Sony Bravia S90 – zakrivený 4K televízor

Te­le­ví­zor So­ny Bra­via S90 sme pred­sta­vi­li už v pre­doš­lom vy­da­ní PC RE­VUE. V re­dak­cii sme ho nás­led­ne dl­ho­do­bo pou­ží­va­li a te­raz má­me dos­ta­tok skú­se­nos­tí na je­ho hod­no­te­nie. V pr­vom ra­de tre­ba po­ve­dať, že je to pán Te­le­ví­zor. So­ny vý­raz­ne pri­da­lo na tech­no­lo­gic­kej vý­ba­ve, rov­na­ko kva­li­ta ob­ra­zu a zvu­ku je tu vý­ni­moč­ná.

Pri­tom aj ten­to mo­del je vy­ro­be­ný na Slo­ven­sku. Exis­tu­je v dvoch vy­ho­to­ve­niach - 65- a 75-pal­co­vom. Na test sme ma­li 65-pal­co­vú ver­ziu (164 cm, pres­né ozna­če­nie KDL-65S9005B) a ve­ru je to už po­riad­ne veľ­ký dis­plej.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter