Sieťové komponenty: Rozširujeme domácu sieť

Do­má­ca sieť nie je len o rou­te­ri. Kto skú­šal vy­ťa­žiť zo sie­te maximum, čos­ko­ro zrej­me na­ra­zil na li­mit - či už v po­do­be rých­los­ti, ale­bo kva­li­ty pok­ry­tia. V tom­to tes­te sme sa poz­re­li na mož­nos­ti šty­roch za­ria­de­ní, kto­ré roz­ší­ria va­še pok­ry­tie bez­drô­to­vej sie­te, a pri­dá­va­me aj špe­ciál­ny „ces­to­va­teľ­ský" mo­del rou­te­ra.

Svi­tá to­tiž na dob­ré ča­sy. Vý­rob­co­via pri­ná­ša­jú čo­raz viac rôz­ne špe­cia­li­zo­va­ných za­ria­de­ní, kto­ré sa bu­dú dať ov­lá­dať cez mo­bil ale­bo pos­kyt­nú ne­ja­kú extra vý­ho­du na­vy­še. Rou­ter v bu­dúc­nos­ti už ne­bu­de zna­me­nať len čier­nu ška­tu­ľu s via­ce­rý­mi an­té­na­mi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter