TCO vs. ROI alebo Je prevádzka IT iba nákladová položka?

Pre­vádz­ka IT sa ty­pic­ky po­va­žu­je za nák­la­do­vú po­lož­ku. Je to však sku­toč­ne tak? Sú nák­la­dy je­di­né kri­té­rium, pod­ľa kto­ré­ho vie­me roz­hod­núť, kto­rý mo­del, služ­ba, sys­tém, rie­še­nie je lep­šie?

Ma­na­žé­ri IT sú dl­ho­do­bo pod tla­kom neus­tá­le­ho zni­žo­va­nia in­ves­tič­ných a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov na jed­nej stra­ne a pot­re­bou za­bez­pe­čiť vy­šší vý­kon IT pros­tre­dia, resp. zlep­šiť pod­po­ru biz­ni­su na dru­hej stra­ne. Ak chcú vy­ho­vieť a po­ro­zu­mieť tým­to proti­chod­ným po­žia­dav­kám, mu­sia ok­rem iné­ho poz­nať de­tail­ne eko­no­mi­ku svoj­ho IT. A to nie­len je­ho nák­la­do­vú, ale aj vý­no­so­vú strán­ku. Po­ze­rať sa to­tiž na IT iba ako na nák­la­do­vú po­lož­ku zna­me­ná nev­ní­mať IT ako dri­ver biz­ni­su, kto­rý má pri­niesť vy­ššiu hod­no­tu zá­kaz­ní­kom a po­môcť zvý­šiť vý­no­sy.

Exis­tu­je veľ­ké množ­stvo poh­ľa­dov, kto­rý­mi sa mož­no po­zrieť na eko­no­mi­ku a prí­nos IT. Všet­ky me­tó­dy sa však v zá­sa­de de­lia na fi­nan­čné (kvan­ti­ta­tív­ne) a kva­li­ta­tív­ne.

Z tých fi­nan­čných pa­tria me­dzi zá­klad­né a naj­pou­ží­va­nej­šie: TCO (To­tal cost of owner­ship) a ROI (Re­turn of in­ves­tment). Kto­rú z nich pou­žiť, to zá­vi­sí nie­len od ty­pu pro­jek­tu, ale aj od spô­so­bu na­ze­ra­nia na IT.

Me­to­di­ka TCO iden­ti­fi­ku­je a kvan­ti­fi­ku­je cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo. Ok­rem in­ves­tí­cie be­rie do úva­hy všet­ky dl­ho­do­bé nák­la­dy na pre­vádz­ku IT rie­še­nia ale­bo služ­by. Keď­že in­ves­tič­né nák­la­dy na IT rie­še­nie pred­sta­vu­jú v prie­me­re iba 25 % cel­ko­vých dl­ho­do­bých nák­la­dov, je veľ­mi dô­le­ži­té správ­ne ur­čiť zvyš­ných 75 %. Tam pa­tria vý­dav­ky na ak­tua­li­zá­cie, mo­der­ni­zá­ciu, údr­žbu, pod­po­ru, vzde­lá­va­nie atď., kto­rých pod­hod­no­te­nie mô­že v ko­neč­nom dôs­led­ku ne­priaz­ni­vo vplý­vať na IT pre­vádz­ku a na prí­nos pre biz­nis. Správ­ne sta­no­ve­nie TCO ne­bý­va vždy jed­no­du­ché, ale to je té­ma na sa­mos­tat­ný člá­nok. Aj pri správ­nom sta­no­ve­ní cel­ko­vých nák­la­dov však stá­le poz­ná­me iba jed­nu strán­ku min­ce: nák­la­dy. Zo svo­jej pod­sta­ty sa pre­to me­to­di­ka TCO ho­dí naj­mä na po­rov­ná­va­nie v prí­pa­doch, keď hod­no­te­né rie­še­nie ale­bo služ­ba neov­plyv­ňu­je zá­sad­ne vý­no­sy ale­bo schop­nosť zís­kať no­vé príl­eži­tos­ti.

Ho­ci je te­da TCO stá­le ob­ľú­be­ná a na­priek jed­nos­tran­né­mu poh­ľa­du v mno­hých prí­pa­doch aj od­ôvod­ne­ná me­to­di­ka, pok­la­dám za vhod­né po­zrieť sa aj na náv­rat­nosť in­ves­tí­cie cez ROI.

Tá­to me­tó­da ok­rem nák­la­dov be­rie do úva­hy aj oča­ká­va­né prí­no­sy, čím dopĺňa do po­my­sel­nej rov­ni­ce aj jej dru­hú stra­nu. Vý­sle­dok nám po­tom v per­cen­tách vy­jad­ru­je v zá­sa­de čis­tý zisk (ale­bo stra­tu).

ROI = [(čis­tý zisk - in­ves­tí­cie) / in­ves­tí­cie] * 100 [%]

Oso­bit­ne dô­le­ži­té je to pri pro­jek­toch, kto­ré ma­jú pria­my vplyv na roz­voj biz­ni­su a zvy­šo­va­nie vý­no­sov, ale­bo aj v prí­pa­de, keď tlak na ce­ny do­siah­ne po­my­sel­né dno a ana­lý­za nák­la­dov nám už ve­ľa nep­rez­ra­dí. Pou­ží­va­nie ROI ta­kis­to ve­ľa ho­vo­rí o spô­so­be uva­žo­va­nia, keď sa na IT (ale­bo pre­vádz­ku IT) pres­tá­va na­ze­rať ako na nák­la­do­vú po­lož­ku a za­čí­na sa vní­mať ako dri­ver biz­ni­su a viac ako o tech­no­ló­gii sa uva­žu­je o príl­eži­tos­tiach.

To zna­me­ná nap­rík­lad, že jed­no­ra­zo­vá in­ves­tí­cia do out­sour­cin­gu náš­ho IT nám pri­ne­sie eko­no­mic­kú hod­no­tu vo for­me zní­že­nia nák­la­dov, ale to nie je všet­ko. Na stra­ne vý­no­sov by sa ma­li ob­ja­viť aj hod­no­ty z ne­fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľov, kto­ré tre­ba pre­miet­nuť do ROI kal­ku­lá­cie, a pre­to sa tre­ba ne­za­me­rať len na naj­niž­šiu po­nú­ka­nú ce­nu, ale aj na to, či sa nám po­da­ri­lo:

  • zvý­šiť spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov a pou­ží­va­te­ľov
  • zlep­šiť ale­bo auto­ma­ti­zo­vať pod­ni­ko­vé pro­ce­sy
  • zvý­šiť dos­tup­nosť služ­by
  • zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov

Ke­by sme sa chce­li po­su­núť v úva­hách eš­te ďa­lej a za­po­čí­tať aj nák­la­dy na ka­pi­tál (in­ves­tí­ciu) a poz­nať nie re­la­tív­ne zhod­no­te­nie, ale ab­so­lút­nu pri­da­nú hod­no­tu, mô­že­me siah­nuť po vý­poč­te eko­no­mic­kej pri­da­nej hod­no­ty (EVA). Ale­bo v zá­vis­los­ti od prí­pa­du pou­žiť niek­to­ré z ďal­ších fi­nan­čných me­tód: TEI (cel­ko­vý eko­no­mic­ký do­sah), NPV (čistá sú­čas­ná hod­no­ta), Pay­back (do­ba náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cie), me­to­di­ku od Mic­ro­sof­tu REJ (rých­le eko­no­mic­ké potvr­de­nie), IRR (vnú­tor­né vý­no­so­vé per­cen­to).

Za hra­ni­ce fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľov sa mô­že­me vy­brať pou­ži­tím niek­to­rej z kva­li­ta­tív­nych me­tód, kde zrej­me naj­kom­plexnej­šia je IT Sco­re­card - Ba­lan­ced Sco­re­card (BSC). Tá vy­uží­va fi­nan­čné uka­zo­va­te­le iba ako jed­no z kri­té­rií. Spo­je­nie tra­dič­ných fi­nan­čných in­di­ká­to­rov s pre­vádz­ko­vý­mi met­ri­ka­mi a ich nás­led­né za­čle­ne­nie do šir­šie­ho rám­ca pred­sta­vu­je vy­vá­že­ný hod­no­tia­ci sys­tém, kto­rý sa ok­rem hod­no­te­nia pod­ni­ku ako cel­ku dá ap­li­ko­vať aj na je­ho jed­not­li­vé čas­ti vrá­ta­ne IT.

Nao­zaj te­da poz­ná­me ce­nu náš­ho IT?

V tom­to člán­ku som sa po­kú­sil od­kryť ce­lú šká­lu me­to­dík na vý­po­čet sku­toč­nej ce­ny IT. Som však pres­ved­če­ný, že len ich kom­bi­ná­ciou a za­po­je­ním tzv. se­dliac­ke­ho ro­zu­mu sme schop­ní vy­po­čí­tať reál­nu ce­nu IT. Čas­to sa stre­tá­va­me len s fi­nan­čným poh­ľa­dom, ale je ne­vyh­nut­né po­zrieť sa aj na hod­no­tu, kto­rú nám IT pri­ne­sie. Sta­čí si len po­lo­žiť jed­no­du­chú otáz­ku: Ako veľ­mi ov­plyv­ňu­je IT môj biz­nis?

Mi­ros­lav Hu­šek, pro­duk­to­vý ma­na­žér Po­sAm pre pre­vádz­ko­vé služ­by
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter