Tlačové zariadenia pre malé, stredné a veľké firmy

Za­ria­de­nia pre tlač do­ku­men­tov v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí ako aj pro­ce­sy ich vy­uží­va­nia sa prie­bež­ne op­ti­ma­li­zu­jú. Dôvo­dom je reor­ga­ni­zá­cia tla­čo­vých za­ria­de­ní pod­ľa to­ho, koľ­ko a akých pou­ží­va­te­ľov ich bu­de vy­uží­vať. Zlep­ši­li sa aj pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re jed­not­li­vých za­ria­de­ní a čo­raz viac sa vý­rob­co­via sús­tre­ďu­jú na zní­že­nie nák­la­dov na tlač. Keď pred pár rok­mi priš­li na trh mo­de­ly na bá­ze at­ra­men­tu, ako kon­ku­ren­cia la­se­ro­vej tech­no­ló­gii a práš­ko­vým to­ne­rom, nie kaž­dý ve­ril sku­toč­né­mu vy­rov­na­niu nák­la­dov.

Dnes už te­da nep­la­tí, že lac­ný je len la­ser ale­bo LED. Je to naj­mä o tom, aký veľ­ký zá­sob­ník at­ra­men­tu je k dis­po­zí­cii a za akú ce­nu. Ani to však ne­mu­sí mno­hých trá­piť, na­koľ­ko sa dnes čo­raz viac up­lat­ňu­je spô­sob pre­náj­mu za­ria­de­nia.

TuhyAtrament.jpg

At­ra­ment vs. la­ser

Do fir­my sa vy­be­ra­jú za­ria­de­nia pod­ľa nie­koľ­kých kri­té­rií. Jed­ným z nich je aj pou­ži­tie la­se­ru ale­bo at­ra­men­tu. Ak ne­bu­de­me po­čí­tať s nák­lad­mi na tlač ako pr­vot­nom fak­to­re, je to naj­mä spô­sob ich vy­uži­tia. Gra­fic­ké od­de­le­nia so za­me­ra­ním na vý­ro­bu a tlač mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­lov a neš­tan­dar­dných pred­lôh si zvo­lia rad­šej at­ra­ment mo­del s veľ­ko­ka­pa­cit­ným zá­sob­ní­kom. La­se­ro­vá tech­no­ló­ga nie je vhod­ná na tlač fo­tog­ra­fií, na­koľ­ko fo­tog­ra­fic­ký pa­pier sa mier­ne roz­pus­tí na svo­jej hor­nej stra­ne a na nie­koľ­ko de­sia­tok vý­tlač­kov zne­hod­no­tí tla­čo­vú hla­vu. To je ten lep­ší prí­pad, hor­ší sa kon­čí v servis­e.

Tla­čia­reň ale­bo mul­ti­fun­kcia

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia sú veľ­mi ob­ľú­be­né, no nie je to vše­liek. Kom­bi­ná­cie väč­ších a men­ších kan­ce­lá­rií ako aj open-spa­ce pries­to­ry pot­re­bu­jú špe­ci­fic­ké za­ria­de­nia. Je zby­toč­né, aby ma­lo nie­koľ­ko pou­ží­va­te­ľov blíz­ko se­ba mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie a tých bo­lo vo fir­me viac. Pri po­čí­ta­ní s nák­lad­mi sa po­tom vo­lí lac­nej­šie no nie mož­no vhod­ne di­men­zo­va­né za­ria­de­nie. Ne­mu­sí ale pok­ryť pot­re­by všet­kých čle­nov tí­mu. Exis­tu­jú štú­die fi­riem, kto­ré ho­vo­ria o vy­tvo­re­ní sek­to­rov vo fir­me a roz­de­le­ní vý­ba­vy v po­do­be tla­čo­vých za­ria­de­ní. Ako zjed­no­du­še­ný prík­lad mô­že­me uviesť kú­pu mo­no la­se­ro­vých tla­čiar­ní so sie­ťo­vým roz­hra­ním pre päť osôb do jed­nej kan­ce­lá­rie, pri­čom hlav­né MFP za­ria­de­nie bu­de na chod­be. To umož­ní spra­co­vať ná­roč­nej­šie úlo­hy, ske­no­vať a tla­čiť so za­bez­pe­če­ním. Te­da až keď sa u ne­ho pou­ží­va­teľ auto­ri­zu­je. Čo­raz čas­tej­šie sa stre­tá­va­me aj s naj­jed­no­duch­ší­mi mo­del­mi pre úč­tov­ní­kov, kto­rí pot­re­bu­jú tla­čiť fak­tú­ry. Je zby­toč­né, aby bo­li vo far­be, no pot­re­bu­jú mať vo svo­jej kan­ce­lá­rii vlas­tné za­ria­de­nie.

Rých­losť a vý­ba­va

Za­ria­de­nia pre stred­né kan­ce­lá­rie tla­čia rých­los­ťou zhru­ba 30 ÷ 40 str./min. U za­ria­de­ní do veľ­kých fi­riem sú to dvoj­ná­sob­né hod­no­ty. Dô­le­ži­tou vlas­tnos­ťou bý­va cel­ko­vá spo­ľah­li­vosť. Aj to je dô­vod pre­čo sa pri návr­hu prie­be­hu tla­če skrá­ti­la jej ces­ta. Vý­rob­ca dbá o to, aby úse­kov, kde sa mô­že za­sek­núť pa­pier bo­lo čo naj­me­nej. Na­vy­še to má vý­ho­du aj v tom, že sa kom­bi­nu­je viac zá­sob­ní­kov a tla­čí sa v mno­hých prí­pa­doch do L-ka, nie do U-čka. Te­da pa­pier sa ce­lý ne­mu­sí preh­núť k tva­re pís­me­na U a tak me­chan­izmus zvlád­ne aj pa­pie­re s väč­šou gra­má­žou. Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi nas­ta­la zme­na aj v spô­so­be po­dá­va­ča pa­pie­ra. Za­ria­de­nia for­má­tu A3 sa tak veľ­mi po­do­ba­jú veľ­kos­ťou na for­mát A4. Spô­sob oto­če­nia pa­pie­ra for­má­tu A4 a tla­če po je­ho dĺžke, nie šír­ke sa pou­ží­va aj pri ske­no­va­ní z ADF po­dá­va­ča. Je to rých­lej­šie a lep­šie sa vy­uží­va hor­ný pries­tor. Vo fi­rem­nom pros­tre­dí sa prá­ve ADF po­dá­vač neop­la­tí pod­ce­niť. Je to uži­toč­ná vec pri di­gi­ta­li­zá­cii pa­pie­ro­vých pred­lôh.

Vý­znam­ným fak­to­rom je in­teg­rá­cia pok­ro­či­lých fun­kcií do pod­ni­ko­vých za­ria­de­ní. Ide nap­rík­lad o kla­sic­ké me­ra­nie vy­uží­va­nia tla­če za­mes­tnan­ca­mi, pri­de­ľo­va­nie op­ráv­ne­ní na tlač vo far­be, ale­bo poč­tu strán za ur­či­té ob­do­bie a ta­kis­to aj ske­no­va­nie do rôz­nych for­má­tov. Tu sa naj­viac up­lat­ňu­je roz­ší­re­nie OCR. Pou­ží­va­teľ do svo­jej emai­lo­vej schrán­ky dos­ta­ne ho­to­vý PDF do­ku­ment, s kto­rým sa dá ďa­lej pra­co­vať a ob­sa­hu­je prá­ve edi­to­va­teľ­nú texto­vú vrstvu. Ďal­ší­mi špe­cia­li­ta­mi sú nap­rík­lad in­teg­ro­va­nie zo­ší­vač­ky či už pria­mo v pries­to­re vý­stu­pu pa­pie­ra ale­bo ma­nuál­nej na bo­ku za­ria­de­nia, kto­rá ich pril­ože­ním pa­pie­rov za­cvak­ne. Dup­lexná tlač eš­te stá­le nie je ta­kou sa­moz­rej­mos­ťou, ako by sa zda­lo. Ak už je tre­ba zis­ťo­vať či pla­tí len pre tlač ale­bo je k dis­po­zí­cii aj obojstran­ný ske­ner, tzv. DADF (Dup­lex Auto­ma­tic Do­cu­ment Fee­der). O to viac sa vý­rob­co­via sús­tre­dia na in­teg­ro­va­nie Wi-Fi ako dopl­nko­vé­ho spo­je­nia k Eter­ne­to­vé­mu por­tu. Je to fun­kcia na­vy­še viac žia­da­ná tr­hom, ako zmys­lupl­nos­ťou z poh­ľa­du vý­rob­cov. Tí rea­gu­jú na po­žia­dav­ky aj in­teg­ro­va­ním clou­do­vých slu­žieb a tak sa dá na­po­jiť na exter­né úlo­žis­ká pria­mo zo za­ria­de­nia a do­ku­men­ty ske­no­vať pria­mo tam. Sa­moz­rej­me, stá­le je mož­nosť vy­tvo­re­nie chrá­ne­ných prie­čin­kov na in­teg­ro­va­nom HDD v za­ria­de­ní ako aj od­osie­la­nie do­ku­men­tov pria­mo na zdie­ľa­ný ad­re­sár na lo­kál­nom po­čí­ta­či pou­ží­va­te­ľa. Vy­ni­ka­jú­cou fun­kciou bý­va clou­do­vá tlač. Z mo­bi­lu sa da­jú od­os­lať do­ku­men­ty pria­mo do tla­čiar­ne vo fir­me a tak nap­rík­lad pos­lať pot­reb­né pre­zen­tá­cie a ta­buľ­ky pria­mo na ro­ko­va­nie, ho­ci pou­ží­va­teľ chví­ľu meš­ká.

Nad­roz­mer­né por­tfó­lio

V sú­čas­nos­ti ba­dať aj „pre­čis­te­nie" por­tfó­lia. Kaž­dý, kto je zod­po­ved­ný za vý­ber tla­čo­vé­ho za­ria­de­nia do fir­my vie, že je­ho vý­ber je znač­ne nep­reh­ľad­ný. Od men­ších stro­jov po väč­šie je toľ­ko kon­fi­gu­rá­cií, že vy­znať sa v nich nie je jed­no­du­ché. O čí­sel­ných ozna­če­nia sa­mot­ných za­ria­de­ní ne­ho­vo­riac. Roz­die­ly sa up­lat­ňu­jú naj­čas­tej­šie v sché­me - rých­losť tla­če, sie­ťo­vá vý­ba­va, roz­ší­ri­teľ­nosť zá­sob­ní­kov, ADF po­dá­vač a ty­py spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu a at­ra­men­tov.

Preh­ľad za­ria­de­ní:

Brot­her MFC-L9550CDWT

mfc-l9550cdw.jpg No­vin­ka na tr­hu v po­do­be MFP za­ria­de­nia na bá­ze la­se­ru. Pou­ží­va jed­no­prie­cho­do­vú tlač, tak­že v ČB aj fa­reb­nom re­ži­me tla­čí za rov­na­ký čas a to 30 str./min. Má dup­lexnú tlač aj ske­ner, čo dá­va mož­nosť vy­užiť obojstran­né spra­co­va­nie aj v re­ži­me ko­pír­ky. Zá­sob­ník pa­pie­ra je na 750 lis­tov a má ok­rem Eter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia aj Wi-Fi vrá­ta­ne Wi-Fi Di­rect. Na auto­ri­zá­ciu sa dá vy­užiť NFC čí­tač­ka ka­riet. Pod­po­ru­je OCR roz­poz­ná­va­nie ako aj prá­cu v sie­ti pri di­gi­ta­li­zá­cii pred­lôh.

Ce­na: 1312 EUR

Ca­non i-SEN­SYS MF8540Cdn

CanonMF8540.jpg Ide o pok­ro­či­lé za­ria­de­nie s la­se­ro­vou fa­reb­nou tla­čou pod­po­ru­jú­ce aj mo­bil­nú tlač. V rám­ci dup­lexu sa dá pou­žiť aj ske­no­va­nie cez ADF po­dá­vač (s ka­pa­ci­tou 50 lis­tov) a sa­moz­rej­me ne­chý­ba ani dup­lexná tlač. Rých­losť tla­če je 20 str./min v oboch re­ži­moch. Ske­no­va­nie je mož­né nie­len do sie­ťo­vých prie­čin­kov ale aj na flash disk pri­po­je­ný cez USB port. Roz­lí­še­nie tla­če je 1200 × 1200 dpi, pri­čom pria­mo z USB por­tu tla­čí sú­bo­ry ty­pu JPEG a TIFF. Za­ria­de­nie je vhod­né do stred­nej veľ­kej kan­ce­lá­rie, čo­mu od­po­ve­dá nie­len rých­losť tla­če ale aj ka­pa­ci­ta zá­sob­ní­ka na 250 lis­tov s mož­nos­ťou pri­da­nia ďal­šej ka­ze­ty s rov­na­kou ka­pa­ci­tou. Via­cú­če­lo­vý zá­sob­ník je vhod­ný aj na pred­lo­hy s väč­šou gra­má­žou do 220 g/m2.

Ce­na: 399 EUR

EP­SON WOR­KFOR­CE PRO WP-M4595 DNF

EpsonM4595.jpg Ty­pic­ký prík­lad, že ČB tlač nez­na­me­ná len la­se­ro­vú tech­no­ló­giu. Vy­uží­va čier­ny at­ra­ment a vy­tla­čí až 26 str./min. Roz­lí­še­nie tla­če je 1200 × 600 dpi. Od­po­ve­dá tak náh­ra­de za la­se­ro­vú tech­no­ló­giu. Vy­ššie roz­lí­še­nie nie je pot­reb­né, kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty bu­dú vy­ze­rať veľ­mi dob­re. Ep­son má na­vy­še dob­re spra­co­va­nú tech­no­ló­giu ús­po­ry at­ra­men­tu v še­tria­com re­ži­me. Za­ťa­že­nie je až na 30 000 stra­nách za me­siac. Ne­chý­ba ske­ner, fax, eter­ne­to­vé pri­po­je­nie, ADF po­dá­vač a k to­mu všet­ké­mu ov­lá­da­cí pa­nel, kto­rý vy­tvo­rí z toh­to mo­de­lu auto­nóm­ne a na PC ne­zá­vis­lé za­ria­de­nie.

Ce­na: 539 EUR

HP La­serJet En­terpri­se Co­lor Flow MFP M575c

HP_M575.jpg Tech­no­lo­gic­ky na­bi­té za­ria­de­nie toh­to for­má­tu je ur­če­né pre veľ­ké fir­my. Ov­lá­da­nie je nas­me­ro­va­né na ov­lá­da­cí dis­plej, ne­chý­ba sa­mos­tat­ná klá­ves­ni­ca a všet­ky fun­kcie, kto­ré sú­vi­sia so za­bez­pe­če­ním tla­če a do­ku­men­tov, nap­rík­lad pri ske­no­va­ní na rôz­ne úlo­žis­ká. Má špe­ciál­ne fun­kcie ako nap­rík­lad od­stra­ňo­va­nie práz­dnych strán pri ske­no­va­ní ale­bo de­tail­né nas­ta­ve­nia na spra­co­vá­va­né pred­lo­hy. Tla­čí rých­los­ťou 30 str./min v oboch re­ži­mov a pra­cov­ný cyk­lus je na 80 000 strán za me­siac. Pod­po­ru­je HP eP­rint, vo­li­teľ­ne aj Wi-Fi mo­dul a ne­chý­ba ani dup­lexná jed­not­ka. Za­ria­de­nie je ur­če­né na spra­co­va­nie ná­roč­ných pred­lôh či už kan­ce­lár­skych ale­bo gra­fic­kých do­ku­men­tov.

Ce­na: 2780 EUR

Ko­ni­ca Mi­nol­ta biz­hub C25

KM_C25.JPG Za­ria­de­nie, kto­ré je vhod­né aj na tlač gra­fic­kých ma­te­riá­lov. Jed­no­du­cho vša­de tam, kde je pres­nosť tla­če a stá­losť vý­tlač­kov prio­ri­tou. Pod­po­ru­je pria­mu tlač z USB a v zá­klad­nej vý­ba­ve ne­chý­ba­jú vlas­tnos­ti ako pri­da­nie vo­doz­na­ku, zme­na mier­ky, tlač pla­gá­tov, zo­ra­de­nie strán do bro­žú­ry, ko­pí­ro­va­nie dok­la­dov na jed­nu stra­nu, pod­po­ra sie­ťo­vých úlo­žísk ale­bo nap­rík­lad za­bez­pe­če­ná tlač. Dup­lexná jed­not­ka je v štan­dar­dnej vý­ba­ve. Ide o jed­no­prie­cho­do­vé za­ria­de­nie, tak­že v ČB aj fa­reb­nom re­ži­me vy­tla­čí 24 str./min. Ske­ner aj tla­čo­vá hla­va ma­jú roz­lí­še­nie 600 × 600 dpi. Vo­li­teľ­ne je mož­né pri­dať pev­ný disk a pre ná­roč­né úlo­hy a ply­nu­losť ich spra­co­va­nia zväč­šiť štan­dar­dných 256 MB RAM na troj­ná­so­bok.

Ce­na: 499 EUR

Lexmark MX911de

LexmarkMX911.jpg To­to MFP pod­po­ru­je tlač až do for­má­tu SRA3 a rých­losť tla­če na A4 je 65 str./min v ČB re­ži­me. Je to to­tiž mo­del s pod­po­rou len ČB tla­če. Pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí hľa­da­jú veľ­ko­ka­pa­cit­né za­ria­de­nie na ten­to účel je vý­ho­da rých­losť a fakt, že ne­mu­sia prip­lá­cať za fa­reb­ný re­žim. Ov­lá­da­nie je rie­še­né cez 10" do­ty­ko­vý dis­plej. Špe­cia­li­tou je kva­li­ta kom­po­nen­tov, kto­rá umož­ní vy­tla­čiť až 300 000 strán za me­siac. Vý­rob­ca rea­gu­je aj na po­žia­dav­ky bez­drô­to­vej tla­če, ho­ci len vo for­me vo­li­teľ­né­ho dopl­nku bez­drô­to­vej sie­ťo­vej kar­ty. Roz­lí­še­nie mô­že do­sa­ho­vať až 2400 dpi, pod­ľa pot­re­by pri špe­ciál­nych pred­lo­hách.

Ce­na: 8784 EUR

OKI MC780

OKI_MC780.jpg Za­ria­de­nie pra­cu­jú­ce na bá­ze LED tech­no­ló­gie vy­uží­va rov­na­kú tech­no­ló­giu aj pri dup­lexnom ske­ne­ri. Vý­ho­dou je, že od­pa­dá za­hrie­va­nie a šet­rí sa ener­giou. Tla­čí 40 str./min. a zá­klad­ná ka­pa­ci­ta štan­dar­dných zá­sob­ní­kov na 530 lis­tov sa dá roz­ší­riť až na 3160 lis­tov. Štan­dar­dne sa pou­ží­va HD to­ner na lep­šiu kva­li­tu gra­fic­kých ma­te­riá­lov. Pri­po­je­nie je cez Eter­ne­to­vý port, Wi-Fi mo­dul je ako vo­li­teľ­ný dopl­nok. ADF po­dá­vať má nad­roz­mer­nú ka­pa­ci­tu a to až na 100 lis­tov pa­pie­ra. Extra vlas­tnos­ťou je ot­vo­re­ná plat­for­ma sXP (smart Exten­dab­le Plat­form), kto­rá umož­ňu­je na­čí­ta­nie slu­žieb a ap­li­ká­cií zo server­ov. To, čo sa na dis­ple­ji ob­ja­ví ok­rem bež­né­ho ov­lá­da­cie­ho roz­hra­nia tak zá­vi­sí od po­trieb fir­my. Vy­užiť sa dá aj vsta­va­ný pre­hlia­dač inter­ne­tu s pod­po­rou Ja­vaS­crip­tu. Štan­dar­dom je fi­ni­šer na auto­ma­tic­ké skla­da­nie a zo­ší­va­nia pa­pie­rov.

Ce­na: 4055 EUR

XEROX Co­lorQube 8900

XEROXCQ.jpg Fa­reb­né MFP za­ria­de­nie pra­cu­je tro­chu inak. Je to­tiž na bá­ze tu­hé­ho at­ra­men­tu, kto­rý má nie­len priaz­ni­vý eko­lo­gic­ký do­pad pri prep­ra­ve a pou­ží­va­ní ale aj ce­no­vý. Za­ria­de­nie sa dá za­kú­piť, no vy­uží­va sa viac spô­sob je­ho pre­náj­mu. Vy­tla­čí 44 str./min. a pou­ží­va jed­no­prie­cho­do­vú tech­no­ló­giu. Za­ria­de­nie je vhod­né do akej­koľ­vek kan­ce­lá­rie, pre­dov­šet­kým vša­de tam, kde sa tla­čia gra­fic­ké ma­te­riá­ly. Má veľ­ko­ka­pa­cit­né zá­sob­ní­ky, štan­dar­dná ka­pa­ci­ta je 625 lis­tov s mož­nos­ťou na­vý­še­nia až na 3475 lis­tov pa­pie­ra. Pou­ží­va in­te­li­gen­tnú tech­no­ló­giu za­hrie­va­nia, ke­dy sa po nie­koľ­kých dňoch nau­čí za­pí­nať a pre­chá­dzať do ús­por­né­ho re­ži­mu pod­ľa to­ho, ako bo­la pou­ží­va­ná. Má vlast­ný ADF po­dá­vač s dup­lexnou jed­not­kou a špe­cia­li­zo­va­né tech­no­ló­gie ako Far­ba slo­va­mi na úp­ra­vu ob­ráz­kov bez pot­re­by ov­lá­dať tech­nic­ké zruč­nos­ti, dup­lexnú tlač, ús­por­nú tlač vy­ne­chá­va­ním vy­bra­ných pr­vkov v do­ku­men­toch, a vlas­tnú ko­rek­ciu fa­rieb.

Ce­na: orien­tač­ne od 3999 EUR

Mi­chal Rei­terOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter