Vyskúšajte si Microsoft Windows 10

Win­dows 10 je pri­már­ne cie­le­ný na pou­ží­va­te­ľov mo­men­tál­ne naj­viac roz­ší­re­né­ho Win­dows 7. Sna­hou tvor­cov no­vej ver­zie bo­lo, aby pre­chod zo „sed­mič­ky“ bol čo naj­in­tui­tív­nej­ší a aby sa pou­ží­va­te­lia kla­sic­kých za­ria­de­ní ov­lá­da­ných my­šou a klá­ves­ni­cou neo­cit­li náh­le na nez­ná­mej pô­de, ako sa to sta­lo pri pre­cho­de na Win­dows 8. No­vý Win­dows si po­ži­čia­va naj­os­ved­če­nej­šie pr­vky a fun­kcie z obid­voch ver­zií.

Az­da naj­väč­šie prek­va­pe­nie, kto­ré no­vá ver­zia Win­dows pri­nies­la, bol ná­zov. V za­svä­te­ných kru­hoch naj­čas­tej­šie pred­po­ve­da­li náz­vy Win­dows 9, Win­dows TH, Win­dows X či Win­dows One. Pre­čo Mic­ro­soft pres­ko­čil „de­viat­ku“, to vy­svet­lil Terry Myer­son z di­ví­zie Win­dows: „

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter