Reportáž

IFA 2014 – zakrivené televízory a smartfóny

Strana 4/4

HTC už so 64 bit­mi

Spo­loč­nosť HTC v Berlí­ne pred­sta­vi­la te­le­fón s pr­vým osem­jad­ro­vým 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom od Qual­com­mu. Štý­lo­vý HTC De­si­re 820 je nas­le­dov­ní­kom De­si­re 816. Vo vý­ba­ve je 4G ko­nek­ti­vi­ta, zvuk HTC Boom­Sound a kva­lit­ný 5,5-pal­co­vý HD dis­plej. Vpre­du je až 8 Mpx fo­toa­pa­rát, sof­tvér do­ká­že skom­bi­no­vať tvá­ro­vé čr­ty fo­te­ných osôb a ce­leb­rít, je tu vy­hla­dzo­va­cí pr­vok Li­ve Ma­keup s mož­nos­ťou náh­ľa­du eš­te pred od­fo­te­ním. Za­dná ka­me­ra so sní­ma­čom BSI má roz­lí­še­nie 13 Mpx, dá sa pou­žiť aj v tme. Naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny HTC De­si­re sa vy­zna­ču­je dvoj­fa­reb­ným uni­bo­dy vy­ho­to­ve­ním s od­liš­ný­mi fa­reb­ný­mi tón­mi oko­lo tla­či­diel, šo­šov­ka­mi fo­toa­pa­rá­tu či bles­kom.

HTC Desire 820.jpg  

De­si­re 820 od HTC je vy­ba­ve­ný už 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom, na pl­né vy­uži­tie už os­tá­va len poč­kať na prís­luš­ný up­gra­de An­droi­du

Ep­son s tla­čiar­ňa­mi a pro­jek­tor­mi

Spo­loč­nosť Ep­son uká­za­la naj­men­šiu a naj­ľah­šiu at­ra­men­to­vú tla­čia­reň for­má­tu A4 Wor­kFor­ce WF-100W. Má in­teg­ro­va­nú ba­té­riu, kto­rú mož­no kde­koľ­vek do­biť po­mo­cou roz­hra­nia USB ale­bo po­mo­cou sie­ťo­vé­ho adap­té­ra. Jej roz­me­ry sú 309 × 154 × 61 mm a hmot­nosť len 1,6 kg. Je to ta­kis­to je­di­ná pre­nos­ná tla­čia­reň s LCD dis­ple­jom, kto­rá pou­ží­va pig­men­to­vý at­ra­ment. Za­bez­pe­ču­je tak tr­van­li­vú tlač, pri kto­rej sa ne­mu­sí­te obá­vať roz­ma­za­nia. Tla­čia­reň WF-100W má jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a mož­no ju pri­po­jiť po­mo­cou roz­hra­nia Wi-Fi a Wi-Fi Di­rect. Po­nú­ka aj rie­še­nie Ep­son Con­nect za­hŕňa­jú­ce fun­kcie Ep­son iP­rint a Email Print. Tla­čia­reň je kom­pa­ti­bil­ná so služ­ba­mi Goog­le Cloud Print a App­le AirPrint. Ho­dí sa tak pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú vy­tla­čiť do­ku­men­ty, fak­tú­ry a zmlu­vy mi­mo kan­ce­lá­rie (ide napr. o ob­chod­ných zá­stup­cov ale­bo op­ra­vá­rov). Ho­ci je tla­čia­reň WF-100W pri­már­ne ur­če­ná na pou­ži­tie na ces­tách, mož­nosť pri­po­je­nia pros­tred­níc­tvom Wi-Fi, ma­lé roz­me­ry a ne­ná­pad­ný di­zajn oce­ní­te aj na re­cep­cii v kan­ce­lár­skej bu­do­ve. 

Epson-WF-100W.jpg  

Ep­son WF-100W je pre­nos­ná tla­čia­reň s ba­té­riou a  pri­po­je­ním Wi-Fi, ideál­na napr. pre ob­chod­ní­kov v te­ré­ne

Do ro­di­ny pro­jek­to­rov pri­da­la spo­loč­nosť tri no­vé mo­de­ly s tech­no­ló­giou 3LCD pre do­má­ce ki­no s roz­ší­re­ný­mi fun­kcia­mi. Kva­li­ty pro­jek­to­rov EH-TW6600W a EH-TW6600 oce­nia vy­zná­va­či do­má­ce­ho ki­na. Tie­to dva pro­jek­to­ry s roz­lí­še­ním 1080p pri­ná­ša­jú os­trý, hlad­ký a ver­ný 2D, ale aj 3D ob­raz so su­per ja­som a vďa­ka sied­mim fa­reb­ným re­ži­mom a auto­ma­tic­kej op­ti­ma­li­zá­cii fa­rieb do­sa­hu­jú fa­reb­ne ver­ný sve­tel­ný vý­stup. Vi­deop­ro­jek­tor EH-TW570 má roz­lí­še­nie 720p HD. Po­nú­ka jas až 3000 lú­me­nov, lam­pa pro­jek­to­ra má ži­vot­nosť 5000 ho­dín v nor­mál­nom re­ži­me a 6000 ho­dín v ús­por­nom re­ži­me. 

Epson-EH-TW6600W.jpg  

Rie­še­nie na veľ­ko­le­pé do­má­ce ki­no sa vo­lá Ep­son EH TW6600W

Phi­lips s no­vou tech­no­ló­giou Af­terglow

V stán­ku spo­loč­nos­ti Phi­lips nás za­uja­li via­ce­ré sku­toč­nos­ti. V pr­vej čas­ti pre­zen­tá­cie sme vi­de­li za­ria­de­nia pre do­mác­nosť. Iš­lo o za­ria­de­nie na čis­te­nie vzdu­chu, kto­ré mož­no mo­ni­to­ro­vať aj po­mo­cou smar­tfó­nu. Po­dob­ne je na tom det­ský mo­ni­tor, kto­rý vás na di­aľ­ku dos­ta­ne do det­skej iz­by, aj keď ste úpl­ne mi­mo do­mo­va. Naj­viac nás však za­ujal ká­vo­var, kto­rý má na­po­je­nie na tab­let a pres­ne si mô­že­te ur­čiť, koľ­ko ká­vy, koľ­ko mlie­ka tre­ba pou­žiť a ako sa to bu­de ce­lé prip­ra­vo­vať. To­to je spô­sob, ako prip­ra­viť ká­vu pre PC RE­VUE. Aby si de­ti rad­šej umý­va­li zu­by, Phi­lips prip­ra­vil špe­ciál­nu her­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá ich in­špi­ru­je k ús­tnej hy­gie­ne. Čím viac si zu­by umý­va­jú, tým sa dos­tá­va­jú v hre do vy­ššej úrov­ne.

PhilipsKava3.jpg

To­to je ká­vo­var, pri kto­rom si po­mo­cou tab­le­tu na­vo­lí­te, ako pres­ne má vy­ze­rať va­ša vy­sní­va­ná ká­va

Naj­dô­le­ži­tej­šie pred­sta­ve­nie bo­lo za­me­ra­né na no­vé te­le­ví­zo­ry a nám sa naj­viac pá­či­la no­vá ver­zia za­dné­ho pod­svie­te­nia Am­bi­light. Na je­seň toh­to ro­ka prí­du te­le­ví­zo­ry znač­ky Phi­lips s ver­ziou Af­terGlow. Tá pod­stat­ným spô­so­bom roz­ši­ru­je dis­plej te­le­ví­zo­ra, pre­to­že pod­svie­te­nie te­raz za­cho­vá­va aj ob­raz. Iný­mi slo­va­mi, zväč­ší­te si ob­raz z te­le­ví­zo­ra asi o 20 %, a to len za­dným pod­svie­te­ním. Pred­pok­la­dá­me, že pôj­de o pi­kop­ro­jek­tor s ultra­ši­ro­kým zá­be­rom na za­dnej stra­ne TV.

AfterGlow.jpg  

Pre nás ďal­ší hig­hlight vý­sta­vy, no­vá ver­zia Af­terglow, te­da spät­né­ho pod­svie­te­nia ob­ra­zov­ky, kto­rá dy­na­mic­kým ob­ra­zom roz­ši­ru­je roz­mer uh­lo­prieč­ky dis­ple­ja

Le­no­vo – smar­tfó­ny aj na Slo­ven­sku a úžas­ný VI­BE

Na za­čia­tok dob­rá sprá­va: Le­no­vo sa roz­ras­tá o smar­tfó­ny a spúš­ťa na Slo­ven­sku pre­daj hneď šty­roch mo­de­lov, kto­ré vám pos­tup­ne pred­sta­ví­me. Le­no­vo A536 je ce­no­vo dos­tup­ný smar­tfón na dve SIM kar­ty. Je dos­tup­ný v čier­nej ale­bo bie­lej far­be, kom­bi­nu­je až 5-pal­co­vý FWVGA dis­plej s An­droi­dom 4.4 Kit­Kat a štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 2 Mpx a za­dná 5 Mpx. K dis­po­zí­cii sú ap­li­ká­cie Le­no­vo SHA­REit, SE­CU­REit a SYN­Cit.

Smar­tfón Le­no­vo A859 je vy­ba­ve­ný 5-pal­co­vým HD dis­ple­jom IPS so ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 1,6 Mpx a za­dná 8 Mpx s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a bles­kom. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor mo­de­lu A859 s frek­ven­ciou 1,3 GHz umož­ňu­je rých­le reak­cie aj v hrách. Aj A589 je dvoj­sim­ko­vý te­le­fón. Pa­mä­ťo­vú ka­pa­ci­tu 8 GB mož­no roz­ší­riť o ďal­ších 32 GB kar­tou mic­ro SD.

Le­no­vo S850 je ten­ký (len 8,2 mm) a ľah­ký (140 g) a je vy­ho­to­ve­ný v skle­nom di­zaj­ne. Vo vý­ba­ve je 5-pal­co­vý HD dis­plej IPS so ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím uh­lom a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor (1,3 GHz). Za­dný 13 Mpx a pred­ný 5 Mpx fo­toa­pa­rát umož­ňu­jú sní­mať fo­tog­ra­fie vo vy­so­kej kva­li­te. K dis­po­zí­cii je v ru­žo­vej, bie­lej a tma­vo­mod­rej far­be s mož­nos­ťou pou­ží­va­nia dvoch ka­riet SIM.

Pos­led­ný zo štvo­ri­ce smar­tfó­nov Le­no­vo, kto­ré pri­chá­dza­jú na Slo­ven­sko, do­ká­že eš­te viac. Ba­té­ria v prí­pa­de S860 má ka­pa­ci­tu 4000 mAh, po­nú­ka až 24 ho­dín nep­retr­ži­té­ho ho­vo­ru v sie­ti 3G a 43 ho­dín v sie­ti 2G, k to­mu až 40 dní ak­tív­ne­ho po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu. Te­lo za­ria­de­nia je z je­di­né­ho ku­sa brú­se­né­ho hli­ní­ka. Veľ­ký 5,3" HD dis­plej je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou IPS. Úpl­ná no­vin­ka je mož­nosť na­bí­ja­nia ba­té­rie iných za­ria­de­ní pri­po­je­ním k te­le­fó­nu S860 pros­tred­níc­tvom do­da­né­ho káb­la USB On-the-Go.

Lenovo S860_Hero_01.jpg  

Le­no­vo S860 je smar­tfón s ob­rov­skou ba­té­riou, do­kon­ca z ne­ho mô­že­te ko­le­go­vi do­biť je­ho vy­bi­tý te­le­fón

Na vý­sta­ve IFA sa však naj­viac po­zor­nos­ti ve­no­va­lo te­le­fó­nu Vi­be X2. Je to smar­tfón s trojvrstvo­vým te­lom + vrstvou dis­ple­ja, veľ­mi dob­re vy­ze­rá a ide o ak­tuál­nu vlaj­ko­vú loď v po­nu­ke fir­my Le­no­vo. Je­ho zá­kla­dom je pro­ce­sor Me­dia­Tek MT6595 4G LTE True8Co­re. Na vý­ber sú šty­ri fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia: bie­le, čer­ve­né, zla­té a tma­vo­si­vé. Dis­plej je 5-pal­co­vý a má full HD roz­lí­še­nie. Sel­fie mô­že­te reali­zo­vať 5 Mpx ka­me­rou s ov­lá­da­ním po­mo­cou gest (žmur­knu­tie ale­bo ús­mev). Za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 13 Mpx, je tu sní­mač BSI a LED blesk a zho­to­vu­je veľ­mi pek­né fo­tog­ra­fie. S 32 GB pa­mä­ťou je tu dosť mies­ta aj na vi­deá. Za­ují­ma­vé je aj prís­lu­šen­stvo pre VI­BE X2 – obal s dopl­nko­vou ba­té­riou a rep­ro­duk­to­rom od fir­my JBL. VI­BE Xten­sion tak pri­dá­va ďal­šiu vrstvu k te­le­fó­nu, o 75 % zvy­šu­je ka­pa­ci­tu ba­té­rie a pro­du­ku­je vcel­ku dob­rý zvuk. Sú­čas­ťou je aj mik­ro­fón na sku­pi­no­vé dis­ku­sie.

LenovoVibeX2Bambus.jpg  

Špe­ciál­na ver­zia smar­tfó­nu VI­BE X2 so za­dnou stra­nou vy­ho­to­ve­nou z bam­bu­su

Pre tých, kto­rí chcú vy­so­ko­vý­kon­ný smar­tfón v di­zaj­ne s brú­se­ným hli­ní­kom, je tu smar­tfón Vi­be Z2. Má len 7,8 mm, zlep­še­nú tech­no­ló­giu vib­ro­va­nia a je tu 5,5-pal­co­vý HD dis­plej s ja­som až 600 ni­tov. Ako pr­vý smar­tfón Le­no­vo pou­ží­va VI­BE Z2 64-bi­to­vý 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon s tak­tom 1,2 GHz a vo vý­ba­ve je 3000 mAh ba­té­ria. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te je 32 GB, te­le­fón je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou 4G LTE a ide o dual SIM smar­tfón. Za­dný fo­toa­pa­rát má roz­lí­še­nie 13 Mpx a je vy­ba­ve­ný op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 8 Mpx, spúšť sa dá ov­lá­dať bez­do­ty­ko­vo.

Z po­čí­ta­čov sa nám naj­viac pá­čil sys­tém Le­no­vo Thin­kPad He­lix s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8.1. Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii He­lix je o 15 % ten­ší a o 12 % ľah­ší. Je vy­ba­ve­ný naj­nov­ším pro­ce­so­rom In­tel Co­re M, je to no­te­book i tab­let sú­čas­ne, exis­tu­jú dve ver­zie pri­po­ji­teľ­ných klá­ves­níc (len klá­ves­ni­ca, ale aj dru­há ba­té­ria), efekt­ný obal na vy­ho­to­ve­nie tab­le­tu s od­klá­pa­teľ­ným pries­to­rom na ka­me­ru. Fun­go­vať mô­že v pia­tich re­ži­moch prá­ce, je­ho uh­lo­prieč­ka je 11,6 pal­ca, sú­čas­ťou je čí­tač­ka Smar­tCard a vo vý­ba­ve je aj do­ty­ko­vé pe­ro.

HelixMody.jpg

To­to je až 5 re­ži­mov, v kto­rých sa dá pou­ží­vať Le­no­vo Thin­kPad He­lix

LenovoThinkPadHelix.jpg  

elix sme si da­li kom­plet­ne pred­viesť vrá­ta­ne dopl­nko­vé­ho prís­lu­šen­stva. Áno, to­to je rie­še­nie, kto­ré by sme bra­li ako uni­ver­zál­ny pra­cov­ný nás­troj všet­ký­mi de­sia­ti­mi.

Huawei s taj­ným from­fom

Huawei na vý­sta­ve vy­tia­hol sku­toč­ne sil­nú zbraň a mys­lí­me, že pre­ko­nal všet­ky oča­ká­va­nia. Smar­tfón As­cend Ma­te 7 so 6-pal­co­vým dis­ple­jom je sku­toč­ná tech­no­lo­gic­ká špič­ka. Nech­ce ko­pí­ro­vať vlas­tnos­ti os­tat­ných smar­tfó­nov na tr­hu, pri­ná­ša uni­kát­ne vlas­tnos­ti a kon­cep­ciu toh­to ty­pu za­ria­de­nia. Te­lo je z hli­ní­ka a má hrúb­ku len 7,9 mm. Ďal­šia nep­re­hliad­nu­teľ­ná vlas­tnosť je dis­plej, kto­rý pok­rý­va až 83 % plo­chy pred­nej stra­ny. To je o 3 % viac ako pri mo­de­li Sam­sung Ga­laxy No­te 4 a o 21 % viac ako pri mo­de­li App­le iP­ho­ne 5S. Ne­za­me­ni­teľ­ný je aj úz­ky rám na bo­ku za­ria­de­nia. Tre­ba sa po­zrieť po­zor­nej­šie, aby sme sa uis­ti­li, že je tu stá­le orá­mo­va­nie. Huawei prip­ra­vil vlast­ný pro­ce­sor s náz­vom Ki­rin 925 (gra­fic­ký čip je Ma­li T628). Má 8 ja­dier, a to v kon­fi­gu­rá­cii 4 × 1,8 GHz s jad­rom A15 + 4 × 1,3 GHz s jad­rom A7.

Huawei.jpg  

Šéf Huawei Ri­chard Yu rád po­rov­ná­va svo­je pro­duk­ty s kon­ku­ren­ciou; uro­bil tak aj po­čas pre­zen­tá­cie Huawei As­cend Ma­te 7

Ope­rač­ný sys­tém je obo­ha­te­ný o Emo­tion UI 3.0. Je to vy­ni­ka­jú­ce roz­hra­nie za­chá­dza­jú­ce sku­toč­ne do hĺbky. Má na sta­ros­ti nie­len vi­zuál­nu, ale aj fun­kčnú strán­ku. Ria­di pro­ce­sy v sys­té­me a s tým sú­vi­sia­ci vý­kon. CPU má to­tiž pris­pô­so­be­ný vý­kon pod­ľa ap­li­ká­cie, kto­rá ho pou­ží­va. Pri čí­ta­ní e-mai­lov sa vy­uží­va­jú len tri jad­rá A7, pri fo­tog­ra­fo­va­ní tri jad­rá A15 a všet­ky šty­ri A7. Vo vý­ba­ve je Li-Pol aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 4100 mAh. Ten by mal umož­niť na­pá­ja­nie te­le­fó­nu po do­bu tak­mer 2,5 dňa pri stred­ne ná­roč­nom pou­ží­va­ní. Pre­lo­že­né do bež­nej re­či, aku­mu­lá­tor na pl­né na­bi­tie umož­ní preh­rať 8 ho­dín strea­mo­va­né­ho vi­dea, 15 ho­dín vi­dea ulo­že­né­ho v za­ria­de­ní, 60 ho­dín hud­by a 9 ho­dín sur­fo­va­nia na webe. Pá­či­la sa nám aj dual SIM fun­kcio­na­li­ta na roz­me­ry mic­ro a na­no. Obe v pl­nej ko­nek­ti­vi­te LTE. Na za­dnej stra­ne je sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Net­re­ba  šú­chať pr­stom, sta­čí ho pril­ožiť a o me­nej ako se­kun­du te­le­fón roz­poz­ná va­še od­tlač­ky a od­om­kne za­ria­de­nie. Pod­po­ru­je až 5 súp­rav od­tlač­kov a umož­ní pra­co­vať v pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­loch nor­mal ale­bo host. Na Slo­ven­sku je dos­tup­ný od ok­tób­ra a my už má­me je­den kus v re­dak­cii. Te­šiť sa mô­že­te na na­še prak­tic­ké tes­ty a skú­se­nos­ti. Ce­na je sta­no­ve­ná na 499 eur. 

Huawei Ascend Mate7.jpg  

Dual SIM te­le­fón As­cend Ma­te 7 je vy­ho­to­ve­ný veľ­mi pre­cíz­ne

Huawei As­ccend G7 je te­le­fón s 5,5" dis­ple­jom, kto­rý bol ta­kis­to pred­sta­ve­ný ako no­vin­ka. Je to mo­del stred­nej trie­dy, no aj na­priek to­mu si dal vý­rob­ca zá­le­žať na vzhľa­de. Hrúb­ka len 7,6 mm po­te­ší kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa a pla­tí to aj o tech­nic­kých pa­ra­met­roch. Pro­ce­sor je 4-jad­ro­vý s frek­ven­ciou 1,2 GHz na jad­ro. Ka­pa­ci­ta aku­mu­lá­to­ra je 3000 mAh, čo je viac, ako je prie­mer v stred­nej hla­di­ne smar­tfó­nov. Pod­po­ru­je LTE a ide o te­le­fón na jed­nu SIM kar­tu. Aj tu je sa­moz­rej­mé ino­vo­va­né roz­hra­nie Emo­tion UI 3.0 a naj­nov­ší ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.4. Te­le­fón má HD dis­plej s roz­lí­še­ním 1280 × 720 pixelov a hmot­nosť 165 gra­mov. Od­po­rú­ča­ná ce­na je 299 eur.

Huawei Ascend G7.jpg  

Na čo sa vám po­do­bá Huawei As­cend G7? Nie­čo z ob­las­ti ovo­cia? V prí­pa­de Huawei však za ro­zum­nú ce­nu.

In­tel Co­re M je na sve­te

In­tel pred­sta­vil na IFA svoj no­vý rad pro­ce­so­rov Co­re M. Tie umož­nia vznik ten­kých za­ria­de­ní bez ven­ti­lá­to­rov, kto­ré bu­dú dos­tup­né naj­nes­kôr vo via­noč­nom ob­do­bí. Náj­de­me ich pre­dov­šet­kým v naj­nov­ších za­ria­de­niach 2v1 od rôz­nych vý­rob­cov (Acer, ASUS, Dell, HP, Le­no­vo, Tos­hi­ba).

IntelCoreM.jpg  

Hneď osem rie­še­ní s no­vým Co­re M pred­sta­vil In­tel na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii

Pro­ce­so­ry In­tel Co­re M umož­ňu­jú až o 50 % vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon a 40 % vy­šší gra­fic­ký vý­kon v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou 4. ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­rov Co­re. Jed­no­du­cho viac ako 4 ro­ky sta­rý po­čí­tač je už jed­noz­nač­ne na vy­me­ne­nie. Po­čí­ta­če s no­vým pro­ce­so­rom zvlád­nu viac ako 8 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea. V ča­se pred­sta­ve­nia exis­to­va­lo viac ako 20 pro­duk­tov s no­vý­mi pro­ce­sor­mi vo vý­vo­jo­vom štá­diu, pat­rí me­dzi ne  no­te­book 2v1 As­pi­re Switch 12 s 12,5-pal­co­vým full HD dis­ple­jom a mag­ne­tic­kou klá­ves­ni­cou. Ďalej to bol ASUS Zen­book UX305, ultra­book s 13-pal­co­vým QHD dis­ple­jom, a ASUS Tran­sfor­mer Book T300FA 2v1, kto­rý bu­de dos­tup­ný za ce­nu 599 eur. V bu­dúc­nos­ti ASUS plá­nu­je eš­te ten­šie za­ria­de­nia, ako nap­rík­lad ASUS Tran­sfor­mer T300 Chi. Dell ozná­mil  za­ria­de­nie 2v1La­ti­tu­de 13 7000 Se­ries, kto­ré kom­bi­nu­je ľah­ký fi­rem­ný ultra­book a od­ní­ma­teľ­ný tab­let do jed­né­ho vý­kon­né­ho za­ria­de­nia. HP ďa­lej roz­ši­ru­je svo­je por­tfó­lio EN­VY o dva no­vé HP EN­VY x2 od­ní­ma­teľ­né PC, kto­ré bu­dú dos­tup­né v 13,3 a 15,6-pal­co­vej ver­zii. No­vý Le­no­vo Thin­kPad He­lix bu­de dos­tup­ný v ok­tób­ri a bu­de o 12 % ľah­ší a o 15 % ten­ší ako je­ho pred­chod­ca.

IntelCoreMZakladneDosky.jpg  

Kirk Skau­gen, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ma­na­žér per­so­nal com­pu­ting, prá­ve uka­zu­je, aká roz­me­ro­vo ma­lá mô­že byť kom­plet­ná elek­tro­ni­ka s In­tel Co­re M pre tab­let a no­te­book

Ok­rem to­ho sme bo­li sved­ka­mi de­monštrá­cie bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia no­te­boo­ku k na­pá­ja­cie­mu zdro­ju, my­ši, klá­ves­ni­ci a dvom mo­ni­to­rom. In­tel na to vy­uží­va mag­ne­tic­ko­re­zo­nan­čnú tech­no­ló­giu Re­zen­ce, pri kto­rej sa špe­ciál­na pod­lož­ka za­bu­du­je napr. do pra­cov­né­ho sto­la a rov­na­ko sa zme­ní aj spod­ná stra­na no­te­boo­ku. Na tú­to tech­no­ló­giu sa obzvlášť te­ší­me.

BezdrotoveNapajanie.jpg  

A to­to bo­lo naj­väč­šie prek­va­pe­nie na tla­čov­ke In­te­lu – bez­drô­to­vé pri­po­je­nie no­te­boo­ku k na­pá­ja­niu, dvom mo­ni­to­rom a 3D tla­čiar­ni po­mo­cou re­zo­nan­čnej tech­no­ló­gie

Crea­ti­ve – su­per zvuk v kom­pak­tnom te­le

Ne­ná­pad­ná ška­tuľ­ka s Crea­ti­ve SoundBlas­ter Roar do­ká­že pro­du­ko­vať nao­zaj krás­ny zvuk, pl­ný ba­sov a vý­šok, no pri­tom neu­ve­ri­teľ­ne ver­ný. Oce­ni­li sme aj naj­lep­šiu pre­zen­tá­ciu v stán­ku na ce­lej vý­sta­ve IFA, keď­že pre­zen­tu­jú­ci jed­no­du­cho žil hud­bou. Roar ob­sa­hu­je dva zo­sil­ňo­va­če a 5 rep­ro­duk­to­rov, má kom­pakt­ný di­zajn, od­ol­ný aj pri pre­ná­ša­ní, pod­po­ru­je NFC, je po­há­ňa­ný 6000 mAh ba­té­riou a v te­ré­ne slú­ži aj ako na­bí­ja­cia sta­ni­ca pre smar­tfón. Pri­po­je­nie je mož­né napr. cez Blue­tooth, vo vý­ba­ve je aj čí­tač­ka na kar­tu SD, na kto­rú mož­no nah­rá­vať napr. audio­kon­fe­ren­ciu reali­zo­va­nú cez Roar. Vo vý­ba­ve je do­kon­ca zvuk si­ré­ny, kto­rý mô­že­te pou­žiť v prí­pa­de ne­bez­pe­čen­stva. Hmot­nosť je 1,1 kg, roz­me­ry 57 × 202 × 115 mm, je­ho ce­na je 149 eur. 

Creative.jpg  

Paul Seow z Crea­ti­ve bol pod­ľa náš­ho hod­no­te­nia naj­lep­ší pre­zen­tá­tor pria­mo na vý­stav­nej plo­che. Do­ká­zal za­ujať náv­štev­ní­kov a reál­ne aj pre­dá­vať Crea­ti­ve SoundBlas­ter Roar.

Wes­tern Di­gi­tal – disk pre kaž­dú plat­for­mu s vlas­tnou sie­ťou

Spo­loč­nosť Wes­tern Di­gi­tal pred­sta­vi­la exter­ný disk My Pas­sport Wire­less. To­to za­ria­de­nie Wi-Fi sa ov­lá­da jed­no­du­cho a umož­ňu­je uk­la­dať dá­ta, zdie­ľať ich a pris­tu­po­vať k nim bez­drô­to­vo zo smar­tfó­nu, tab­le­tu, no­te­boo­ku či iné­ho za­ria­de­nia. My Pas­sport Wire­less pred­sta­vu­je jed­no­du­chý spô­sob, ako pre­po­jiť všet­ky mo­bil­né za­ria­de­nia s ulo­že­ným di­gi­tál­nym ob­sa­hom bez nut­nos­ti pri­po­je­nia po­mo­cou káb­la či inter­ne­tu. Tú­to vlas­tnosť oce­ní ši­ro­ká sku­pi­na ľu­dí hlav­ne v te­ré­ne. My Pas­sport Wire­less je vy­ba­ve­ný rých­lym pri­po­je­ním USB 3.0. Disk vy­tvá­ra aj vlas­tnú bez­drô­to­vú sieť, kto­rá umož­ňu­je sú­čas­ne pri­po­jiť až osem za­ria­de­ní s mož­nos­ťou pris­tu­po­vať z nich k ulo­že­ným dá­tam. Exter­ný disk je dos­tup­ný v ka­pa­ci­tách 500 GB, 1 TB a 2 TB, čo dá­va šan­cu pou­ží­va­te­ľom uk­la­dať stov­ky ho­dín vi­dea a hud­by a pris­tu­po­vať k nim z rôz­nych za­ria­de­ní.

Ten­to pre­nos­ný bez­drô­to­vý disk vy­uží­va rých­lu tech­no­ló­giu Wire­less N MI­MO. Mô­že nap­rík­lad strea­mo­vať až šty­ri vi­deo­sú­bo­ry v HD kva­li­te sú­čas­ne. Vsta­va­ná ba­té­ria za­is­ťu­je až šesť ho­dín strea­mo­va­nia a až 20 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, čo ro­bí z toh­to za­ria­de­nia per­fek­tné­ho spo­loč­ní­ka na ces­tách.

Pros­tred­níc­tvom exter­né­ho dis­ku My Pas­sport Wire­less v spo­lup­rá­ci s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou WD My Cloud (pre iOS, An­droid) mô­žu mať pou­ží­va­te­lia prís­tup k svo­jim dá­tam od­vša­de, kde je prís­tup na inter­net. Ap­li­ká­cia WD My Cloud umož­ní sú­čas­ne prís­tup k väč­ši­ne hlav­ných vzdia­le­ných clou­do­vých slu­žieb, ako je Drop­box, OneD­ri­ve a Goog­le Dri­ve. Vy­uži­je­te ho aj pri fo­toa­pa­rá­toch a ka­me­rách s kar­tou SD. Vsta­va­ný slot to­tiž umož­ní rých­lo sko­pí­ro­vať ob­sah kar­ty na exter­ný disk My Pas­sport Wire­less. Vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu FTP sa dá disk pri­po­jiť ku kom­pa­ti­bil­ným fo­toa­pa­rá­tom vy­ba­ve­ným bez­drô­to­vým pri­po­je­ním a pou­ží­va­teľ tak mô­že auto­ma­tic­ky pre­ná­šať fo­tog­ra­fie pria­mo z fo­toa­pa­rá­tu na disk. Od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na je 129,99 USD za 500 GB mo­del, 179,99 USD za 1 TB a 219,99 za 2 TB. 

My Passport Wireless.jpg  

My Pas­sport Wire­less umož­ní bez­drô­to­vo vy­mie­ňať dá­ta me­dzi za­ria­de­nia­mi z rôz­nych plat­fo­riem

Ver­dikt PC RE­VUE

Fir­my si to­ho do Berlí­na pri­nies­li nao­zaj ve­ľa. V zá­pad­nej Euró­pe prev­lá­da na­priek po­li­tic­kej si­tuá­cii re­ne­san­cia elek­tro­nic­kej vý­ba­vy. Nap­rík­lad v so­bo­tu sme na vý­sta­ve za­ži­li ta­ké da­vy, že sa po­me­dzi stán­ky ne­da­lo vô­bec pre­chá­dzať. IFA sa rok­mi po­su­nu­la, už nie je pre­dov­šet­kým o te­le­ví­zo­roch či rá­diách, dnes hra­jú prím smar­tfó­ny, mo­bil­né ap­li­ká­cie, prís­tup k exklu­zív­ne­mu ob­sa­hu ne­zá­vis­le od mies­ta a ča­su. Hlav­ne všet­ko v po­hy­be a rých­lo. IFA sa tak pris­pô­so­bi­la dneš­né­mu ži­vot­né­mu štý­lu. Pod­čiarknu­té a sčí­ta­né, IFA 2014 bol mi­mo­riad­ne ús­peš­ný roč­ník, op­la­ti­lo sa sem ísť. Spo­lu s na­mi ste vi­de­li to naj­lep­šie, čo prí­de na via­noč­ný trh z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Vie­me te­da, čo sa dá oča­ká­vať.

On­drej Mac­ko, Mi­chal Rei­ter, Pe­ter Hu­cík, Xénia Ry­bá­ko­vá

Za poz­va­nie ďa­ku­je­me fir­mám: Sam­sung, Oran­ge Slo­ven­sko a Pa­na­so­nic
Re­por­táž­ne fot­ky: Ca­non EOS 5D Mark III s ob­jek­tív­mi EF 24-70, EF 16-23 a EF 70-200

Zdroj: PCR 10/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter