Openbox S2 Mini HD

Open­box je zná­ma znač­ka me­dzi sa­te­lit­ný­mi pri­jí­mač­mi. Prís­tro­je ra­du S2 sú orien­to­va­né na ma­so­vé­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý pot­re­bu­je to naj­dô­le­ži­tej­šie - po­hodl­ný prí­jem sa­te­lit­ných sta­níc a na­vy­še mož­nosť nah­rá­va­nia prog­ra­mu, ideál­ne v ne­kó­do­va­nej po­do­be. Pres­ne to pl­ní mo­del Open­box S2 Mi­ni HD, kto­rý prá­ve pri­chá­dza na trh v kom­pak­tnom vy­ho­to­ve­ní a umož­ňu­je prí­jem SD i HD ka­ná­lov.

Open­box S2 Mi­ni HD je veľ­mi kom­pakt­ný sa­te­lit­ný pri­jí­mač so všet­kým pot­reb­ným na prí­jem sig­ná­lu a je­ho nah­rá­va­nie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter