Technologické novinky v najnovších autách

Nav­ští­vi­li sme sve­to­vý auto­sa­lón v Pa­rí­ži, kde sme ok­rem naj­nov­ších auto­mo­bi­lov a kon­cep­tov bu­dú­cich ge­ne­rá­cií vo­zi­diel ob­di­vo­va­li naj­mä tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky z poh­ľa­du PC RE­VUE. Vy­skú­ša­li sme si An­droid v aute, sys­tém CarPlay od App­lu a zis­ti­li sme, aký po­cit je se­dieť v elek­tro­mo­bi­le Tes­la Mo­del S, kto­rý má vo vý­ba­ve aj 17-pal­co­vý dis­plej. Ok­rem člán­ku pri­ná­ša­me aj vi­deo­re­por­táž na vir­tuál­nom DVD.


Za­tiaľ čo väč­ši­na ko­le­gov z mo­to­ris­tic­kej bran­že ob­di­vu­je na auto­sa­ló­ne di­zajn auto­mo­bi­lov, ich vý­kon a efek­ti­vi­tu mo­to­ra, resp. al­ter­na­tív­ne me­tó­dy po­ho­nu, my sme hľa­da­li no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré sú za­bu­do­va­né v tzv. sys­té­moch in­fo­tain­ment, ako sa in­for­mač­no-mul­ti­me­diál­ne sys­té­my ofi­ciál­ne ozna­ču­jú. Nie je te­da prek­va­pu­jú­ce, že pri pre­hliad­ke no­vé­ho au­ta sme hneď za­mie­ri­li dov­nút­ra a skon­tro­lo­va­li sme dis­ple­je, resp. pou­ži­tý sys­tém. Ho­ci 98 % vo­zi­diel nás svo­jou vý­ba­vou nep­rek­va­pi­lo, naš­li sme aj tech­no­ló­gie, s kto­rý­mi sme sa do­te­raz v praxi nes­tret­li.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter