Osemjadrový Intel Core i7-5960X

Tes­tu­je­me plat­for­mu no­vej ge­ne­rá­cie: ar­chi­tek­tú­ru Haswell-E a k to­mu no­vé pa­mä­te DDR4 a či­po­vú súp­ra­vu In­tel X99. Ako je zvy­kom v spo­loč­nos­ti In­tel, naj­vý­kon­nej­šie pro­ce­so­ry s viac ako 4 jad­ra­mi sa po dl­hšom ča­se na tr­hu ob­ja­vu­jú v špe­ciál­nej „extrém­nej" ver­zii ak­tuál­nej ar­chi­tek­tú­ry s ozna­če­ním -E.


Do­chá­dza k to­mu až viac než rok po uve­de­ní pr­vých pro­ce­so­rov Haswell. Tem­po uvá­dzania na PC je, žiaľ, di­kto­va­né si­tuáciou na vý­znam­nej­šom server­ov­om tr­hu, kde sa tých­to sil­ných a dra­hých pro­ce­so­rov pre­dá ove­ľa viac. Mi­nu­lý me­siac sa však ko­neč­ne za­čal útok na naj­vyš­šie po­zí­cie aj v tr­ho­vom pros­tre­dí PC, kde bo­la no­vá plat­for­ma pot­re­ba ako soľ.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter