Vyberte si LENOVO VIBE Z2 Pro

Pré­mio­vý vzhľad so špič­ko­vou vý­ba­vou

Ak sa eš­te do­ne­dáv­na po­ve­da­lo „smar­tfón", zrej­me len nie­koľ­kým z vás ako pr­vý na­pa­dol smar­tfón znač­ky Le­no­vo. Ale po­zor! Onedl­ho mô­že byť všet­ko inak - na Slo­ven­sko pri­chá­dza vlaj­ko­vá loď Le­no­vo s ozna­če­ním VI­BE Z2 Pro, kto­rá má am­bí­cie kon­ku­ro­vať pré­mio­vým znač­kám smar­tfó­nov, ako sú Sam­sung ale­bo App­le.

Video:


Pý­ta­te sa, ako a čím chce Le­no­vo po­ra­ziť na tr­hu už etab­lo­va­né znač­ky? Od­po­veď je jed­no­du­chá, de­fi­nu­je ju len 5 slov. Pres­nej­šie päť kľú­čo­vých cha­rak­te­ris­tík VI­BE Z2 Pro: ko­nek­ti­vi­ta, di­zajn, zá­ba­va, svie­žosť a fuk­cio­na­li­ta. Ak ho­vo­rí­me o ko­nek­ti­vi­te, Le­no­vo pri vý­vo­ji toh­to te­le­fó­nu dba­lo nie­len na mož­nosť per­ma­nen­tnej pre­po­je­nos­ti s pria­teľ­mi. Rov­na­ko dô­le­ži­tá bo­la aj rých­losť pri­po­je­nia smar­tfó­nu. A di­zajn? Vý­rob­ca sta­vil na sta­rú prav­du, že mať naj­nov­ší mo­del štý­lo­vé­ho smar­tfó­nu je vlas­tne vy­jad­re­ním pos­to­ja. Je­ho ma­ji­teľ tak ako­by dá­val svoj­mu oko­liu naj­avo: „

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter