ČSOB SmartBanking v novom šate a s novými funkciami

Pí­sal sa rok 2011, keď ČSOB pred­sta­vi­la svo­ju pr­vú ver­ziu mo­bil­nej ap­li­ká­cie ČSOB Smar­tBan­king pre smar­tfó­ny. Do­ba pok­ro­či­la, zme­ni­li sa po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov a aj po­nu­ky ban­ky, a tak pri­chá­dza čas na ďal­šiu zme­nu.

Poď­te, pre­ve­die­me vás no­vin­ka­mi...

Ce­lý ži­vot­ný cyk­lus pre­doš­lej ap­li­ká­cie sa nie­sol v tma­vo­mod­rom di­zaj­ne a pos­tup­ne me­nil svo­ju po­do­bu z dlaž­di­co­vé­ho me­nu až na boč­né, tzv. ham­bur­ge­ro­vé me­nu, v kto­rom má­te z ľa­vej stra­ny dis­ple­ja k dis­po­zí­cii všet­ky dô­le­ži­té fun­kcie okam­ži­te na vý­ber. Za tri ro­ky za­zna­me­na­la ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king via­ce­ro ús­pe­chov a jej služ­by aj di­zajn oce­ni­li nie­len klien­ti, kto­rí sú pre ban­ku naj­dô­le­ži­tej­ší, ale aj od­bor­ná ve­rej­nosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter