O2 stavia 4G v Bratislave a Košiciach

Mo­bil­ný ope­rá­tor O2 zve­rej­nil svo­je in­ves­tič­né plá­ny bu­do­va­nia sie­tí. 4G spus­tí už v de­cem­bri v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach a pok­ra­ču­je v bu­dú­com ro­ku až do pok­ry­tia 50 % do­mác­nos­tí na Slo­ven­sku. Zá­ro­veň pod­stat­ne roz­ši­ru­je vlas­tnú 3G sieť a mo­der­ni­zu­je 2G sieť. Vý­raz­ne sa tak skva­lit­ní pos­ky­to­va­nie hla­so­vých slu­žieb.

Video:

Bo­li sme na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, kde spo­loč­nosť  O2 Slo­ven­sko pred­sta­vi­la svo­je plá­ny v sú­vis­los­ti s bu­do­va­ním sie­te 4G.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter