Slovak Telekom vyskúšal v Bratislave sieť LTE s rýchlosťou 300 Mbit/s!

Ho­ci sie­te 4G/LTE s rých­los­ťou 300 Mbit/s už bo­li tes­to­va­né v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach, kon­krét­ne nas­ta­ve­nie (tzv. CA_7C) sa v Bra­tis­la­ve v reál­nej sie­ti vy­skú­ša­lo vô­bec pr­výk­rát na sve­te.

A prá­ve Slo­vak Te­le­kom bol ten ope­rá­tor, kto­rý na Ma­gio plá­ži v Bra­tis­la­ve v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi Eric­sson a Qual­comm pr­výk­rát vy­ko­nal tech­no­lo­gic­ký test fun­kcio­na­li­ty LTE Carrier Ag­gre­ga­tion, kto­rá spa­dá pod no­vú ge­ne­rá­ciu tzv. LTE-Ad­van­ced štan­dar­dov. Tá­to nad­stav­ba umož­ňu­je až zdvoj­ná­so­biť teo­re­tic­kú rých­lo

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter