Reportáž

IFA 2014 – zakrivené televízory a smartfóny

Strana 2/4

Sam­sung – naj­viac pre­miér a po­zor­nos­ti mé­dií

Sam­sung mal na vý­sta­ve via­ce­ro tla­čo­vých kon­fe­ren­cií, my sme sa zú­čas­tni­li na tých naj­dô­le­ži­tej­ších. Tra­dič­ný Un­pac­ked Event sa nie­sol v du­chu no­vé­ho prí­ras­tku v ra­de No­te – GA­LAXY No­te 4. Ide o prís­troj, kto­rý kom­bi­nu­je di­gi­tál­ny a ana­ló­go­vý svet, za­lo­že­ný je na pe­re S Pen a veľ­kom a kva­lit­nom dis­ple­ji. Je to v pr­vom ra­de ko­mu­ni­kač­ný a pra­cov­ný nás­troj pre pou­ží­va­te­ľa, kto­rý už zis­til, čo pot­re­bu­je. Vo vý­ba­ve No­te 4 je 5,7-pal­co­vý Quad HD (2560 × 1440 bo­dov) dis­plej Su­per AMO­LED so ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi a rých­lou reak­ciou. Veľ­ká ob­ra­zov­ka umož­ňu­je vďa­ka fun­kcii Mul­ti Win­dows pou­ží­vať viac ap­li­ká­cií sú­čas­ne. Kaž­dú z nich si mô­že­te ot­vo­riť na ce­lú ob­ra­zov­ku, len na jej po­lo­vi­ci ale­bo ako po­suv­né ok­no. Zlep­šil sa aj fo­toa­pa­rát, je­ho sní­mač má roz­lí­še­nie 16 Mpx a je vy­ba­ve­ný fun­kciou op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie. Pred­ný fo­toa­pa­rát má te­raz roz­lí­še­nie 3,7 Mpx a umož­ňu­je ši­ro­ký uhol zá­be­ru až 120°. Na sku­pi­no­vé sel­fie je to su­per.

GalaxyNote4.jpg  

Ga­laxy No­te 4 pred­sta­vil D J Lee, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent Sam­sung Elec­tro­nics

Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 3220 mAh, elek­tro­ni­ka v No­te 4 za­bez­pe­čí jej rých­le na­bí­ja­nie. Za 30 mi­nút je ba­té­ria na­bi­tá na 50 %. Har­dvé­ro­vým zá­kla­dom je 4-jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 2,7 GHz a 3 GB RAM, pa­mäť mož­no roz­ší­riť kar­tou mic­roSD až do 128 GB. Rov­na­ko ako v Ga­laxy S5 aj tu je k dis­po­zí­cii re­žim extrém­ne­ho šet­re­nia ener­gie, keď na 10 % ka­pa­ci­ty ba­té­rie os­ta­ne­te za­stih­nu­teľ­ní vo­la­ním a cez SMS eš­te ďal­ších 24 ho­dín. No­te 4 je vy­ba­ve­ný až tro­mi mik­ro­fón­mi a zlep­še­ným rep­ro­duk­to­rom, aby bo­la za­is­te­ná re­duk­cia hlu­ku pri ho­vo­re v ruš­nom pros­tre­dí. Vsta­va­ný di­kta­fón pri sku­pi­no­vej kon­ver­zá­cii roz­poz­ná 8 rôz­nych hla­sov a pri spät­nom preh­rá­va­ní zá­zna­mu ho­vo­ru si mož­no vy­brať len tie hla­sy, kto­ré si chce­me vy­po­čuť. No­te 4 po­nú­ka zdo­ko­na­le­ný sní­mač od­tlač­kov pr­stov na ochra­nu osob­ných úda­jov a ako pr­vé mo­bil­né za­ria­de­nie na sve­te dis­po­nu­je UV sen­zo­rom, sní­mač sr­dco­vé­ho te­pu je už sa­moz­rej­mosť.

GalaxyNote4Selfie.jpg  

 Tak­to sa de­monštro­va­la no­vá mož­nosť reali­zá­cie fo­tiek sel­fie s po­zo­ro­va­cím uh­lom 120°

Naj­dô­le­ži­tej­šia od­liš­nosť ra­du No­te od iných smar­tfó­nov je pe­ro. S Pen v No­te 4 po­nú­ka auten­tic­ký po­cit pri pí­sa­ní vďa­ka efek­tu jem­né­ho za­dr­há­va­nia, kto­rý na­po­dob­ňu­je pí­sa­nie kla­sic­kým pe­rom. S Pen pri­chá­dza s fun­kcia­mi na vý­ber ob­sa­hu rôz­ne­ho pô­vo­du, kto­rý mô­že­te cez ap­li­ká­cie nás­led­ne zdie­ľať. Voi­ce Me­mo je rých­ly spô­sob za­chy­te­nia my­šlie­nok po­mo­cou zvu­ko­vej nah­ráv­ky.

GA­LAXY No­te 4 os­lo­ví aj štý­lo­vým di­zaj­nom. Ko­vo­vý rám s jem­ný­mi kriv­ka­mi ply­nu­lo pre­chá­dza do ob­ra­zov­ky. Za­dný kryt má mäk­kú textú­ru, tu by sme však pre­fe­ro­va­li vy­ho­to­ve­nie ako pri Ga­laxy S5. Di­zajn je skôr od­vo­de­ný od mo­de­lu GA­LAXY Al­pha. Exis­tu­je aj vy­ho­to­ve­nie Swarov­ski, ako do­ty­ko­vé pe­ro sa dá kú­piť vy­ni­ka­jú­ci pro­dukt od fir­my Mont Blank. Ce­na Ga­laxy No­te 4 na slo­ven­skom tr­hu je 769 eur.

Note4.jpg

A tak­to vy­ze­rá Ga­laxy No­te 4 zblíz­ka – vy­ho­to­ve­nie je pre­cíz­ne, pod­stat­né je do­ty­ko­vé pe­ro

Asi naj­väč­ším prek­va­pe­ním vý­sta­vy IFA bol smar­tfón Sam­sung GA­LAXY No­te Ed­ge so za­kri­ve­ným dis­ple­jom. Po­moc­ný dis­plej pos­ky­tu­je rých­ly prís­tup k in­for­má­ciám, upo­zor­ne­niam a fun­kciám. Tie mož­no vi­dieť aj pri za­tvo­re­nom ochran­nom kry­te a všet­ko má­te tak­po­ve­diac pod pal­com. Fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie je čier­ne, bie­le, bron­zo­vo-zla­té a ru­žo­vé. Pô­vod­ne bol ten­to smar­tfón ur­če­ný len na pre­daj v Ázii, vo vy­bra­ných európ­skych kra­ji­nách sa však na­ko­niec za­čne pre­dá­vať na je­seň. Za­tiaľ nie je roz­hod­nu­té, či me­dzi ne bu­de pat­riť aj Slo­ven­sko, my dú­fa­me, že áno.

GalaxyNoteEdge.jpg

 Naj­väč­šie prek­va­pe­nie vý­sta­vy IFA – smar­tfón so za­kri­ve­ným dis­ple­jom Ga­laxy No­te Ed­ge

Sam­sung pok­ra­ču­je v uvá­dza­ní no­si­teľ­ných za­ria­de­ní a pred­sta­vil Gear S, za­tiaľ naj­kraj­šie ho­din­ky zo svoj­ho por­tfó­lia. Po­núk­nu 3G ko­nek­ti­vi­tu (cez vlas­tnú na­no­SIM kar­tu), 2-pal­co­vý dis­plej je za­kri­ve­ný Su­per AMO­LED a dob­re priľ­ne k zá­päs­tiu. Gear S mož­no pou­žiť na čí­ta­nie správ, SMS, dá sa ním te­le­fo­no­vať a me­ria aj tep sr­dca. Ok­rem 3G po­nú­ka Blue­tooth a Wi-Fi, tak­že má­te ak­tuál­ne upo­zor­ne­nia na ru­ke, aj keď ste od smar­tfó­nu vzdia­le­ní viac, ako je do­sah pri­po­je­nia Blue­tooth (asi do 10 met­rov). Re­mie­nok je vy­me­ni­teľ­ný, exis­tu­je aj špe­ciál­ne vy­ho­to­ve­nie Swarov­ski.

GearS.jpg  

Ho­din­ky Sam­sung Gear S vy­ze­ra­jú úžas­ne, pod­stat­ný je za­kri­ve­ný dis­plej Su­per AMO­LED

 Sam­sung Gear S umož­ňu­je prís­tup k in­for­má­ciám po­mo­cou wid­ge­tov a ozna­mo­va­cích okien. K dis­po­zí­cii má­te na­vi­gá­ciu pre chod­cov HE­RE, mô­že­te ním ko­mu­ni­ko­vať  cez Fa­ce­book. Gear S je dob­rý spo­loč­ník aj pri zlep­šo­va­ní kon­dí­cie. Má za­bu­do­va­né GPS a ne­chý­ba ani ap­li­ká­cia S Health. Ap­li­ká­cia Ni­ke+ Run­ning umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať jed­not­li­vé be­hy aj bez pou­ži­tia smar­tfó­nu. Ce­na ho­di­niek Gear S je 359 eur.

GearSPrezentacia.jpg  

Sof­tvé­ro­vé ci­fer­ní­ky sú te­raz navr­hnu­té tak, že Gear S mô­že reál­ne kon­ku­ro­vať drah­ším kla­sic­kým ho­din­kám

Gear Circ­le sú za­sa slú­chad­lá pri­po­mí­na­jú­ce náhr­del­ník. Pri ich spá­ro­va­ní so smar­tfó­nom cez Blue­tooth mô­že­te pri­jí­mať ho­vo­ry, po­čú­vať hud­bu a za­dá­vať hla­so­vé prí­ka­zy. Gear Circ­le je vy­ba­ve­ný aj mag­net­ka­mi (v čas­ti náuš­ní­kov) a slú­chad­lá mô­že­te spo­jiť a ne­chať ich na kr­ku ako náhr­del­ník. Pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re sa Gear Circ­le roz­vib­ru­je.

Ďal­ší net­ra­dič­ný pro­dukt bo­li oku­lia­re na vir­tuál­nu reali­tu Gear VR. Tie sú za­lo­že­né na smar­tfó­ne No­te 4 a vy­vi­nu­té bo­li v spo­lup­rá­ci s fir­mou Ocu­lus. Za­ria­de­nie umož­ňu­je po­no­riť sa do fil­mo­vé­ho pros­tre­dia vir­tuál­nej reali­ty a vy­skú­šať no­vý spô­sob pri­jí­ma­nia ob­sa­hu. Sam­sung Gear VR má mäk­ké a pruž­né náuš­ní­ky a je vy­ho­to­ve­ný z ľah­kých ma­te­riá­lov na po­hodl­né no­se­nie. Je úpl­ne bez­drô­to­vý, tak­že sa mô­že­te nao­zaj po­no­riť do vir­tuál­ne­ho sve­ta. K dis­po­zí­cii bu­de ob­sah, ako sú fil­my, hry, vi­deá a náuč­ný/zá­žit­ko­vý ob­sah, to všet­ko vo vy­ho­to­ve­ní 360°.

GearVR.jpg  

Nie­čo z ob­las­ti vir­tuál­nej reali­ty – Gear VR vy­uží­va No­te 4 a v spo­lup­rá­ci s fir­mou Ocu­lus vznik­li oku­lia­re, kto­ré vás napr. dos­ta­nú do cen­tra hry

Sam­sung pred­sta­vil ce­lé por­tfó­lio za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov a zvu­ko­vých pro­duk­tov. Vi­de­li sme 17 za­kri­ve­ných full HD, UHD a LED TV s uh­lo­prieč­ka­mi od 48 do 105 pal­cov. Naj­väč­šiu po­zor­nosť pú­tal 105-pal­co­vý mo­del za­kri­ve­nej UHD TV vo for­má­te 21:9 spo­lu so za­kri­ve­ným soun­dba­rom. Roz­lí­še­nie 11 mi­lió­nov pixelov (5120 × 2160) pri­ná­ša 5× lep­ší ob­raz ako full HD a zá­ro­veň do­ká­že up­ra­viť aký­koľ­vek ob­sah do roz­lí­še­nia UHD. Fun­kcia Peak Illu­mi­na­tor zvy­šu­je sve­tel­nosť zo­sil­ne­ním pod­svie­te­nia LED vo svet­lých ob­las­tiach ob­ra­zov­ky. Vo vý­ba­ve je aj 160 W vsta­va­ný rep­ro­duk­tor.

SamsungZakrivenaTelka105.jpg  

Ta­ký­to zá­ujem bol o za­kri­ve­ný UHD te­le­ví­zor s uh­lo­prieč­kou 105 pal­cov

Sam­sung uká­zal naj­väč­ší ohyb­ný te­le­ví­zor na sve­te, kto­rý tiež dis­po­nu­je ultra­vy­so­kým roz­lí­še­ním. S uh­lo­prieč­kou 105 pal­cov a pa­no­ra­ma­tic­kým po­me­rom strán 21:9 sa ohyb­ný UHD te­le­ví­zor pris­pô­so­bu­je ob­sa­hu. Pri väč­šom poč­te di­vá­kov je to­tiž lep­šie sle­do­vať ob­sah na plo­chej ob­ra­zov­ke, aby mal kaž­dý rov­na­ko kva­lit­ný vý­hľad. Za­kri­ve­ný dis­plej je po­tom su­per na fil­my a pre men­ší po­čet di­vá­kov. Ohyb­ný UHD te­le­ví­zor po­núk­ne aj zní­že­nie roz­ptý­le­né­ho svet­la a zvý­še­ný kon­trast.

SamsungOhybnaTelka105.jpg  

Opäť veľ­ké prek­va­pe­nie vý­sta­vy IFA – ohyb­ný te­le­ví­zor s uh­lo­prieč­kou 105 pal­cov. Na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či si te­raz nas­ta­ví­te vhod­ný po­lo­mer za­kri­ve­nia.

Za­kri­ve­ný di­zajn už exis­tu­je aj vo zvu­ko­vých pr­vkoch. Soun­dbar HW-H7500 a HW-H7501 sú dopl­nky za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov a za­ob­le­ný di­zajn po­nú­ka 8.1-ka­ná­lo­vý zvu­ko­vý sys­tém s kva­lit­ným pries­to­ro­vým zvu­kom.

Vi­de­li sme aj no­vin­ky v ra­de bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov Mul­ti­room. Rep­ro­duk­to­ry M3 dopl­nia v rám­ci do­má­cej zá­ba­vy ra­dy M7 a M5, sú však kom­pak­tnej­šie a ce­no­vo dos­tup­nej­šie. Hu­dob­nú pro­duk­ciu mô­že­te ov­lá­dať z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov ale­bo tab­le­tov a vy­uží­vať pri­tom aj viac zdro­jov hud­by. Aby sa da­li vy­chut­nať no­vé te­le­ví­zo­ry s vy­so­kým roz­lí­še­ním, na mo­de­loch Sam­sung bu­de bež­ať služ­ba UHD Vi­deo on de­mand od Ama­zo­nu a vo vy­bra­ných kra­ji­nách aj Net­flix. Na Slo­ven­sku to bu­de aj UHD ob­sah od par­tner­skej služ­by Top­Fun.

Spo­loč­nosť Sam­sung nás­led­ne pred­sta­vi­la de­sať no­vých mo­de­lov mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní (MFP). Sú vy­ba­ve­né ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, pris­pô­so­bia sa rôz­nym ty­pom pod­ni­ka­nia a mô­žu pra­co­vať ne­zá­vis­le od PC. Mo­de­ly ra­du Sam­sung Smart Mul­tiXpress ma­jú 10,1-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, kto­rý umož­ňu­je vy­hľa­dá­vať a tla­čiť pria­mo z webo­vých pre­hlia­da­čov, e-mai­lov, máp, fo­tog­ra­fií bez vy­uži­tia PC ale­bo server­a. Do­ty­ko­vý dis­plej po­nú­ka aj mož­nosť náh­ľa­du do­ku­men­tov, ich edi­tá­ciu a pri­pá­ja­nie ko­men­tá­rov a poz­ná­mok. Vy­uží­va­jú roz­hra­nie Smart UX Cen­ter – rov­na­kú tech­no­ló­giu, kto­rú vy­uží­va­jú smar­tfó­ny a tab­le­ty Sam­sung GA­LAXY.

MultiXPress.jpg  

A prek­va­pe­nie od fir­my Sam­sung do tre­ti­ce – mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia s in­teg­ro­va­ným tab­le­tom, z kto­ré­ho mô­že­te tla­čiť do­ku­men­ty či webo­vé strán­ky aj bez pri­po­je­né­ho po­čí­ta­ča

Pou­ži­tím prís­lu­šen­stva sa mô­že­te k tla­čiar­ni dos­tať zo smar­tfó­nu, zdo­ko­na­le­ný je ove­ro­va­cí pro­ces pou­ží­va­te­ľa a vo vý­ba­ve je aj fun­kcia IT sprá­vy za­ria­de­ní. Nap­rík­lad mož­no ľah­ko nas­ta­viť rov­na­ké pra­vid­lá za­bez­pe­če­nia sys­té­mu na rôz­nych tla­čiar­ňach, a to len do­ty­kom prís­lu­šen­stva NFC Pro.

Rad Smart Mul­tiXpress pos­kyt­ne eš­te rých­lej­šie spra­co­va­nie do­ku­men­tov. Rých­losť sa zvý­ši­la 1,5-krát op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom. Ske­no­vať a tla­čiť te­raz mož­no bez pre­ru­šo­va­nia via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi sú­čas­ne.

Rad M5370 A4 jed­no­fa­reb­ných MFP sa skla­dá z mo­de­lov M5370LX a M4370LX s rých­los­ťou tla­če 53, resp. 43 strán za mi­nú­tu. Sú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou Dual-Scan ADF, kto­rá umož­ňu­je ske­no­vať až 80 hár­kov obojstran­ne. Rad M5370 mô­že vy­tla­čiť až 300 000 strán za me­siac, pri­čom to­ner vy­dr­ží na 30 000 strá­nok. Fo­to­va­lec zvlád­ne až 100 000 strán. Rad M4580 A4 jed­no­fa­reb­ných MFP pos­ky­tu­je rých­losť tla­če 45 strán za mi­nú­tu. Tie­to mo­de­ly sa ob­ja­via aj na slo­ven­skom tr­hu.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter