Používajte softvér za výhodnú cenu

Ca­lib­re v2.5

Ur­če­nie: ap­li­ká­cia na spra­vo­va­nie zbier­ky elek­tro­nic­kých kníh


Vlas­tnos­ti:

  • kaž­dý zá­znam v da­ta­bá­ze zod­po­ve­dá jed­nej kni­he, kto­rá mô­že byť v zbier­ke prí­tom­ná aj vo via­ce­rých mu­tá­ciách či for­má­toch
  • zá­zna­my mož­no zo­ra­ďo­vať pod­ľa náz­vu kni­hy, auto­ra, dá­tu­mu pri­da­nia do zbier­ky, dá­tu­mu vy­da­nia a ďal­ších úda­jov; pod­ľa uve­de­ných kri­té­rií sa dá v zbier­ke aj vy­hľa­dá­vať
  • úda­je o kni­hách (dopl­nko­vé in­for­má­cie, čís­lo ISBN, ob­rá­zok obál­ky atď.) mô­že­te dopĺňať po­mo­cou rôz­nych inter­ne­to­vých da­ta­báz
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter