Enterprise resource planning

Trendy v podnikových informačných systémoch ERP v roku 2014

Ten­to rok sa v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov ERP po­ne­sie v zna­me­ní nie­koľ­kých vý­raz­ných tren­dov. Zvý­še­ná po­zor­nosť sa bu­de ve­no­vať pou­ží­va­teľ­skej prí­ve­ti­vos­ti a mo­bi­li­te, pok­ra­čo­vať bu­de ná­rast po­pu­la­ri­ty dvojvrstvo­vej stra­té­gie ERP.

Ani ten­to rok sa naj­skôr ne­zao­bí­de bez prob­lé­mov v na­sa­dzo­va­ní pro­jek­tov ERP a pretr­vá aj ne­dos­ta­tok kva­lit­ných a skú­se­ných kon­zul­tan­tov ERP.

  • Mo­bil­né ERP a mo­bi­li­ta všeo­bec­ne pa­tria aj v tom­to ro­ku me­dzi vý­raz­né tren­dy, kto­ré ov­plyv­nia ce­lú ob­lasť pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov. Tlak pri­chá­dza pre­dov­šet­kým zo stra­ny pou­ží­va­te­ľov. Fir­my sú už dos­ta­toč­ne sa­tu­ro­va­né in­te­li­gen­tný­mi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi na plat­for­mách iOS, An­droid či Win­dows a chcú ich viac vy­užiť aj v pod­ni­ko­vých pro­ce­soch. Pou­ží­va­te­lia vy­ža­du­jú prís­tup k in­for­má­ciám v reál­nom ča­se, ideál­ne v inter­ak­tív­nej for­me a v zod­po­ve­da­jú­cej gra­fic­kej pre­zen­tá­cii. Od toh­to ro­ku už ne­pôj­de len o re­por­ty a das­hboar­dy, ale ta­kis­to o vy­ko­ná­va­nie kľú­čo­vých pod­ni­ko­vých pro­ce­sov.
  • Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a prí­ve­ti­vosť sa dos­tá­va­jú do cen­tra po­zor­nos­ti spo­lu s no­vý­mi tren­dmi v ob­las­ti po­čí­ta­čov a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, ako sú smar­tfó­ny a do­ty­ko­vé dis­ple­je, vy­so­ké roz­lí­še­nia pre­mie­ňa­jú aj spô­sob, ako pou­ží­va­te­lia ov­lá­da­jú pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie. Do cen­tra po­zor­nos­ti sa tak vý­raz­ne dos­tá­va­jú poj­my ako pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie (UI, User Inter­fa­ce) a pou­ží­va­teľ­ská prí­ve­ti­vosť (UX, User Expe­rien­ce). V súhr­ne ide v sys­té­moch ERP o po­dob­ne vý­raz­ný pre­del, ako bol pre­chod zo sys­té­mu DOS na Win­dows. Kto z do­dá­va­te­ľov to ucho­pí správ­ne, pris­pe­je k vy­ššej pro­duk­ti­vi­te, kom­for­tu a spo­koj­nos­ti svo­jich pou­ží­va­te­ľov.
  • Kon­zu­me­ri­zá­cia ap­li­ká­cií ERP bu­de nas­le­do­vať trend, kto­rý v up­ly­nu­lých ro­koch pre­me­nil „front of­fi­ce". Tra­dič­né ťaž­ko­to­náž­ne sys­té­my ERP s dl­hým ča­som im­ple­men­tá­cie, od­lú­če­né od os­tat­ných in­for­mač­ných sys­té­mov v rám­ci or­ga­ni­zá­cie, bu­dú pok­ra­čo­vať v ús­tu­pe. Nah­ra­dzu­jú ich mo­der­nej­šie a „ľah­šie" plat­for­my, kto­rým ne­ro­bí prob­lé­my pre­po­je­nosť reál­nych pro­ce­sov, jed­no­du­ché na­po­je­nie na naj­rôz­nej­šie zdro­je dát vrá­ta­ne pod­po­ry pre so­ciál­ne sie­te či big da­ta a kto­ré sú z hľa­dis­ka klien­ta ne­zá­vis­lé od plat­for­my. Čas a pros­tried­ky, kto­ré by pou­ží­va­teľ in­ves­to­val do pris­pô­so­be­nia na mie­ru s neis­tým vý­sled­kom, tak mô­že in­ves­to­vať ove­ľa hod­not­nej­šie.
  • Dvojvrstvo­vá stra­té­gia ERP bu­de aj v tom­to ro­ku pat­riť me­dzi ob­ľú­be­né voľ­by vo fir­mách s nad­ná­rod­nou štruk­tú­rou. Mať je­den pri­már­ny sys­tém pre cen­trá­lu a po­boč­kám umož­niť pou­ží­vať rie­še­nie, kto­ré bu­de viac vy­ho­vo­vať ich pot­re­bám, bu­de lep­šie lo­ka­li­zo­va­né s mies­tnou pod­po­rou, umož­ní rých­le na­sa­dzo­va­nie mo­der­ných fun­kcio­na­lít a bu­de vý­hod­nej­šie aj z ce­no­vé­ho hľa­dis­ka. To je ob­rá­te­ný trend v po­rov­na­ní so si­tuáciou pred 10 - 20 rok­mi, keď sa lo­kál­ne sys­té­my nah­ra­dzo­va­li.
  • Clou­do­vé tech­no­ló­gie ERP sú v pod­sta­te prip­ra­ve­né, ale množ­stvo prak­tic­kých otá­zok, nap­rík­lad v ob­las­ti prá­va, ob­chod­ných vzťa­hov či dis­as­ter re­co­ve­ry, zos­tá­va. Pre­dov­šet­kým však za­tiaľ na cloud nie sú prip­ra­ve­ní zá­kaz­ní­ci. Ani ten­to rok sa sku­toč­ným ro­kom ERP v clou­de za­tiaľ asi nes­ta­ne.
  • So­ciál­ne tech­no­ló­gie ERP v tom­to ro­ku uká­žu, či naj­rôz­nej­šie so­ciál­ne fun­kcie, pri­dá­va­né s veľ­ký­mi ová­cia­mi do naj­rôz­nej­ších rie­še­ní ERP, ma­jú ne­ja­ký reál­ny prí­nos nap­rík­lad pre pra­cov­ní­kov sta­ros­tli­vos­ti o zá­kaz­ní­kov a ob­chod­ných ana­ly­ti­kov, či šlo len o mód­nu váb­nič­ku. Hlav­ným cie­ľom ma­lo byť väč­šie po­ro­zu­me­nie kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi a viac osob­nej inter­ak­cie. Je však ta­kis­to otáz­kou, či o to zá­kaz­ní­ci v dneš­nej do­be vo svet­le kau­zy NSA/Snowden vô­bec sto­ja.
  • Tlak na níz­ku ce­nu pod­ni­ko­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu zo stra­ny zá­kaz­ní­kov do­sia­hol svoj vr­chol. Zá­kaz­ní­ci si neu­ve­do­mu­jú, že za kva­lit­ný sof­tvér a kon­zul­tan­tov mu­sia za­pla­tiť zod­po­ve­da­jú­cu ce­nu, ak chcú, aby z na­sa­de­nia rie­še­nia ERP vy­ťa­ži­li maximum. Do­dá­va­te­lia ERP bo­li vla­ni cel­ko­vým sta­vom eko­no­mi­ky dot­la­če­ní do po­zí­cie, z kto­rej už ne­ma­jú kam cúv­nuť bez to­ho, aby oh­ro­zi­li kva­li­tu slu­žieb a svo­je dob­ré me­no.
  • Eru­do­va­ní kup­ci sys­té­mov ERP sa ob­ja­vu­jú spo­lu so zvy­šu­jú­cim sa po­ve­do­mím na tr­hu, vy­ššou in­for­mo­va­nos­ťou zá­kaz­ní­kov a skú­se­nos­ťa­mi z iných pro­jek­tov či iných za­mes­tna­ní. Vý­raz­ne tak ras­tie od­bor­ná úro­veň na stra­ne zá­kaz­ní­kov pri vý­be­re rie­še­nia ERP. Nie­ke­dy až tak, že pre­vy­šu­je zna­los­ti ob­chod­ní­kov a do­dá­va­te­ľov ERP. Ťaž­ko už toh­to ro­ku na­ra­zí­te na fir­mu, kto­rá by bo­la v ob­las­ti ERP úpl­ne nez­na­lá.
  • Neús­peš­né pro­jek­ty na­sa­de­nia sys­té­mov ERP sa na tr­hu bu­dú ob­ja­vo­vať aj v tom­to ro­ku. Im­ple­men­tá­cie mô­žu byť ta­ké kom­plexné a ri­zi­ko­vé, že zá­kaz­ní­ci mu­sia ve­no­vať zvý­še­né úsi­lie, aby us­pe­li. Ne­mož­no sa vo všet­kom spo­ľah­núť na do­dá­va­te­ľa, pre­to­že bez pl­nej koo­pe­rá­cie pou­ží­va­te­ľov a dos­ta­toč­nej pod­po­ry zo stra­ny ma­naž­men­tu to sa­mi nez­vlád­nu. Zod­po­ved­nosť za ús­pech pro­jek­tu ERP na­ko­niec pa­dá na hla­vu CIO, CFO a pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra ERP. Obzvlášť pouč­né je doh­ľa­dať si v inter­ne­to­vom vy­hľa­dá­va­či neús­peš­né pro­jek­ty veľ­kých nad­ná­rod­ných do­dá­va­te­ľov, prí­pad­ne aj do­dá­va­te­ľov, o kto­rých uva­žu­je­te.
  • Kva­lit­né ľud­ské zdro­je bu­dú ne­dos­tat­ko­vým ar­tik­lom aj v tom­to ro­ku. Za­tiaľ čo v mno­hých ob­las­tiach je nad­by­tok ľu­dí, v ob­las­ti ERP je skú­se­ných kon­zul­tan­tov s mno­ho­roč­nou ús­peš­nou praxou a so zna­los­ťou in­for­mač­ných sys­té­mov, pod­ni­ko­vých pro­ce­sov a tech­no­ló­gií tr­va­le ne­dos­ta­tok. Pre­to sa vy­pla­tí pri vý­be­re rie­še­nia ERP vy­ža­do­vať nie­len re­fe­ren­cie za fir­mu, ale aj za jed­not­li­vých kon­zul­tan­tov, kto­rí bu­dú sys­tém na­sa­dzo­vať. Väč­šie šan­ce na ús­pech bu­de­te mať s nie­kým, kto pra­cu­je vo fir­me ho­ci aj de­sať ro­kov a má za se­bou de­siat­ky pro­jek­tov, než s nie­kým, kto je kaž­dé dva ro­ky in­de a má za se­bou pár pro­jek­tov.

Zdroj: Byz­nys ERP

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter