Zoner Photo Studio 17

V naj­nov­šej 17. ver­zii toh­to prog­ra­mu na sprá­vu a úp­ra­vu fo­tog­ra­fií sme sa poz­re­li na efek­to­vé filtre, kto­ré nao­zaj oz­vláš­tnia po­da­nie sní­mok. Vy­bra­li sme si dva no­vé filtre Car­toon a Od­lesk ob­jek­tí­vu, kto­ré pri­ná­ša naj­nov­šia ver­zia toh­to vy­da­re­né­ho edi­to­ra.

Fil­ter Car­toon náj­de­te v re­ži­me Edi­tor a v me­nu Efek­ty/Car­toon. Na pra­vej stra­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho ok­na sa te­raz ob­ja­via voľ­by pre ten­to fil­ter. Fun­kcia ma­ni­pu­lu­je s ob­ra­zom tak, aby vzni­kol efekt kres­le­né­ho ob­ráz­ka. Efekt pri­tom zoh­ľad­ňu­je hlav­né ob­ry­sy v pô­vod­nom ob­ra­ze a vy­hla­dzu­je os­tat­né čas­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter