Infrastructure as a Service

Bezpečnosť a dostupnosť dát: Nie je cloud ako cloud

Či už pos­ky­tu­je­te služ­by, ale­bo pre­dá­va­te to­var, ste ma­lá či veľ­ká spo­loč­nosť, bez­peč­nosť a dos­tup­nosť va­šich dát je veľ­mi dô­le­ži­tá, v niek­to­rých prí­pa­doch až kri­tic­ky dô­le­ži­tá. Prá­ve vo chví­li, keď si za­čne­te klásť otáz­ky na tú­to té­mu a za­čne­te pát­rať po rie­še­niach, ob­ja­ví­te ča­ro clou­du.

Rôz­ne ne­že­la­né uda­los­ti, ako po­vod­ne, po­žia­re, roz­siah­le vý­pad­ky elek­tric­ké­ho na­pä­tia, ale napr. aj neú­my­sel­ne spô­so­be­ná ško­da neod­bor­né­ho pra­cov­ní­ka, to všet­ko sú reál­ne hroz­by. No ak má­te svo­je dá­ta ulo­že­né v clou­de, mož­no ško­dy na nich na­pá­cha­né zní­žiť na mi­ni­mum ale­bo do­kon­ca na nu­lu. Nás­led­ky ta­kých­to uda­los­tí sú pre mno­hé or­ga­ni­zá­cie dos­lo­va lik­vi­dač­né, tak­že mať svo­je dô­le­ži­té dá­ta iba na jed­nom mies­te je prak­tic­ky ha­zard.

Mož­nos­tí, ako tú­to prob­le­ma­ti­ku rie­šiť, je, sa­moz­rej­me, ve­ľa a tie kla­sic­ké asi kaž­dý poz­ná. Mô­že sa však stať, že vám ne­vy­ho­vu­jú kon­ven­čné zá­lo­ho­va­cie pos­tu­py pre zvý­še­nú po­žia­dav­ku na prís­tup­nosť a bez­peč­nosť va­šich dát. V ta­kých­to prí­pa­doch je k dis­po­zí­cii opäť nie­koľ­ko rie­še­ní a jed­no z nich je vy­bu­do­va­nie vlas­tné­ho tzv. duál­ne­ho dá­to­vé­ho cen­tra.

Ta­ké­to rie­še­nie za­bez­pe­čí, že va­še dá­ta bu­dú na dvoch mies­tach sú­čas­ne, a pois­tí­te sa tak pre prí­pad ich stra­ty a ne­dos­tup­nos­ti nás­led­kom zly­ha­nia tech­ni­ky ale­bo nás­led­kom ži­vel­nej poh­ro­my či inej uda­los­ti. To­to rie­še­nie však vy­ža­du­je znač­né po­čia­toč­né in­ves­tí­cie do zdvo­je­nia har­dvé­ru, neus­tá­le nák­la­dy na servis a pre­vádz­ku, vhod­né pries­to­ry, pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie a v ne­pos­led­nom ra­de pot­re­bu­je­te spo­ľah­li­vú a rých­lu dá­to­vú lin­ku, kto­rá tiež ne­bu­de za­dar­mo.

Fakt, že bu­de­te mu­sieť za­bez­pe­čiť a za­pla­tiť aj množ­stvo iných ve­cí, ako napr. ďal­ších od­bor­ných pra­cov­ní­kov, asi ne­mu­sí­me ani spo­mí­nať. Z to­ho všet­ké­ho lo­gic­ky vy­plý­va, že ne­po­rov­na­teľ­ne ro­zum­nej­šia mož­nosť z eko­no­mic­ké­ho, efek­tív­ne­ho aj or­ga­ni­zač­né­ho hľa­dis­ka je zve­riť tú­to sta­rosť do rúk od­bor­nej fir­me. Ta­ká­to spo­loč­nosť sa o všet­ko pos­ta­rá za vás, má za­bez­pe­če­nú spo­ľah­li­vosť har­dvé­ru, dos­tup­nosť dát, vy­pra­co­va­né sce­ná­re pre prí­pad vý­pad­ku, ga­ran­ciu ko­nek­ti­vi­ty atď.

Tak­že správ­nou voľ­bou pos­ky­to­va­te­ľa a rie­še­nia mô­že­te znač­ne zní­žiť nák­la­dy na zá­lo­ho­va­nie dát a zá­ro­veň zá­sad­ným spô­so­bom zvý­šiť ich bez­peč­nosť a dos­tup­nosť. Fi­nan­čná ná­roč­nosť kon­krét­ne­ho rie­še­nia sa od­ví­ja od ná­roč­nos­ti zvo­le­nej infra­štruk­tú­ry a úrov­ne po­žia­da­viek, no v zá­sa­de sa dá po­ve­dať, že vhod­ný cloud exis­tu­je pre kaž­dé­ho klien­ta. Pos­ky­to­va­teľ s dos­ta­toč­ne ši­ro­kým por­tfó­liom slu­žieb us­po­ko­jí rov­na­ko kva­lit­ne veľ­kú nad­ná­rod­nú kor­po­rá­ciu aj drob­né­ho pod­ni­ka­te­ľa či or­ga­ni­zá­ciu.

Vý­ho­da duál­ne­ho uk­la­da­nia dát je ok­rem zvý­še­nej bez­peč­nos­ti aj v jed­no­du­chos­ti „pre­pí­na­nia" me­dzi úlo­žis­ka­mi. Pri služ­bách za­lo­že­ných na rep­li­ká­cii dát to zna­me­ná vý­pa­dok maximál­ne na nie­koľ­ko se­kúnd, či­že všet­ko beží z poh­ľa­du von­kaj­šie­ho po­zo­ro­va­te­ľa tak­mer nep­retr­ži­te ďa­lej. Po­kiaľ však ne­pot­re­bu­je­te ta­kú vy­so­kú rých­losť reak­cie v prí­pa­de vý­pad­ku, mož­no si zvo­liť služ­bu, kde dá­ta ne­bu­dú rep­li­ko­va­né, ale bu­dú v clou­de mi­ni­mál­ne off-si­te zá­lo­ho­va­né. Me­dzi ďal­šie vý­ho­dy pat­rí aj prie­bež­ná šká­lo­va­teľ­nosť vý­ko­nov clou­do­vej infra­štruk­tú­ry. Cloud sa pris­pô­so­bí ak­tuál­nym po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­ka, tak­že z váš­ho poh­ľa­du od­pa­da­jú aké­koľ­vek nad­by­toč­né nák­la­dy.

Ak pot­re­bu­je­te eš­te vy­šší stu­peň bez­peč­nos­ti, než vám pos­kyt­nú služ­by, kto­ré sme do­te­raz spo­me­nu­li, mož­no ten­to pa­ra­me­ter eš­te zvý­šiť po­mo­cou uk­la­da­nia dát do via­ce­rých nav­zá­jom geog­ra­fic­ky od­de­le­ných ne­zá­vis­lých úlo­žísk. Vzdia­le­nosť me­dzi tý­mi­to lo­ka­li­ta­mi zá­le­ží na mož­nos­tiach pos­ky­to­va­te­ľa a na va­šich pot­re­bách. V extrém­nych prí­pa­doch mô­že ísť aj o vzdia­le­nosť dvoch kon­ti­nen­tov, čo však za nor­mál­nych okol­nos­tí nie je pot­reb­né. Hlav­ná vý­ho­da toh­to spô­so­bu rie­še­nia infra­štruk­tú­ry clou­du je ne­po­chyb­ne väč­šia vzdia­le­nosť me­dzi dvo­ma úlo­žis­ka­mi, vďa­ka kto­rej pri prí­pad­nom fy­zic­kom zni­če­ní server­a či ce­lé­ho dá­to­vé­ho cen­tra uda­los­ťou väč­ších roz­me­rov sú zá­lož­né dá­ta v bez­pe­čí a prip­ra­ve­né na ďal­šie pou­ži­tie.

Ve­nuj­me sa te­raz otáz­ke vý­be­ru vhod­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa clou­du. Sa­moz­rej­me, pla­tí to, čo v kaž­dej ob­las­ti, v kto­rej ro­bí­te dô­le­ži­té roz­hod­nu­tie. Hľa­dá­te tak­po­ve­diac bez­peč­ný „do­mov" pre svo­je dá­ta, tak­že si zvoľ­te spo­loč­nosť, kto­rá je schop­ná pred­lo­žiť vám svo­je re­fe­ren­cie a cer­ti­fi­ká­ty, má dos­ta­toč­ne prep­ra­co­va­nú a tech­no­lo­gic­ky vy­spe­lú ar­chi­tek­tú­ru a ne­bu­de vám ta­jiť či za­hmlie­vať dô­le­ži­té pa­ra­met­re svo­jich slu­žieb. Sús­treď­te sa na úda­je, ako je ga­ran­to­va­ná dos­tup­nosť slu­žieb, dĺžka reak­cie v prí­pa­de vzni­ku prob­lé­mu a čas, za kto­rý je pos­ky­to­va­teľ schop­ný prí­pad­ný prob­lém od­strá­niť. Ak do prob­le­ma­ti­ky vi­dí­te hlb­šie, mô­že­te sa spý­tať aj na pou­ži­té tech­no­ló­gie či už spo­mí­na­né sce­ná­re pre prí­pad prob­lé­mu. Kva­lit­ný pos­ky­to­va­teľ vám tie­to in­for­má­cie rád prez­ra­dí. Unáh­le­ná voľ­ba pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý nie je dos­ta­toč­ne skú­se­ný, prip­ra­ve­ný a za­bez­pe­če­ný, by vás moh­la v bu­dúc­nos­ti veľ­mi mr­zieť.

Pruž­nosť od­strá­ne­nia prí­pad­né­ho vý­pad­ku mô­že byť kri­tic­kej­ší pa­ra­me­ter, ako si mys­lí­te. Tá­to do­ba je zá­vis­lá od cel­ko­vej prip­ra­ve­nos­ti a kom­pe­ten­tnos­ti pos­ky­to­va­te­ľa, ako aj od va­mi zvo­le­nej služ­by. V prí­pa­de, že ta­ká­to hod­no­ta pos­ta­ču­je, rých­losť od­strá­ne­nia prob­lé­mu bý­va ty­pic­ky nie­koľ­ko ho­dín od vý­pad­ku, v kri­tic­kej­ších prí­pa­doch do 1 ho­di­ny. Z to­ho jas­ne vy­plý­va, že tre­ba vop­red poz­nať dô­le­ži­tosť svo­jich dát a na jej zá­kla­de si zvo­liť služ­bu. Ta­kis­to tre­ba vo­liť pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý vie v kri­tic­kom mo­men­te dos­ta­toč­ne rých­lo prob­lém rie­šiť a mi­ni­ma­li­zu­je va­še stra­ty na fi­nan­ciách i na fi­rem­nej re­pu­tá­cii.

Zhr­ňme si te­da vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy ucho­vá­va­nia dát v clou­de. Zá­klad­nou vý­ho­dou sú fi­nan­cie - je ne­po­rov­na­teľ­ne vý­hod­nej­šie pla­tiť si kva­lit­ný cloud, t. j. služ­bu, než sa po­kú­šať o vlas­tné rie­še­nie, pri kto­rom je náv­rat­nosť ta­kej vy­so­kej in­ves­tí­cie viac než otáz­na. Dru­há vý­ho­da je bez­sta­ros­tnosť - mô­že­te sa sús­tre­diť na ve­ci, kto­ré sú pre vás a va­še pod­ni­ka­nie pod­stat­né, pre­to­že zod­po­ved­nosť za bez­peč­nosť a dos­tup­nosť va­šich dát je na ple­ciach pos­ky­to­va­te­ľa a od­pa­da­jú vám všet­ky sta­ros­ti spo­je­né s vlas­tným rie­še­ním. A v ne­pos­led­nom ra­de je vý­hod­ná vy­so­ká flexibi­li­ta clou­du, t. j. neus­tá­la prip­ra­ve­nosť rea­go­vať na po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­ka. Ne­vý­ho­dou by moh­la byť je­di­ne zlá voľ­ba služ­by ale­bo pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý nespĺňa všet­ky pot­reb­né pa­ra­met­re, me­dzi­ná­rod­né štan­dar­dy, prí­pad­ne ne­dis­po­nu­je dos­ta­toč­ne od­bor­ným per­so­ná­lom.

Autor: To­máš Kur­tha, CEO, ZU­TOM s.r.o.

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter