Najlepší smartfón s perom

Samsung Galaxy Note 4

Sam­sung Ga­laxy No­te 4 je smar­tfón s do­ty­ko­vým pe­rom, kto­rý si dnes ku­pu­jú nie­len biz­nis­me­ni, ale aj ľu­dia, kto­rí si eš­te neod­vyk­li ro­biť poz­nám­ky pe­rom. V zá­kla­de je to stroj ur­če­ný na pra­cov­né vy­uži­tie v kan­ce­lá­rii, ne­ča­kaj­te te­da od­ol­nosť pro­ti vo­de, ale skôr ide o efek­ti­vi­tu prá­ce. Ale s tým­to te­le­fó­nom v za­dnom vrec­ku si mô­že­te sad­núť a ve­ru nep­ras­kne. Vy­skú­ša­né nie­koľ­ko krát :-)

Video:

Na prak­tic­kých prík­la­doch pred­sta­vu­je­me vý­ho­dy a zlep­še­nia no­vé­ho smar­tfó­nu GA­LAXY No­te 4. Uvi­dí­te, ako inak sa vy­uží­va sní­mač te­pu, čo je to fo­tog­ra­fic­ká poz­nám­ka a ako sa dá rých­lo prip­ra­viť ob­saž­ný e-mail len s vy­uži­tím do­ty­ko­vé­ho pe­ra.

Note4.jpg

Ga­laxy No­te 4 pri­chá­dza v šty­roch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach, uh­lo­prieč­ka je 5,7 pal­ca, pri­da­nou hod­no­tou je do­ty­ko­vé pe­ro na tvor­bu poz­ná­mok a ďal­šie fun­kcie

Ga­laxy No­te 4 je smar­tfón LTE ka­te­gó­rie 6, a te­da teo­re­tic­ký download v 4G je až 300 Mbit/s. Má hmot­nosť 176 gra­mov a je­ho hrúb­ka je 8,5 mm. Fa­reb­né va­rian­ty sú šty­ri: čier­ny, bie­ly, zla­tý a ru­žo­vý, ope­rač­ný sys­tém je Goog­le An­droid 4.4. Má ko­vo­vý rám­ček so sko­se­ný­mi hra­na­mi, ba­té­ria je vy­me­ni­teľ­ná. Pou­ží­va for­mát kar­ty mic­ro­SIM a je tu šach­ta na kar­tu mic­roSD. Dis­plej má zvý­še­nú od­ol­nosť pro­ti škra­ban­com. Po za­pnu­tí si hneď všim­ne­te prie­hľad­né wid­ge­ty a pri­bud­lo roz­hra­nie Brí­fing. Pred­sta­vu­je vý­ber správ pod­ľa váš­ho vý­be­ru ka­te­gó­rií (napr. tech­no­lo­gy, sport), pri­čom sprá­vy sa zob­ra­zu­jú v an­glič­ti­ne. Fot­ka zob­ra­ze­ná na za­mknu­tom dis­ple­ji sa mô­že me­niť pod­ľa va­šich zá­uj­mov, geog­ra­fic­kej po­lo­hy a po­ča­sia ale­bo ob­ráz­kov z va­šej ga­lé­rie. To dá­va po­cit, že má­te stá­le no­vý te­le­fón :-).

Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 5,7 pal­ca a je to Quad HD Su­per AMO­LED. To zna­me­ná, že vám pos­ky­tu­je os­trý a jas­ný ob­raz za rôz­nych sve­tel­ných pod­mie­nok. Roz­lí­še­nie je 2560 × 1440 bo­dov, dis­plej Su­per AMO­LED má op­ro­ti kon­ku­ren­cii s tým­to roz­lí­še­ním väč­ší roz­sah zob­ra­zo­va­ných fa­rieb. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je sní­mač te­pu sr­dca a aj sní­mač UV žia­re­nia a spo­lup­ra­cu­je s S-Health. No­te 4 zme­ní pod­svie­te­nie dis­ple­ja, keď ho vy­sta­ví­te na pria­me sl­nko.

Note4-UVZiarenie.jpg

No­te 4 má vo vý­ba­ve aj UV sní­mač, sta­čí pri­tom na­mie­riť te­le­fón za­dnou stra­nou na sl­nko

Za­ují­ma­vá vlas­tnosť je Mul­ti Win­dow, te­da viac ap­li­ká­cií na dis­ple­ji na­raz, čo je v prí­pa­de ta­ké­ho­to veľ­ké­ho dis­ple­ja cel­kom ši­kov­né. Nap­rík­lad si pí­še­te cez Goog­le Han­gouts s pria­te­ľom a ten vás vy­zve, aby ste si poz­re­li je­ho no­vé fot­ky na Fa­ce­boo­ku. Jed­no­du­chým po­hy­bom prs­ta ale­bo pe­ra zmen­ší­te ap­li­ká­ciu Han­gouts z ce­lé­ho dis­ple­ja na ok­no a vo vznik­nu­tom po­za­dí si ot­vo­rí­te Fa­ce­book, aby ste si poz­re­li fot­ky. Po­hy­bom sa dá eš­te up­ra­viť veľ­kosť ok­na pre obe ap­li­ká­cie, a te­da má­te na veľ­kom dis­ple­ji zob­ra­ze­ný aj Han­gouts, aj Fa­ce­book. Ak po­tom chce­te prejsť len na Fa­ce­book na ce­lej plo­che dis­ple­ja, sta­čí mi­ni­ma­li­zo­vať Han­gouts, z kto­ré­ho vznik­ne iko­na.

Note4-MultiWindow.jpg

To­to je na veľ­kom dis­ple­ji vý­bor­ná fun­kcia a sku­toč­ný mul­ti­tas­king - viac ap­li­ká­cií na jed­nom dis­ple­ji

V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom sa zdvoj­ná­so­bi­la cit­li­vosť do­ty­ko­vé­ho pe­ra. Pri po­hy­be do­ty­ko­vé­ho pe­ra po dis­ple­ji má­te te­raz po­dob­ný po­cit ako pri po­hy­be bež­né­ho pe­ra po pa­pie­ri. Vy­ni­ka­jú­ca vlas­tnosť je in­te­li­gent­ný vý­ber. Nap­rík­lad plá­nu­je­te vý­let s pria­teľ­kou do Lon­dý­na. Naš­tar­tu­je­te Tri­pad­vi­sor, stla­čí­te tla­čid­lo na do­ty­ko­vom pe­re a z po­núk­nu­tých mož­nos­tí Bez­do­ty­ko­vý prí­kaz vy­be­rie­te In­te­li­gent­ný vý­ber. Len po­hy­bom pe­ra po­tom zvo­lí­te pra­vouh­lú ob­lasť, kto­rá vás za­ují­ma, a tá sa ulo­ží do „zá­sob­ní­ka". Tak­to si vy­be­rie­te viac za­ují­ma­vých miest v Lon­dý­ne napr. z Flickr ale­bo cez ob­ráz­ky v Goog­le. Vy­be­rať mô­že­te aj texto­vé blo­ky, prí­pad­ne z vlas­tnej ga­lé­rie ob­ráz­kov. Všet­ko len vý­be­rom do­ty­ko­vým pe­rom s pot­la­če­ním tla­čid­la. Keď už má­te všet­ko po­vy­be­ra­né, mô­že­te si po­zrieť, čo má­te v zá­sob­ní­ku. Mô­že­te si to aj edi­to­vať, napr. vy­ma­zať po­lož­ky. Po­tom už sta­čí len ot­vo­riť mail a do no­vej sprá­vy pre­niesť všet­ko, čo ste si vy­bra­li po­mo­cou me­tó­dy Drag and Drop, zo zá­sob­ní­ka do e-mai­lu.

S do­ty­ko­vým pe­rom te­raz mô­že­te pra­co­vať rov­na­ko ako s my­šou na no­te­boo­ku. Mô­že­te si napr. vy­brať všet­ky ob­ráz­ky z ga­lé­rie len po­hy­bom pe­ra. Ne­mu­sí­te te­da vy­be­rať fo­tog­ra­fie po jed­nom pr­stom, ale sta­čí len ich ozna­če­nie po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pe­ra. Tak­to mô­že­te vy­be­rať aj tex­ty a ozna­čiť viac blo­kov textu na­raz.

No­vý wid­get S-no­te je naj­rý­chlej­šia ces­ta, ako jed­no­du­cho tvo­riť poz­nám­ky. Poz­nám­ku mô­že­te rých­lo na­pí­sať pe­rom, za­dať klá­ves­ni­cou, od­fo­tiť si za­ují­ma­vé in­for­má­cie, prí­pad­ne na­ho­vo­riť hla­so­vý zá­znam. Ak vám te­da v te­ré­ne na­pad­ne ne­ja­ká my­šlien­ka, má­te via­ce­ro mož­nos­tí ulo­žiť si ju. Úpl­ne no­vá je Fo­tog­ra­fic­ká poz­nám­ka, pri kto­rej si po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu od­fo­tí­te napr. škol­skú ta­bu­ľu s pre­be­ra­ným textom. Po od­fo­te­ní má­te mož­nosť fo­tog­ra­fiu vy­rov­nať, čo je vý­hod­né, ak ste ju fo­ti­li z uh­la. Nas­le­du­je kon­ver­zia nas­ní­ma­ných úda­jov do edi­to­va­teľ­nej po­do­by. Ak ide o text ale­bo nák­re­sy, mô­že­te napr. zme­niť far­bu ale­bo nie­čo vy­ma­zať či do­pí­sať.

Note4-FotoPoznamka.jpg

No­te 4 vás pri pou­ží­va­ní učí čo všet­ko do­ká­že a čo by ste ma­li vy­užiť. To­to je napr. vý­uka ako pra­co­vať s fo­tog­ra­fic­kou poz­nám­kou

No­te 4 má vza­du 16 Mpx ka­me­ru, te­raz aj s op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou. To oce­ní­te hlav­ne pri reali­zá­cii vi­dea, zá­be­ry to­tiž bu­dú sta­bil­nej­šie. Pred­ná ka­me­ra má 3,7 Mpx a clo­nu 1,9, te­da sel­fie mô­že­te fo­tiť aj v sla­bom svet­le. Po­pu­lár­ne fo­tog­ra­fie sel­fie bu­dú na No­te 4 os­tré. Sní­mač te­po­vej frek­ven­cie v za­dnej čas­ti smar­tfó­nu sa to­tiž te­raz pri fo­tog­ra­fiách sel­fie dá vy­užiť ako spúšť. Stla­čí len pril­ožiť prst a fot­ka sa zreali­zu­je vte­dy, keď dá­te prst zo sní­ma­ča do­le. Uhol zá­be­ru je 80°, na tých­to fo­tog­ra­fiách te­da uvi­dí­te do šír­ky viac. Ak ani to nes­ta­čí, vy­uži­je­te fun­kciu Širo­kouh­lý auto­portrét. Pri nej po­hy­bu­je­te smar­tfó­nom vpra­vo a vľa­vo a vznik­ne fo­tog­ra­fia s po­zo­ro­va­cím uh­lom až 120°.

Na­bí­ja­nie No­te 4 je rých­le, z 0 na 50 % tr­vá asi pol ho­di­ny (pod­ľa tes­tu 35 mi­nút), v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu to za­bra­lo tak­mer ho­di­nu. Pop­ra­co­va­lo sa aj na zní­že­ní elek­tric­kej spot­re­by asi o 7,5 %. Zá­ro­veň je tu ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3220 mAh, čo je o 20 mAh viac ako v prí­pa­de No­te 3. Do­ba pre­vádz­ky na ba­té­rie sa te­da predĺži­la, pri pra­cov­nom pou­ži­tí však po­čí­taj­te s jed­ným dňom (24 ho­dín).

No­vin­kou je aj zlep­še­ný sys­tém hla­so­vé­ho zá­znam­ní­ka. No­te 4 má to­tiž až tri mik­ro­fó­ny na rôz­nych mies­tach a umož­ňu­je nas­ta­viť šty­ri re­ži­my nah­rá­va­nia hla­su ale­bo hud­by. Pri re­ži­me Schô­dza sa di­kta­fón mô­že nas­ta­viť do ôs­mich rôz­nych sme­rov nah­rá­va­nia a po­tom si mô­že­te aj pri preh­rá­va­ní zvu­ku vy­brať ale­bo vy­lú­čiť niek­to­ré zdro­je zvu­ku. Re­žim Inter­view je ur­če­ný napr. pre no­vi­ná­rov, le­bo do­ká­že dob­re nah­rá­vať ko­mu­ni­ká­ciu dvoch op­ro­ti se­be se­dia­cich ľu­dí aj v hluč­nom pros­tre­dí. No­te 4 sú­čas­ne pot­lá­ča oko­li­tý hluk pri te­le­fo­no­va­ní, čo je su­per pri ho­vo­roch.

Ako prís­lu­šen­stvo pri­chá­dza ak­tív­ny obal S View Co­ver, bež­ný obal v po­do­be pe­ňa­žen­ky, pe­ňa­žen­ka s okien­kom S View Wallet a LED Co­ver. Spo­lu s No­te 4 dos­tá­va­te aj pries­tor 50 GB na Drop­boxe na dva ro­ky. Ďal­šia spo­lup­rá­ca je s ap­li­ká­cia­mi od fi­riem On­li­ve, Ma­gis­to ale­bo Pa­rallels.

Ide o te­le­fón, kto­rý je v sú­čas­nos­ti naj­lep­ším pra­cov­ným nás­tro­jom s pe­rom. Up­lat­ní sa hlav­ne pri tvor­be poz­ná­mok, prá­ci s textom, ta­buľ­ka­mi, webo­vý­mi strán­ka­mi, vi­deom a pod. Os­lo­ví pre­dov­šet­kým pou­ží­va­te­ľov star­ších pou­ží­va­te­ľov No­te a No­te II. Ce­na naz­na­ču­je, že to nie je za­ria­de­nie pre kaž­dé­ho.

Samsung Galaxy Note 4 - nahlad 01-1.jpg

Tak­to sa pos­tup­ne vy­ví­jal smar­tfón Ga­laxy No­te

Ce­na: 769 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko

Zdroj: PCR 11/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter