Optimalizácia firemného webu ako servis

Op­ti­ma­li­zá­cia fi­rem­né­ho webu pat­rí už neod­mys­li­teľ­ne do zá­klad­né­ho ba­lí­ka slu­žieb, v rám­ci kto­ré­ho sa web vy­tvá­ra a dos­tá­va nie­len gra­fic­kú tvár, ale aj ob­sa­ho­vú štruk­tú­ru a tech­no­lo­gic­ké jad­ro. Roz­sah ta­kej­to op­ti­ma­li­zá­cie je štan­dar­dne vec do­ho­dy me­dzi zá­kaz­ní­kom a do­dá­va­te­ľom, v dneš­nej do­be by však už mi­ni­mál­ne zá­klad­ná op­ti­ma­li­zá­cia On­Pa­ge ne­ma­la chý­bať pri vý­vo­ji žiad­ne­ho webu.

Čo však po tom, ako je pro­jekt od­ov­zda­ný a zá­kaz­ník má zá­ujem o okam­ži­té „pr­vé mies­to na Goog­li" a „ki­lo­met­ro­vé ra­dy zá­kaz­ní­kov"? Mož­nos­tí je via­ce­ro a prá­ve tá naj­čas­tej­šia je nas­ta­ve­nie op­ti­ma­li­zá­cie webu ako prie­bež­ne do­dá­va­nej služ­by.

Aby bo­lo mož­né po­cho­piť, pre­čo op­ti­ma­li­zá­cia nie je jed­no­ra­zo­vý úkon, po vy­ko­na­ní kto­ré­ho je váš web auto­ma­tic­ky neoh­ro­ze­ným krá­ľom vy­hľa­dá­va­čov, tre­ba poz­nať as­poň zá­klad­nú štruk­tú­ru úp­rav, kto­ré pro­ces op­ti­ma­li­zá­cie za­hŕňa.

Op­ti­ma­li­zá­cia sa všeo­bec­ne roz­de­ľu­je na dve fá­zy, a to tzv. fá­zu On­Pa­ge a Of­fPa­ge:

  1. Op­ti­ma­li­zá­cia On­Pa­ge za­hŕňa prá­ce pria­mo na strán­ke, ako je nas­ta­ve­nie kľú­čo­vých slov, opi­su, auto­ra, náz­vu strán­ky, nas­ta­ve­nie ma­py strán­ky, nas­ta­ve­nie in­dexácie pre ro­bo­ty a pod. Sú­čas­ťou op­ti­ma­li­zá­cie On­Pa­ge je aj úp­ra­va ob­sa­hu a zdro­jo­vé­ho kó­du strán­ky, aby zod­po­ve­dal štan­dar­dom, strán­ka sa dos­ta­toč­ne rých­lo na­čí­ta­va­la a ob­sah bol správ­ne štruk­tú­ro­va­ný.
  2. Op­ti­ma­li­zá­cia Of­fPa­ge zna­me­ná bu­do­va­nie po­ve­do­mia o strán­ke mi­mo sa­mot­nej strán­ky a sem pat­rí pre­dov­šet­kým lin­kbuil­ding, te­da bu­do­va­nie sie­te od­ka­zov na va­šu strán­ku. Ok­rem to­ho je to aj napr. blo­go­va­nie o va­šich pro­duk­toch, PR a rek­lam­né člán­ky, no za­hr­núť sem mož­no aj prá­cu so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a ďal­šie ak­ti­vi­ty mi­mo strán­ky, kto­rých cie­ľom je pri­viesť zá­kaz­ní­kov na váš web. Pre e-sho­py je to napr. pre­po­je­nie s po­rov­ná­vač­mi to­va­ru, pre kla­sic­ké weby mô­že byť is­tou for­mou lin­kbuil­din­gu aj spo­lup­rá­ca so zľa­vo­vý­mi por­tál­mi/ag­re­gát­mi.

Ako vi­dieť už aj na zá­kla­de toh­to ani zďa­le­ka nie úpl­né­ho zoz­na­mu op­ti­ma­li­zač­ných prác a úko­nov, je to­ho viac než dosť. Na­priek to­mu je však čas­to ove­ľa ná­roč­nej­šie a prác­nej­šie vy­svet­liť, že na kva­lit­nú op­ti­ma­li­zá­ciu nes­ta­čí im­ple­men­to­vať „ne­ja­ké" kľú­čo­vé slo­vá a opis strán­ky či v tom lep­šom prí­pa­de na­ho­diť ma­pu strán­ky a za­re­gis­tro­vať web do pár ka­ta­ló­gov, len aby sa ne­po­ve­da­lo. V praxi sa čas­to stá­va, že v rám­ci šet­re­nia nák­la­dov na reali­zá­ciu fi­rem­né­ho webu sa hlav­ne pri men­ších fi­rem­ných weboch op­ti­ma­li­zá­cia úpl­ne vy­púš­ťa, a tak zá­kaz­ník ne­ve­dom­ky (do­dá­va­teľ ne­má pot­re­bu in­for­mo­vať o tom, že v da­nej ce­ne nie je op­ti­ma­li­zá­cia za­hr­nu­tá) a čas­to na vlas­tnú žia­dosť ako­by ku­po­val auto bez ko­lies.

Prob­lém vní­mať op­ti­ma­li­zá­ciu fi­rem­né­ho webu ako dl­ho­do­bý pro­ces má zá­kaz­ník naj­čas­tej­šie pre pretr­vá­va­jú­ci všeo­bec­ný ná­zor, že tvor­ba webu je jed­no­ra­zo­vá zá­le­ži­tosť a po spus­te­ní webu už nie sú pot­reb­né žiad­ne ďal­šie zá­sa­hy, a to ani zo stra­ny zá­kaz­ní­ka, ani zo stra­ny do­dá­va­te­ľa. Všet­ko bu­de „fun­go­vať sa­mo", maximál­ne sa za­pla­tí ne­ja­ká rek­la­ma, ale to mu­sí sta­čiť na to, aby sa fi­rem­ný web stal hneď a za­raz zla­tou ba­ňou a ideál­ne aj akou­si „hod­váb­nou ces­tou", po kto­rej sa bu­dú zá­kaz­ní­ci len tak hr­núť. No, žiaľ, ne­bu­dú, pre­to­že kva­lit­ný fi­rem­ný web sú­čas­nos­ti sto­jí a pa­dá na je­ho ak­tív­nom roz­vo­ji, prá­ci na je­ho ob­sa­hu, prie­bež­nej op­ti­ma­li­zá­cii a pri­ná­ša­ní neus­tá­lych ino­vá­cií do ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi. To sa však ne­mô­že di­ať, ak ste do váš­ho fi­rem­né­ho webu pos­led­ný rok a pol ani ne­ťuk­li.

V ča­se, keď krá­ľom inter­ne­tu je kva­lit­ný a uni­kát­ny ob­sah a všet­ky vy­hľa­dá­va­če po­va­žu­jú kva­lit­ne spra­co­va­ný ob­sah na webe za ne­vyh­nut­ný zá­klad dob­ré­ho a vi­di­teľ­né­ho umies­tne­nia, je ta­ký­to ná­zor nie­len jed­no­du­cho pre­žit­kom, ale pre fi­rem­ný biz­nis veľ­mi ne­bez­peč­ným pre­žit­kom.

Ak má byť web ús­peš­ný a pri­niesť fir­me no­vých zá­kaz­ní­kov, viac pro­jek­tov a vy­šší zisk, mu­sí sa v ňom spo­jiť nie­koľ­ko dô­le­ži­tých fak­to­rov:

  • Kva­lit­ný a uni­kát­ny ob­sah - žiad­ne stok­rát sko­pí­ro­va­né a pre­mie­ľa­né člán­ky, žiad­ne 4 od­se­ky textu na ce­lom webe do­ko­py, žiad­ne „veď to aj tak nik­to ne­bu­de čí­tať". Ak ne­má­te kva­lit­ný ob­sah, ne­má­te nič a nie­len náv­štev­ní­ci, ale aj vy­hľa­dá­va­če vám to da­jú rých­lo po­cí­tiť.
  • Maximál­na op­ti­ma­li­zá­cia On­Pa­ge - váš web má­te pod kon­tro­lou a pat­rí iba vám, to naj­me­nej, čo mô­že­te uro­biť, je do­tiah­nuť ho do maxima nie­len z gra­fic­kej a ob­sa­ho­vej, ale aj op­ti­ma­li­zač­nej strán­ky (ak má­te re­dakč­ný sys­tém, o to viac).
  • Prie­bež­ná op­ti­ma­li­zá­cia Of­fPa­ge a roz­voj webu - web mu­sí dr­žať krok s do­bou a dy­na­mic­kým di­aním na inter­ne­te, tre­ba roz­ví­jať ob­sah webu, bu­do­vať lin­kbuil­ding, ší­riť po­ve­do­mie o kva­li­te pro­duk­tov a slu­žieb na fó­rach, so­ciál­nych sie­ťach, blo­goch, tvo­riť i jed­no­du­ché pro­duk­to­vé strán­ky, no pre­dov­šet­kým ko­mu­ni­ko­vať, ko­mu­ni­ko­vať a zno­va ko­mu­ni­ko­vať.

Bo­jí­te sa, že na vý­dav­ky na tie­to služ­by bu­de­te mu­sieť pre­dať ob­lič­ku? Ne­mu­sí­te, v dneš­nej do­be re­dak­čných sys­té­mov mô­že­te veľ­kú časť prác zvlád­nuť aj inter­ne v rám­ci fir­my. Na vý­ber má­te tak z re­dak­čných sys­té­mov za­dar­mo, ako je napr. Joom­la, WordPress, Ma­gen­to, ako aj z nep­re­ber­né­ho množ­stva ko­mer­čných sys­té­mov, mož­nos­tí je v pod­sta­te ne­ko­neč­ne ve­ľa. Nao­zaj kva­lit­ný do­dá­va­teľ slu­žieb vám bu­de ve­dieť pos­kyt­núť nie­len rie­še­nie na kľúč, ale aj pro­fe­sio­nál­ne za­ško­le­nie či prie­bež­ný kou­čing pri sprá­ve váš­ho fi­rem­né­ho webu.

V ko­neč­nom dôs­led­ku kva­lit­ný fi­rem­ný web nik­dy nev­znik­ne tam, kde ne­fun­gu­je efek­tív­na spo­lup­rá­ca me­dzi zá­kaz­ní­kom a do­dá­va­te­ľom.

Op­ti­ma­li­zá­cia fi­rem­né­ho webu nie je len pro­ces za­me­ra­ný na čo naj­vyš­šie umies­tne­nie da­nej strán­ky vo vy­hľa­dá­va­čoch, na­priek to­mu, že je to je­ho naj­čas­tej­šia de­fi­ní­cia. V šir­šom kon­texte sa pod op­ti­ma­li­zá­ciou fi­rem­nej pre­zen­tá­cie mô­žu chá­pať aj služ­by, kto­ré sí­ce ne­ma­jú pria­my vplyv na po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­čoch, ale ne­pria­mo mô­žu ov­plyv­niť ko­mu­ni­ká­ciu fir­my s jej zá­kaz­ník­mi, bu­du­jú po­ve­do­mie o znač­ke, služ­bách či pro­duk­toch a v ko­neč­nom dôs­led­ku po­má­ha­jú zlep­šo­vať vi­di­teľ­nosť na tr­hu. Prá­ve sem pa­tria služ­by ďal­šie­ho roz­vo­ja strán­ky, kam mô­že­me za­ra­diť napr.:

  • vná­ša­nie rôz­nych ino­vá­cií do ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi (napr. vy­uží­va­nie li­ve­chat ko­mu­ni­ká­cie)
  • roz­ví­ja­nie ob­sa­hu strán­ky (napr. vy­tvo­re­nie sek­cie TI­PY a TRI­KY...)
  • roz­ši­ro­va­nie fun­kcio­na­lít strán­ky (for­mu­lá­re, dis­kus­né fó­rum, newslet­ter)

Fi­rem­ný web je dnes už úpl­ná nut­nosť a aj naj­väč­ší pe­si­mis­ti po­cho­pi­li, že bez kva­lit­nej fi­rem­nej pre­zen­tá­cie na inter­ne­te to bu­dú mať stá­le ťaž­šie. Ma­so­vé roz­ší­re­nie smar­tfó­nov a tab­le­tov, nás­tup res­pon­zív­ne­ho di­zaj­nu a mo­bil­ných webo­vých ap­li­ká­cií dô­le­ži­tosť kva­lit­né­ho fi­rem­né­ho webu už len pod­čiar­ku­jú.

Ak te­da plá­nu­je­te in­ves­to­vať svo­je pe­nia­ze, čas a ener­giu do fi­rem­né­ho webu, ne­zos­tá­vaj­te len pri pú­ta­vej gra­fi­ke a za­ují­ma­vom ob­sa­hu. Kva­lit­ne op­ti­ma­li­zo­va­ný web vám ušet­rí množ­stvo nák­la­dov na rek­la­mu a prie­bež­ná sta­ros­tli­vosť sa zú­ro­čí vo for­me spo­koj­ných a ver­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rí bu­dú mať prá­vom po­cit, že je o nich dob­re pos­ta­ra­né a vo va­šej fir­me naš­li se­rióz­ne­ho a dl­ho­do­bé­ho par­tne­ra.

Sta­ré čín­ske prís­lo­vie ho­vo­rí: „Na ly­žič­ku me­du chy­tíš viac múch ako na sud oc­tu." Je len na vás, či váš fi­rem­ný web bu­de pre zá­kaz­ní­kov su­dom oc­tu ale­bo aj viac než len ly­žič­kou me­du.

Im­rich Ko­val
ME­RI­NEO, s. r. o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter