GeForce GTX 980

Tes­tu­je­me ho­rú­cu no­vin­ku - naj­vý­kon­nej­šie­ho rep­re­zen­tan­ta no­vej ge­ne­rá­cie gra­fic­kých či­pov od spo­loč­nos­ti NVI­DIA. Ge­For­ce GTX 980 sa na trh dos­tá­va v mno­hých vy­ho­to­ve­niach a my sme na tes­ty tes­ne pred uzá­vier­kou dos­ta­li čer­stvú no­vin­ku v po­do­be ver­zie GI­GA­BY­TE N980G1 Ga­ming-4GD.

Gra­fi­ky GI­GA­BY­TE, zdá sa, pre­be­ra­jú zna­če­nie od no­vé­ho náz­vos­lo­via zá­klad­ných do­siek, kde G1 Ga­ming ozna­ču­je naj­vyš­ší her­ný mo­del. Tá­to ver­zia kar­ty má s re­fe­ren­čným návr­hom spo­loč­nos­ti NVI­DIA spo­loč­né­ho na­vo­nok len má­lo, vy­uží­va to­tiž veľ­mi vý­kon­né chla­de­nie WIN­DFOR­CE 3X 600W, vďa­ka kto­ré­mu si mô­že do­vo­liť bez­peč­ne pra­co­vať na vy­šších frek­ven­ciách. Tým­to krát­kym úvo­dom chce­me po­ve­dať, že sme v tes­to­va­cej zos­ta­ve ma­li gra­fi­ku, kto­rá aj me­dzi GTX 980 vy­čnie­va z ra­du eš­te vy­šším vý­ko­nom. Niet sa te­da čo ču­do­vať, ako do­pad­li na­še vý­ko­no­vé me­ra­nia...

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter