ZyXEL PLA5206

Mať inter­ne­to­vú sieť ve­de­nú cez zá­suv­ky nie je zlý ná­pad. My ta­kú­to sieť s ob­ľu­bou pou­ží­va­me. Vý­hod­ná je to­tiž jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a pot­re­ba spo­jiť dve za­ria­de­nia. Naj­čas­tej­šie ide o kom­bi­ná­ciu rou­ter - po­čí­tač ale­bo rou­ter - sie­ťo­vý disk. Na ten­to účel je ideál­ny powerli­ne adap­tér ZyXEL PLA5206.


V zá­klad­nom ba­le­ní je dos­tup­ný ako dvo­ji­ca adap­té­rov, s kto­rý­mi za­čí­na­te. Je­den vždy pot­re­bu­je­te na za­po­je­nie do rou­te­ra, a tak vlas­tne z pá­ru zos­tá­va je­den adap­tér na vy­bra­ný účel. Nie je však prob­lém do­kú­piť ďal­šie pá­ry ale­bo sa­mos­tat­né ku­sy adap­té­rov. Eter­ne­to­vé káb­le sú vždy sú­čas­ťou ba­le­nia. V prí­pa­de, že má­te zá­suv­ku a za­ria­de­nie, kto­ré chce­te pri­po­jiť do inter­ne­tu, vo väč­šej vzdia­le­nos­ti, vy­užiť mô­že­te vlas­tné eter­ne­to­vé káb­le.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter