Reportáž: Budúcnosť je vo fotonike a cloudoch

Spo­loč­nosť Fu­jit­su chce uká­zať, že sa jej po ne­dáv­nej veľ­kej reš­truk­tu­ra­li­zá­cii vy­vo­la­nej zme­na­mi na tech­no­lo­gic­kom tr­hu po­da­ri­lo chy­tiť dru­hý dych. Pre­to zvo­la­la do Lon­dý­na tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej pred­sta­vi­la svo­je plá­ny a no­vé rie­še­nia. Keď sme už spo­me­nu­li reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu, jed­ným z dôs­led­kov bo­lo vy­via­za­nie sa zo spo­loč­né­ho pod­ni­ku so spo­loč­nos­ťou Sie­mens.

V prie­be­hu dvoch ro­kov plá­nu­je Fu­jit­su in­ves­to­vať dve mi­liar­dy do­lá­rov do roz­vo­ja, pri­čom ťa­žis­ko in­ves­tí­cií bu­de sme­ro­vať do clou­do­vých rie­še­ní. Cloud by sa mal stať hlav­ným pros­tried­kom na do­sa­ho­va­nie zis­ku. Fu­jit­su plá­nu­je 35-per­cent­ný rast zis­ku v prie­be­hu dvoch ro­kov. „V ro­ku 2016 chce­me do­siah­nuť zisk 2,5 mi­liar­dy do­lá­rov a tr­žby za clou­do­vé služ­by na úrov­ni 3,5 mi­liar­dy," zdô­raz­nil Dun­can Tait, vice­pre­zi­dent Fu­jit­su pre EMEAI. Na tech­no­ló­gii Si­li­con Pho­to­nics spo­lup­ra­cu­je Fu­jit­su s In­te­lom a Pa­na­so­ni­com a za ma­sív­nej pod­po­ry ja­pon­skej vlá­dy sa sna­žia vy­ví­jať či­py, v kto­rých sa kre­mík vy­uží­va nie ako vo­dič (pres­nej­šie po­lo­vo­dič) elek­tró­nov, ale ako op­tic­ký vo­dič, čo vý­znam­ne zvy­šu­je rých­losť. Pred­pok­la­dá sa až 50-ná­sob­né zní­že­nie la­ten­cie. „Sľu­bu­je­me, že tie­to sys­té­my bu­dú ko­mer­čne dos­tup­né v nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­coch a zme­nia spô­sob, ako pod­ni­ky bu­du­jú a pre­vádz­ku­jú dá­to­vé cen­trá. O reál­nos­ti na­šich plá­nov sved­čí dô­ve­ra in­ves­to­rov a prud­ký rast ak­cií fir­my," do­dal Dun­can Tait. Fo­to­ni­ka mô­že vý­raz­ne pris­pieť k lep­šej ar­chi­tek­tú­re dá­to­vých cen­tier. Kom­po­nen­ty bu­de mož­né roz­de­liť, pre­to­že Si­li­con Pho­to­nics umož­ňu­je pre­ná­šať dá­ta na vzdia­le­nosť až 300 met­rov bez aké­ho­koľ­vek vply­vu na vý­kon.

Spo­loč­nosť Fu­jit­su zís­ka­la plat­for­mu na sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu no­vej ge­ne­rá­cie ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­ti Run­MyP­ro­cess v ap­rí­li 2013. Umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom rých­lo vy­tvo­riť no­vé pre­po­je­né sys­té­my, kto­ré im po­mô­žu napl­no vy­uží­vať vý­ho­dy on-pre­mi­se, clou­du a mo­bil­ných ap­li­ká­cií vy­uží­va­jú­cich clou­do­vé služ­by. V spo­lup­rá­ci s CA Tech­no­lo­gies na­sa­dzu­je Fu­jit­su Cloud IT Ma­na­ge­ment as a Servic­e vrá­ta­ne rie­še­nia pre jed­not­ný Servic­e Desk. Glo­bál­ne zá­lo­ho­va­nie pre clou­do­vé aj kla­sic­ké sys­té­my rie­ši Cloud Bac­kup as a Servic­e. Ak­cep­tu­je aj prí­pad­né po­žia­dav­ky na sys­té­my vy­ža­du­jú­ce ochra­nu osob­ných úda­jov us­ta­no­ve­nú le­gis­la­tí­vou, tak­že úda­je bu­dú ulo­že­né v ur­če­nej lo­ka­li­te.

Zo stra­ny zá­kaz­ní­kov je čo­raz väč­ší zá­ujem o kom­plexné sys­té­my ty­pu all-in-one, kto­ré Fu­jit­su na­zý­va cloud in a box. Pop­ri server­och ob­sa­hu­jú aj sto­ra­ge a sie­ťo­vé kom­po­nen­ty a, sa­moz­rej­me, sof­tvér, kto­rý to ce­lé or­ches­tru­je a za­bez­pe­ču­je bez­údr­žbo­vú pre­vádz­ku. Vý­hod­né je nie­len to, že za­ria­de­nie je prip­ra­ve­né na na­sa­de­nie ih­neď po vy­ba­le­ní, ale zá­kaz­ní­ci sa ne­mu­sia obá­vať, že vý­me­na niek­to­ré­ho har­dvé­ro­vé­ho kom­po­nen­tu či ak­tua­li­zá­cia sof­tvé­ru na­ru­ší pre­vádz­kys­chop­nosť za­ria­de­nia.

Exkur­zia do dá­to­vé­ho cen­tra

Fu­jit­su má glo­bál­ne se­dem dá­to­vých cen­tier v šies­tich kra­ji­nách. Po­čas ro­ka 2013 bol plá­no­va­ný 38-per­cent­ný ná­rast ka­pa­ci­ty a ďal­ších 77 per­cent v ro­ku 2014. Zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jú spo­ľah­li­vý sys­tém zo­ta­ve­nia po ha­vá­rii pre kľú­čo­vé ap­li­ká­cie a no­vé dá­to­vé cen­trá bu­dú pos­ky­to­vať dô­ve­ry­hod­ný ve­rej­ný cloud na spl­ne­nie tých­to po­žia­da­viek.

Sú­čas­ťou tla­čo­vej kon­fe­ren­cie bo­la aj náv­šte­va dá­to­vé­ho cen­tra Fu­jit­su, ozna­čo­va­né­ho ako Lon­don-North. Jed­na z klau­zúl prís­nej do­ho­dy o ml­čan­li­vos­ti, kto­rú sme pred exkur­ziou mu­se­li pod­pí­sať, je aj uta­je­nie lo­ka­li­ty. Dá­to­vé cen­trum vy­uží­va sys­tém zdvo­je­nej pod­la­hy a chla­de­nie infra­štruk­tú­ry je rie­še­né sys­té­mom tak­zva­ných tep­lých a chla­de­ných uli­čiek. Naj­viac nás za­ujal sys­tém zá­lož­né­ho na­pá­ja­nia. Fu­jit­su vo svo­jom dá­to­vom cen­tre ne­pou­ží­va žiad­ne ba­té­rie a na pre­ko­na­nie nie­koľ­kých se­kúnd, kým na­beh­nú di­ese­lo­vé ge­ne­rá­to­ry, sa vy­uží­va ener­gia us­klad­ne­ná v zotr­vač­ní­koch. Kaž­dý zo šes­ti­ce ge­ne­rá­to­rov mô­že do­dať 1,7 MW a dis­po­nu­je vlas­tným zotr­vač­ní­kom, kto­rý je me­dzi di­ese­lo­vým mo­to­rom a ge­ne­rá­to­rom. Rie­še­nie je aj veľ­mi eko­lo­gic­ké, prie­bež­né stra­ty ener­gie v zotr­vač­ní­koch sú pok­ry­té ener­giou z ve­ter­nej tur­bí­ny. Ten­to sys­tém zís­kal cer­ti­fi­kát Gold Ope­ra­tio­nal Sus­tai­na­bi­li­ty.

Ľubos­lav Lac­ko, Lon­dýn

Všet­ky nák­la­dy hra­di­la spo­loč­nosť Fu­jit­su.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter