Novinky v oblasti satelitnej techniky

Spo­loč­nosť AB-COM sme nav­ští­vi­li na vý­sta­ve Audio, vi­deo a do­má­ce ki­no (High End), kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v po­lo­vi­ci ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve. V jej po­nu­ke bo­li pro­duk­ty, kto­ré už či­ta­te­lia PC RE­VUE poz­na­jú, ale ob­ja­vi­li sme aj dve no­vin­ky.


Pr­vá z nich je di­gi­tál­ny pri­jí­mač AB Cryp­to­Box 652HD, kto­rý vy­chá­dza z po­pu­lár­ne­ho mo­de­lu AB Cryp­to­Box 650HD. Je rých­ly vďa­ka dvoj­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru a rých­lej pa­mä­ti DDR3, ob­sa­hu­je dis­plej so zob­ra­ze­ním na­la­de­né­ho TV ka­ná­la a vo vý­ba­ve je slot CI. Na­vy­še sa ob­raz z ne­ho dá pre­niesť na mo­bil­né za­ria­de­nia s Goog­le An­droi­dom a strea­mo­vať ho v reál­nom ča­se. Mo­del 652HD však má ok­rem sa­te­lit­né­ho tu­ne­ra in­teg­ro­va­ný aj te­res­triál­ny na DVB-T, a te­da mô­že­te kom­bi­no­vať sa­te­lit­né a te­res­triál­ne vy­sie­la­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter