Výbava pre domácu sieť

Spre­vádz­ko­vať do­má­cu sieť zvlád­ne az­da kaž­dý. No za­bez­pe­čiť jej sta­bi­li­tu, to je už tvr­dší orie­šok. V na­šom tes­te sú za­ria­de­nia, kto­ré bu­dú pre kaž­dé­ho uži­toč­né. Či už to bu­de no­vý mo­del rou­te­ra ra­du Ar­cher, ale­bo USB Wi-Fi či roz­ši­ro­vač sig­ná­lu.

TP-Link Ar­cher C2

To­to je je­den z naj­vý­kon­nej­ších rou­te­rov na tr­hu. Pod­po­ru­je všet­ky ak­tuál­ne štan­dar­dy a všet­ky je­ho eter­ne­to­vé por­ty sú gi­ga­bi­to­vé. Os­ved­čil sa nám naj­mä z hľa­dis­ka kva­li­ty a do­sa­hu sig­ná­lu a dob­rej kon­fi­gu­ro­va­teľ­nos­ti. So za­čia­toč­ným nas­ta­ve­ním sí­ce po­mô­že sprie­vod­ca, no uz­ná­va­me, že pros­tre­die je viac orien­to­va­né na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa vy­zna­jú v sie­ťo­vých poj­moch.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter