Veľké monitory s vysokým rozlíšením

Ak­tuál­ne sme otes­to­va­li dvo­ji­cu mo­ni­to­rov, kto­ré sa tak­mer vo všet­kých pa­ra­met­roch vy­my­ka­jú z bež­né­ho prie­me­ru. Nie sú ur­če­né do kaž­dej do­mác­nos­ti, ale svo­jich fa­nú­ši­kov si ur­či­te náj­du. Či už pre po­mer strán, roz­lí­še­nie, ale­bo veľ­kosť.

AOC U3477PQU

Po­mer strán 21:9 je v ka­te­gó­rii mo­ni­to­rov nez­vy­čaj­ný. Keď k to­mu pri­po­čí­ta­me uh­lo­prieč­ku až 34 pal­cov, vý­sled­kom je nao­zaj po­riad­ny mo­ni­tor. Ide o za­ria­de­nie s hmot­nos­ťou 10 kg, kto­ré má šír­ku tak­mer 83 cm. R

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter