vo ide o sviž­ný te­le­fón a mô­že­me ho od­po­rú­čať pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú pra­cov­ný mo­del s dô­ra­zom na sku­toč­ne kva­lit­né fo­tog­ra­fie.

Hod­no­te­nie

Pou­ži­té ma­te­riá­ly, vy­ni­ka­jú­ci dis­plej, rých­losť a kva­li­ta fo­tog­ra­fo­va­nia, dopl­nko­vé roz­ší­re­nia sys­té­mu
Za­ob­le­ný kryt sa ne­mu­sí poz­dá­vať kaž­dé­mu

Ce­na: 333 EUR
Za­po­ži­čal: LG Elec­tro­nics

Le­no­vo S850

Po­nu­ka te­le­fó­nov tej­to znač­ky je pes­trá a z por­tfó­lia, kto­ré sme ma­li mož­nosť vi­dieť na za­hra­nič­ných vý­sta­vách, je jas­né, že Le­no­vo hrá na is­to­tu. Má to­tiž pre kaž­dé­ho ne­ja­ký smar­tfón. Na­mi tes­to­va­ný mo­del S850 je vy­vá­že­ný te­le­fón stred­nej trie­dy, kto­rý je dos­tup­ný v nie­koľ­kých fa­reb­ných va­rian­toch. Ru­žo­vo-fia­lo­vý je vskut­ku extra­va­gant­ný, ho­dí sa do dám­skej ka­bel­ky. Prek­va­pe­ním bo­lo pre nás svie­tia­ce lo­go na za­dnej stra­ne. Je to sí­ce efekt­ný dopl­nok pri roz­svie­te­ní dis­ple­ja, ale po pár vy­skú­ša­niach by sme sa bez toh­to ná­pad­né­ho pr­vku aj za­obiš­li. Svie­tia­ce lo­gá rad­šej po­ne­chá­me na ve­ko no­te­boo­ku.

sku60269.jpg

Pred­ná aj za­dná stra­na je z ochran­né­ho sk­la, rám aj zvy­šok te­la sú plas­to­vé. Na­bí­ja­nie cez mic­roUSB a audio­ko­nek­tor sú na hor­nej hra­ne. Na bo­ku je po­tom slot na dve kar­ty mic­ro­SIM. Ko­lís­ka na ne sa vy­su­nie ce­lá a vlo­ží­te kar­ty a za­su­nie­te ju dov­nút­ra. Eš­te sme ten­to sys­tém ne­vi­de­li, ale pá­čil sa nám. V na­šom prí­pa­de časť uzat­vá­ra­jú­ca ko­lís­ku ne­do­lie­ha­la na boč­ný kryt a mier­ne sa hý­ba­la. Net­ra­dič­ný pr­vok je rep­ro­duk­tor umies­tne­ný na ľa­vej hra­ne. Vzhľa­dom na to, že te­le­fón má plo­chý tvar, ale bo­ky sú jem­ne za­ob­le­né, ne­bu­de rep­ro­duk­tor tl­me­ný. Oce­ni­li sme aj hrúb­ku 8,2 mm. Te­le­fón sa sku­toč­ne dob­re dr­ží v ru­ke.

Pri poh­ľa­de na tech­nic­ké pa­ra­met­re zis­tí­te, že je to pre pou­ží­va­te­ľa zla­tá stred­ná ces­ta. Pro­ce­sor Me­dia­Tek stí­ha spra­cú­vať po­žia­dav­ky sys­té­mu. Na hra­nie je ten­to čip tro­chu po­mal­ší. Ka­pa­ci­ta úlož­né­ho pries­to­ru je 16 GB, slot na pa­mä­ťo­vú kar­tu chý­ba.

Sof­tvé­ro­vé roz­ší­re­nie te­le­fó­nu je to pod­stat­né. Te­le­fón pri­ná­ša mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia tém, nie­len vi­zuá­lu ikon a ta­pe­ty na hlav­nej ob­ra­zov­ke. Kom­plet­ne do­ká­že pre­bu­do­vať zob­ra­ze­nie sys­té­mu. Pou­ží­va­teľ má do­kon­ca na vý­ber len čias­tko­vé úp­ra­vy. Net­re­ba te­da me­niť vzhľad hlav­ných ikon, up­ra­viť sa da­jú nap­rík­lad len tie v ro­le­to­vom me­nu v zá­hla­ví. Aj tu sa vý­rob­ca zba­vil hlav­né­ho me­nu. Všet­ky iko­ny náj­de­te na plo­chách. Nas­ta­ve­nia te­le­fó­nu sú preh­ľad­ne od­de­le­né do dvoch skupn. To­to sa nám pá­či­lo asi naj­viac. Žiad­ne trie­de­nie na šty­ri sku­pi­ny, kde po­tom pou­ží­va­teľ mu­sí jed­not­li­vé voľ­by hľa­dať. Dopl­nko­vé nas­ta­ve­nia, naz­va­né Fea­tu­re set­ting (lo­ka­li­zá­cia ani in­de v sys­té­me nie je eš­te kom­plet­ná), ob­sa­hu­jú vy­chy­táv­ky. Nas­ta­vu­je­te tu za­pí­na­nie dis­ple­ja tla­čid­la­mi hla­si­tos­ti, k dis­po­zí­cii je plá­va­jú­ce tla­čid­lo so skrat­ka­mi ap­li­ká­cií a nas­ta­ve­ní. A je tu aj mož­nosť za­mknu­tia te­le­fó­nu po­hy­bo­vým ges­tom. Ne­chý­ba kla­si­ka ako auto­ma­tic­ké pri­ja­tie ho­vo­ru pril­ože­ním te­le­fó­nu k uchu, zo­sil­ne­nie a zos­la­be­nie zvo­ne­nia a po­ho­to­vost­ný re­žim ob­ra­zov­ky, ak sa na ňu po­ze­rá­te.

Pá­či­la sa nám aj re­kor­dná vý­drž. To­to je te­le­fón vhod­ný aj pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú mať smar­tfón s dl­hou vý­dr­žou v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me.

Hod­no­te­nie

Di­zajn te­le­fó­nu, ce­na, Fea­tu­re set­tings, fo­toa­pa­rát, pris­pô­so­be­nie tém
Chý­ba šach­ta na mic­roSD, ne­kom­plet­ná lo­ka­li­zá­cia

Ce­na: 229 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

So­ny Xpe­ria Z3 Com­pact

TIP_REDAKCIE_PC REVUE_male.jpg Naj­men­ší mo­del z ro­di­ny Xpe­ria Z3 je už na pr­vý poh­ľad úžas­ný te­le­fón. Vý­bor­ne sad­ne do ru­ky a v kto­rom­koľ­vek fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní vy­ze­rá skve­lo. Za­ujal nás svo­jím orá­mo­va­ním, kto­ré je na dvoch mies­tach pre­de­le­né tak, aby sa da­la časť kry­tu vy­klo­piť. Tu mož­no vlo­žiť kar­tu na­no­SIM a kar­tu mic­roSDXC a aj pri na­bí­ja­ní tre­ba od­ňať kryt. Pred­ná stra­na má ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry a za­dná je vy­ba­ve­ná fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním 20,7 Mpx a pris­vet­ľo­va­cou di­ódou. Pri za­dnej hra­ne eš­te zos­ta­ne­me. Jej povrch je nád­her­né lesk­lý, no zá­ro­veň sa neu­ve­ri­teľ­ne šmý­ka. Ak má­te stôl čo i len tro­chu nak­lo­ne­ný, te­le­fón sa bu­de po ňom jem­ne po­sú­vať. Ta­kis­to sa ne­dá na ňom dob­re vy­ťu­ká­vať, ak ho má­te po­lo­že­ný na ta­kom­to sto­le. Je to skve­lý mo­bil, ale to­to be­rie­me ako mí­nus.

xperia-z3-compact-white-1240x840-f40248bb3132354ba48c58041e244284.jpg

Po­zi­tí­vum je roz­hod­ne vo­dov­zdor­nosť do hĺbky 1,5 m po do­bu 30 mi­nút. Ta­kis­to ne­chý­ba od­ol­nosť pro­ti pra­cho­vým ne­čis­to­tám. Vcel­ku je te­lo znač­ne od­ol­né a po­čas tes­to­va­nia sme na ňom ne­ba­da­li ani náz­na­ky škra­ban­cov. A to sme s te­le­fó­nom za 500 eur, kto­rý sa pý­ši svo­jou od­ol­nos­ťou, ne­zaob­chá­dza­li ako vo va­tič­ke.

Špe­cia­li­tou je fo­toa­pa­rát, kto­rý po­nú­ka vý­bor­né vý­sled­ky. Vy­ni­ka­jú­co pod­ľa nás fo­tí aj pri ume­lom os­vet­le­ní. A eš­te jed­na dob­rá sprá­va: vi­deo mô­že­te nak­rú­cať v 4K roz­lí­še­ní. Po­te­ší roz­hod­ne aj mož­nosť tvor­by vi­dea vo full HD so 60 sn./min. Vý­kon­nos­tne pre­ko­ná­va Z3 Com­pact väč­ši­nu smar­tfó­nov na tr­hu. 3D­Mark bež­al v re­ži­me Extre­me, te­da na full HD roz­lí­še­ní, aby pokr­yl mož­nos­ti CPU. Vý­kon však cí­tiť aj pri bež­nom pou­ží­va­ní.

Všet­ko sa pre­pí­na okam­ži­te. Nie­čo ako ča­ka­nie s tým­to smar­tfó­nom ne­za­ži­je­te. Je prí­jem­né vi­dieť, ako rých­lo sa dá pre­pí­nať me­dzi ap­li­ká­cia­mi a ako sviž­ne fun­gu­jú aj naj­ná­roč­nej­šie hry. Je to dos­lo­va her­ný mo­bil. Od no­vem­bra má byť to­tiž spus­te­ná pod­po­ra PS4 Re­mo­te Play a Xpe­ria Z3 Com­pact je cer­ti­fi­ko­va­ná na hra­nie hry s ov­lá­da­čom Dual-Shock na dis­ple­ji mo­bi­lu. Prek­va­pe­ní sme bo­li vý­dr­žou aku­mu­lá­to­ra. S preh­ľa­dom vy­dr­ží dva dni, pri re­ži­me STA­MI­NA aj tri dni. Po­ze­ra­nie fil­mov ale­bo hra­nie hier ho tak dras­tic­ky než­mý­ka ako iné mo­de­ly v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii. Skrát­ka a dob­re, ten­to te­le­fón nie a nie vy­biť. Smar­tfó­ny od So­ny už dl­ho hod­no­tí­me ako naj­lep­šie hu­dob­né mo­bi­ly. Ne­ma­jú sí­ce prív­las­tok Wal­kman, no kla­sic­kú wal­kma­nov­skú ap­li­ká­ciu stá­le ob­sa­hu­jú. Ne­chý­ba­jú ani EQ re­žim Unique a pries­to­ro­vé nas­ta­ve­nie Club.

Com­pact cha­rak­te­ri­zu­jú naj­mä zmen­še­né roz­me­ry op­ro­ti kla­sic­kej Z3-ke. Fun­kcio­na­li­tou ide o rov­na­ko vy­ba­ve­ný te­le­fón. Má nap­rík­lad in­te­li­gen­tné pri­jí­ma­nie ho­vo­rov na zá­kla­de sní­ma­ča po­hy­bu a prib­lí­že­nia, in­te­li­gen­tné otá­ča­nie dis­ple­ja a iné vy­la­de­nia.

Hod­no­te­nie

Od­ol­nosť, nád­her­né spra­co­va­nie, kva­li­ta fo­tog­ra­fií, špič­ko­vá rých­losť, uni­kát­ne a naj­mä uži­toč­né fun­kcie
Za­dný kryt sa šmý­ka

Ce­na: 499 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny Mo­bi­le

Ver­dikt PC RE­VUE

Huawei As­cend Ma­te 7 je pod­ľa nás špič­ka na tr­hu me­dzi tab­le­to­fón­mi. Ne­má niek­to­ré fun­kcie, na kto­ré sme zvyk­nu­tí u pria­mej kon­ku­ren­cie, nap­rík­lad pri mo­de­loch Sam­sun­gu. No ata­ku­je trh bez­kon­ku­ren­čnou ce­nou a uni­kát­nym po­ja­tím, ako má vy­ze­rať me­ga­te­le­fón. LG G3s je od­ľah­če­ná ver­zia G3. La­se­ro­vé za­os­tro­va­nie, dô­raz na bez­peč­nosť aj pré­mio­vé vy­ho­to­ve­nie zos­ta­li. Ten­to mo­bil sa nám pá­čil. Le­no­vo S850 sa po­hodl­ne dr­ží v ru­ke, a ho­ci je z plas­tu, vô­bec nám to nep­re­ká­ža­lo. Pri­ná­ša vý­bor­né fun­kcie na roz­ší­re­nie pou­ží­va­nia smar­tfó­nu a ce­nu, kto­rá riad­ne za­mie­ša kar­ty pri vý­be­re te­le­fó­nu. So­ny Xpe­ria Z3 Com­pact je dos­lo­va chut­nuč­ký te­le­fón, smar­tfón s veľ­kým S. Neu­ve­ri­teľ­ne sa nám pá­čil z kaž­dej strán­ky, az­da ok­rem nep­rí­jem­né­ho šmý­ka­nia za­dné­ho kry­tu. Je­ho ce­na je vy­ššia, ale ten­to te­le­fón sto­jí za to.

Zdroj: PCR 11/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter