Rozhovor: Pre zákazníka je kľúčové, keď serverové riešenia dokážu rásť spolu s ním a s jeho aktuálnymi požiadavkami

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY pô­so­bí od de­cem­bra 2007 ako pro­duk­to­vý ma­na­žér pre ob­lasť štan­dar­dných server­ov v spo­loč­nos­ti HP. Ve­nu­je sa pro­jek­tom pre­da­ja server­ov HP Pro­Liant na slo­ven­skom tr­hu. Úspeš­ne roz­ví­ja umies­tňo­va­nie a vi­di­teľ­nosť znač­ky HP Pro­Liant, od­ha­ľu­je bu­dú­ce ob­chod­né príl­eži­tos­ti, tvo­rí ce­no­vú po­li­ti­ku, ako aj ob­chod­nú a mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu spo­loč­nos­ti.

IW: Aký je trh so server­ov­ým­i rie­še­nia­mi na Slo­ven­sku?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Server­ov­ý trh na Slo­ven­sku pre­šiel a neus­tá­le pre­chá­dza vý­vo­jom. Op­ro­ti mi­nu­los­ti čo­raz viac fi­riem zva­žu­je kaž­dé euro in­ves­tí­cií do IT sek­to­ra. Trh sa ta­kis­to stá­le viac glo­ba­li­zu­je a mno­ho zá­kaz­ní­kov má cez svo­je ma­ter­ské spo­loč­nos­ti pod­pí­sa­né nad­ná­rod­né kon­trak­ty pria­mo s niek­to­rým vý­rob­com server­ov. Ta­kis­to sú fir­my s tech­no­lo­gic­kým roz­vo­jom viac zá­vis­lé od IT vy­ba­ve­nia, napr. v ob­chod­nej ko­mu­ni­ká­cii, evi­den­cii skla­do­vých zá­sob atď. Men­šie fir­my vo zvý­še­nej mie­re pou­ží­va­jú pri svo­jej čin­nos­ti server­ov­é rie­še­nia a za­se tie väč­šie na­sa­dzu­jú čo­raz kom­pli­ko­va­nej­šie rie­še­nia, napr. na ana­lý­zu sprá­va­nia zá­kaz­ní­kov. HP je v ob­las­ti server­ov x86 ce­los­ve­to­vá jed­not­ka a na Slo­ven­sku má je­den z naj­vyš­ších po­die­lov na tr­hu v po­rov­na­ní so zvyš­kom sve­ta. Je to da­né dos­tup­nos­ťou rie­še­ní pre ce­lé spek­trum zá­kaz­ní­kov od naj­men­ších (SO­HO) cez ma­lé pod­ni­ky (SMB) až po veľ­ké en­terpri­se rie­še­nia, prí­pad­ne úz­ko špe­cia­li­zo­va­né server­ov­é rie­še­nia.

IW: Ke­dy je kú­pa server­a pre fir­mu správ­na voľ­ba?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Pri svo­jom ras­te sa fir­my dos­ta­nú k oka­mi­hu, keď ďal­šie nap­re­do­va­nie mu­sí byť pod­po­ro­va­né vhod­ným IT vy­ba­ve­ním. Nap­rík­lad pot­re­bu­jú na svo­ju pre­vádz­ku pok­ro­či­lej­šie fun­kcie mai­lo­vé­ho server­a ale­bo da­ta­bá­zu na rie­še­nie sta­vu skla­du ná­kup/vý­daj) či iné prak­tic­ké sú­čas­ti na fun­go­va­nie. Vý­ho­da server­ov­ých rie­še­ní HP je tá, že HP do­ká­že ad­re­so­vať pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov od úpl­né­ho za­čiat­ku bu­do­va­nia fir­my až po veľ­ké nad­ná­rod­né kor­po­rá­cie. Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi.

IW: Aké spo­loč­nos­ti/in­šti­tú­cie pra­cu­jú so server­ov­ým­i rie­še­nia­mi HP Pro­Liant?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Sú vhod­né pre všet­ky fir­my - vý­rob­né pod­ni­ky, te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my, štát­ne in­šti­tú­cie... Dob­ré server­ov­é rie­še­nie slú­ži na urý­chle­nie a zjed­no­du­še­nie jed­not­li­vých úloh vo fir­me a zlep­še­nie jej čin­nos­ti, do­ká­že roz­ší­riť a zlep­šiť služ­by pos­ky­to­va­né pre zá­kaz­ní­kov, ta­kis­to zlep­šiť preh­ľad a ma­naž­ment fir­my.

IW: Kde sa vy­rá­ba­jú server­y HP Pro­Liant?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Na ce­lom sve­te je nie­koľ­ko vý­rob­ných zá­vo­dov, kde HP vy­rá­ba svo­je pro­duk­ty. Pre ob­lasť EMEA vy­rá­ba server­y HP Pro-Liant v Euró­pe, kon­krét­ne v Čes­kej re­pub­li­ke vo vý­rob­nom zá­vo­de v Kut­nej Ho­re.

IW:Čo zva­žu­jú fir­my pri vý­be­re server­ov­ých rie­še­ní?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Zá­kaz­ní­ci zva­žu­jú naj­mä eko­no­mic­ké a tech­nic­ké kri­té­riá. Zá­klad­né kri­té­rium je ce­na rie­še­nia. Kaž­dý zá­kaz­ník po­ža­du­je ok­rem pri­me­ra­nej ob­sta­rá­va­cej ce­ny čo naj­rý­chlej­šie uve­de­nie do pre­vádz­ky a čo naj­dlh­šiu bez­po­ru­cho­vú pre­vádz­ku svoj­ho rie­še­nia.

K ďal­ším po­žia­dav­kám pat­rí pod­po­ra a kom­pa­ti­bi­li­ta har­dvé­ru s po­žia­dav­ka­mi do­dá­va­te­ľa rie­še­nia (napr. dos­tup­nosť ov­lá­da­čov pre pou­ži­tý ope­rač­ný sys­tém ale­bo kom­pa­ti­bi­li­ta jed­not­li­vých kom­po­nen­tov s do­dá­va­te­ľom rie­še­nia, napr. VMware). Ta­kis­to sa čas­to po­ža­du­je dos­ta­toč­ný vý­poč­to­vý vý­kon či vstup­no-vý­stup­ný vý­kon pre vý­ko­no­vé po­žia­dav­ky kla­de­né na rie­še­nie.

IW:Ke­dy je dob­ré server­ov­é rie­še­nie vo fir­me up­da­to­vať, prí­pad­ne ob­me­niť?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Server­y sú vý­kon­né po­čí­ta­če, navr­hnu­té na neus­tá­lu pre­vádz­ku 24/7. Kaž­dé rie­še­nie po­ža­du­je ur­či­tý vý­kon a dos­tup­nosť. Na do­siah­nu­tie uve­de­ných vlas­tnos­tí sú pre jed­not­li­vé kom­po­nen­ty ur­če­né pre­vádz­ko­vé hod­no­ty pros­tre­dia, v kto­rých by ma­li pra­co­vať (napr. elek­tric­ké na­pä­tie, tep­lo­ta, vl­hkosť...). Po­čas pre­vádz­ky rie­še­nia mô­že dôjsť na­priek di­zaj­nu server­ov a ich kom­po­nen­tov i k po­ru­chám. Na za­bez­pe­če­nie dos­tup­nos­ti rie­še­nia sa aj v ta­kých­to prí­pa­doch niek­to­ré kom­po­nen­ty nav­zá­jom navr­hu­jú ako mi­ni­mál­ne dvak­rát a viac­krát zá­lo­ho­va­né. Prí­pad­ne sa ce­lé rie­še­nia navr­hu­jú ako re­dun­dan­tné.

Ča­som však vply­vom nep­retr­ži­tej pre­vádz­ky do­chá­dza k pos­tup­né­mu opot­re­bo­va­niu kom­po­nen­tov (napr. pev­ných dis­kov, ven­ti­lá­to­rov) a pos­tu­pom ča­su a tech­nic­kým vý­vo­jom sa niek­to­ré kom­po­nen­ty či ce­lé rie­še­nia stá­va­jú aj mo­rál­ne za­sta­ra­ný­mi. Ne­mož­no za­bú­dať na evo­lú­ciu pre­vádz­ko­va­ných rie­še­ní ale­bo ich vý­me­nu. Či­že exis­tu­jú­ca infra­štruk­tú­ra (napr. server­ov­á) už nie je pos­ta­ču­jú­ca a mu­sí sa zlep­šiť, resp. vy­me­niť. Z uve­de­né­ho vi­dieť, že server­y/server­ov­é rie­še­nia tre­ba ob­no­viť, keď exis­tu­jú­ce server­y už sú tech­nic­ky opot­re­bo­va­né ale­bo nie sú schop­né spĺňať po­žia­dav­ky kla­de­né na rie­še­nia na nich pre­vádz­ko­va­né. Prí­pad­ne pri roz­vo­ji fir­my sú na­sa­dzo­va­né no­vé vý­kon­nej­šie, roz­sia­hlej­šie ale­bo úpl­ne od­liš­né pos­tu­py (napr. na pod­po­ru biz­ni­su).

IW:Pre­čo up­red­nos­tniť server­ov­é rie­še­nie vo fir­me pred clou­do­vým rie­še­ním?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Clou­do­vé rie­še­nie je ta­ké, keď fir­ma nev­las­tní har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie (server­y...), ale za­ku­pu­je si po­ža­do­va­ný vý­poč­to­vý vý­kon ale­bo ce­lú ap­li­ká­ciu ako služ­bu. Pod­ľa „do­ko­na­los­ti" (kom­plexnos­ti) za­kú­pe­nej služ­by sa de­lia aj clou­dy či clou­do­vé služ­by na IaaS, Paas, SaaS... Dô­le­ži­té je uve­do­miť si, že fir­ma na prís­tup ku clou­do­vým služ­bám pot­re­bu­je dos­ta­toč­ne vý­kon­nú vstup­no-vý­stup­nú infra­štruk­tú­ru - inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Pri zva­žo­va­ní, či za­viesť vo fir­me server­y ale­bo cloud, je jed­noz­nač­ne v pop­re­dí eko­no­mic­ké kri­té­rium. Ta­kis­to je dô­le­ži­té hľa­dis­ko bez­peč­nos­ti/dô­ve­ry - či je fir­ma ochot­ná mať svo­je inter­né dá­ta, ap­li­ká­cie v ne­ja­kom vir­tuál­nom pries­to­re clou­du u exter­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa ta­ké­ho­to ty­pu služ­by.

IW:V ro­ku 2012 HP pred­sta­vi­lo 8. Ge­ne­rá­ciu server­ov HP Pro­Liant. Na čo sa mô­že­me te­šiť ten­to rok?

ĽUBOŠ ŠEN­KE­RY: Ten­to rok sa mož­no te­šiť na pred­sta­ve­nie no­vej ge­ne­rá­cie HP Pro­Liant.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter