TOP aplikácie na jedinečnú svadbu

Ku kaž­dej svad­be pat­rí bez­pod­mie­neč­ne fo­tog­raf. Či už pria­teľ, ale­bo ro­din­ný zná­my, po­lop­ro­fe­sio­nál ale­bo pro­fe­sio­nál, kto­ré­ho služ­by sa po­hy­bu­jú rá­do­vo v stov­kách eur. Áno, kaž­dá ne­ves­ta a že­ních chcú mať pa­miat­ku na svoj veľ­ký deň. No v ča­se smar­tfó­nov má prak­tic­ky kaž­dý vo vrec­ku po­mer­ne kva­lit­ný fo­toa­pa­rát a kaž­dý si aj tak zho­to­ví ne­ja­kú mo­men­tku.

Tak pre­čo nes­po­jiť prí­jem­né s uži­toč­ným a neu­ro­biť z fo­tog­ra­fií v te­le­fó­noch je­den veľ­ký zdie­ľa­ný al­bum? Ne­ho­vo­rí­me o náh­ra­de pro­fe­sio­nál­ne­ho fo­tog­ra­fa, ale o za­ují­ma­vom dopl­nku na spes­tre­nie va­šej svad­by. Je­den fo­tog­raf ne­mô­že byť vša­de, ur­či­te ne­za­chy­tí mno­ho osob­ných či zá­bav­ných chvíľ, kto­ré de­siat­ky va­šich pria­te­ľov za­chytia, pre­to­že sa od­oh­rá­va­jú v súk­rom­ní. Ne­boj­te sa, je nám jas­né, že po­čas svad­by má­te v hla­ve množ­stvo iných ve­cí, ale tá­to po­môc­ka vás nes­to­jí prak­tic­ky žiad­nu ná­ma­hu a na­vy­še hos­tí prí­jem­ne za­ba­ví­te. Vy­bra­li sme pre vás šty­ri naj­lep­šie sva­dob­né ap­li­ká­cie na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter