Právnik radí: Zvýšenie minimálnej mzdy

Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky na svo­jom ro­ko­va­ní 15. 10. 2014 schvá­li­la na­ria­de­nie vlá­dy, kto­rým sa us­ta­no­vu­je vý­ška mi­ni­mál­nej mzdy na rok 2015. To­to na­ria­de­nie vlá­dy na­do­bud­ne účin­nosť od 1. ja­nuá­ra 2015 a vý­raz­ným spô­so­bom zvy­šu­je mi­ni­mál­nu mzdu.

Su­ma mi­ni­mál­nej mzdy na rok 2015 sa us­ta­no­vu­je na 380,00 eur za me­siac pre za­mes­tnan­ca od­me­ňo­va­né­ho me­sač­nou mzdou a na 2,184 eura za kaž­dú ho­di­nu od­pra­co­va­nú za­mes­tnan­com. V po­rov­na­ní so sú­čas­nou mi­ni­mál­nou mzdou vo vý­ške 352 eur me­sač­ne je to o 28 eur me­sač­ne viac, čo pred­sta­vu­je ná­rast o 7,95 %. Ho­di­no­vá mzda na­ras­tie zo sú­čas­ných 2,023 eura o 0,161 eura.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter