Budujeme bezdrôtovú sieť

Bez do­má­cej sie­te Wi-Fi sa už dnes ne­poh­ne­me. Te­le­fó­ny, tab­le­ty a ďal­šie za­ria­de­nia sa bez­drô­to­vo pri­pá­ja­jú do inter­ne­tu a kla­sic­ké káb­le LAN sa stá­va­jú mi­nu­los­ťou. No ak do­ma ne­má­te lo­kál­nu sieť Wi-Fi ale­bo pre­mýš­ľa­te nad jej zlep­še­ním, má­me pre vás zo­pár ti­pov.

Kom­po­nen­ty sie­te Wi-Fi sa neus­tá­le vy­ví­ja­jú rov­na­ko ako os­tat­né tech­no­ló­gie. Ten­to vý­voj mož­no v praxi až tak nev­ní­ma­me, pre­to­že nám oby­čaj­ne sta­čí vy­ba­ve­nie, kto­ré pos­kyt­ne pre­vádz­ko­va­teľ inter­ne­tu. Keď sa však ob­ja­ví ná­roč­nej­šia úlo­ha, ako je napr. bez­drô­to­vé preh­rá­va­nie full HD vi­dea z po­čí­ta­ča do te­le­ví­zo­raq, ču­du­je­me sa, pre­čo je vi­deo tr­ha­né. Dô­vo­dom mô­že byť nie ideál­ne vy­ba­ve­nie va­šej sie­te Wi-Fi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter