Sprievodca európskym trhom UCaaS

Do­pyt sa pos­tup­ne pre­sú­va od kla­sic­kých rie­še­ní na vi­deo­kon­fe­ren­cie, vy­ža­du­jú­cich špe­ciál­ne mies­tnos­ti, cez sof­tvé­ro­vé rie­še­nia ak­cep­tu­jú­ce in­di­vi­duál­ne ko­mu­ni­kač­né pot­re­by ma­na­žé­rov, ob­chod­ní­kov a špe­cia­lis­tov k zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cii. Pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb bu­du­jú ka­pa­ci­ty na pos­ky­to­va­nie clou­do­vých slu­žieb a pre­daj­né ka­ná­ly. Po­zor­nosť sús­tre­ďu­jú na pre­vádz­ko­vé as­pek­ty, ako je údr­žba, pro­fy­laxia, di­aľ­ko­vé mo­ni­to­ro­va­nie a so­fis­ti­ko­va­né ria­de­nie šír­ky pás­ma sie­te. Zjed­no­te­ná ko­mu­ni­ká­cia...

Gar­tner za­ra­dil zjed­no­te­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi 10 stra­te­gic­kých tech­no­ló­gií, kto­ré bu­dú mať vý­znam­ný vplyv na fir­my, pri­čom v prí­pa­de nes­ko­rej im­ple­men­tá­cie hro­zí fir­mám pok­les kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti. Zjed­no­te­ná ko­mu­ni­ká­cia je de­fi­no­va­ná ako súp­ra­va šies­tich vzá­jom­ne sa dopĺňa­jú­cich dru­hov ko­mu­ni­ká­cie:

 • Hla­so­vá a te­le­fó­nia - drô­to­vé aj bez­drô­to­vé pri­po­je­nie
 • Kon­fe­ren­cie - audio, vi­deo a web
 • Sprá­vy - hla­so­vá poš­ta a zjed­no­te­né po­sie­la­nie správ (UM), pre­po­je­nie s e-mai­lom
 • Zis­ťo­va­nie prí­tom­nos­ti a okam­ži­té sprá­vy (IM)
 • Klien­ti - vrá­ta­ne des­kto­pov, mo­bil­ných klien­tov a ten­kých klien­tov (pre­hlia­dač)
 • Ko­mu­ni­ká­cia in­teg­ro­va­ná s pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi

Sys­té­my UC sa čo­raz tes­nej­šie in­teg­ru­jú do fi­rem­né­ho pros­tre­dia, hlav­ne s ap­li­ká­cia­mi, kde to pri­ná­ša zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty. Ty­pic­ké prík­la­dy sú mai­lo­vé server­y či sys­té­my CRM. Naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta no­vé­ho rie­še­nia spo­čí­va v uni­fi­ká­cii či­že zjed­no­te­ní všet­kých nás­tro­jov na ko­mu­ni­ká­ciu.

Prob­lém pre men­šie fir­my pred­sta­vu­jú vy­so­ké in­ves­tič­né a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy on-pre­mi­se rie­še­ní UC. Zlom pri­nie­slo až pos­ky­to­va­nie zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie vo for­me služ­by - UCaaS. Ten­to mo­del do­ká­zal vý­znam­ne skre­sať in­ves­tič­né nák­la­dy, sa­moz­rej­me, s vý­nim­kou niek­to­rých klient­skych za­ria­de­ní. Zá­kaz­ník pla­tí za pou­ží­va­nie služ­by na me­sač­nej bá­ze pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov.

UCaaS

De­fi­ní­ciu CaaS (Com­mu­ni­ca­tions as a Servic­e) spĺňa rie­še­nie vte­dy, ak má päť hlav­ných at­ri­bú­tov clou­do­vej služ­by. Mu­sí byť:

 • Servic­e-Ba­sed - dô­raz sa kla­die na schop­nos­ti pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb na pos­ky­to­va­nie, ria­de­nie a ta­ri­fi­ká­ciu, nie na tech­no­lo­gic­ké plat­for­my.
 • Šká­lo­va­teľ­né a flexibil­né - flexibi­li­ta je kľú­čo­vá po­žia­dav­ka pre fir­my a or­ga­ni­zá­cie, kto­ré sa vy­zna­ču­jú va­ria­bi­li­tou poč­tu za­mes­tnan­cov v prie­be­hu ro­ka.
 • Zdie­ľa­né - vir­tua­li­zo­va­né, viac­vlák­no­vé ar­chi­tek­tú­ry umož­ňu­jú zdie­ľa­nie pros­tried­kov, čo umož­ňu­je ich efek­tív­ne vy­uži­tie.
 • Ta­ri­fi­ko­va­né pod­ľa spô­so­bu pou­ži­tia - služ­ba by ma­la byť k dis­po­zí­cii ako mo­del pay-per-user.
 • Vy­uží­va­jú­ce inter­ne­to­vé tech­no­ló­gie - plat­for­ma na bá­ze inter­ne­to­vé­ho pro­to­ko­lu (IP). Vy­uží­va sa pre­dov­šet­kým Mul­tip­ro­to­col La­bel Swit­ching (MPLS) a eter­ne­to­vé služ­by, ako aj ve­rej­ný inter­net.

Hlav­né vý­ho­dy UC sú lep­šie in­teg­ro­va­né mož­nos­ti roz­hra­nia a pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti, vďa­ka čo­mu sú pou­ží­va­te­lia schop­ní efek­tív­ne vy­uží­vať ši­ro­kú šká­lu ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, a lep­šia spo­lup­rá­ca za­mes­tnan­cov v reál­nom ča­se na spo­loč­ných pro­jek­toch bez oh­ľa­du na to, kde pra­cu­jú.

Pre fir­my, kto­ré za pos­led­ných 15 - 20 ro­kov nein­ves­to­va­li do pod­ni­ko­vej te­le­fó­nie, je na­ďa­lej pod­po­ra sta­rých tech­no­ló­gií neú­nos­ná pre vy­ššie nák­la­dy a väč­šie ri­zi­ko zly­ha­nia. Ve­ľa tých­to fi­riem ne­má čas za­čať s mno­ho­roč­nou kon­ver­gen­ciou svo­jej ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry. Vý­cho­dis­kom je kon­ver­gen­ciu pres­ko­čiť a prejsť k im­ple­men­tá­cii ko­mu­ni­ká­cie ako clou­do­vej služ­by.

Cha­rak­te­ris­ti­ka tr­hu

Po­dob­ne ako os­tat­né clou­do­vé služ­by aj trh UCaaS v Euró­pe nap­re­du­je po­mal­šie než v USA. Vo väč­ši­ne európ­skych kra­jín bo­la to­tiž ko­mu­ni­ká­cia his­to­ric­ky pod­ce­ňo­va­ná a to vie­dlo k niž­ším in­ves­tí­ciám. Väč­ši­na IT or­ga­ni­zá­cií oča­ká­va do­siah­nu­tie ús­por pri ná­ku­poch ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, pri­čom úče­lom UC je za­bez­pe­čiť väč­šiu fun­kčnosť. Kom­bi­ná­cia li­cen­cií UCaaS a „te­le­ko­mu­ni­kač­ných mi­nút" do pev­ných a mo­bil­ných sie­tí by ma­la pri­niesť níz­ke nák­la­dy na vlas­tníc­tvo naj­mä tam, kde je služ­ba za­me­ra­ná na vý­me­nu sys­té­mu PBX ale­bo IP PBX.

V Euró­pe ope­ru­jú na tr­hu UCaaS tri ty­py pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb:

 • Com­mu­ni­ca­tions Servic­e Pro­vi­der (CSP) - pos­ky­to­va­nie ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb pre veľ­ké aj ma­lé fir­my. CSP sú naj­sil­nej­ší v ob­las­ti vy­uží­va­nia exis­tu­jú­cich káb­lo­vých a bez­drô­to­vých sie­tí a po­nu­ke kon­ver­go­va­ných slu­žieb. Na hos­to­va­nie ko­mu­ni­kač­nej plat­for­my vy­uží­va­jú infra­štruk­tú­ru tech­no­lo­gic­ké­ho par­tne­ra.
 • Ap­li­kač­ní špe­cia­lis­ti - bu­du­jú po­nu­ku slu­žieb s vy­uži­tím ich du­šev­né­ho vlas­tníc­tva na­mies­to to­ho, aby sa spo­lie­ha­li na tech­no­lo­gic­ké­ho par­tne­ra. Ich služ­by sú spra­vid­la kom­plexné, no ob­me­dze­né na kon­krét­ne ob­las­ti. Ich plat­for­my vy­uží­va­jú ko­mer­čne dos­tup­né služ­by dá­to­vých cen­tier a sú k dis­po­zí­cii ne­zá­vis­le od pos­ky­to­va­nia sie­te. Služ­by pre­dá­va­jú buď pria­mo, ale­bo v spo­je­ní s mies­tnym par­tne­rom.
 • Sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri (SI) - bu­du­jú služ­by s par­ti­ci­pá­ciou jed­né­ho ale­bo via­ce­rých tech­no­lo­gic­kých par­tne­rov. Spra­vid­la sú to veľ­ké nad­ná­rod­né fir­my dis­po­nu­jú­ce ka­pi­tá­lom na bu­do­va­nie clou­do­vých slu­žieb pre svo­jich zá­kaz­ní­kov.

Bez oh­ľa­du na roz­siah­le schop­nos­ti niek­to­rých pos­ky­to­va­te­ľov ma­lo by sa v eta­pe plá­no­va­nia rie­še­nie UCaaS vní­mať ako sa­mos­tat­ná ap­li­kač­ná plat­for­ma. To po­mô­že lep­šie vy­hod­no­tiť kon­ku­ren­čné po­nu­ky. Nap­rík­lad men­šie špe­cia­li­zo­va­né fir­my, kto­ré ne­pos­ky­tu­jú sie­ťo­vé služ­by, ne­bu­dú v ne­vý­ho­de op­ro­ti CSP.

Preh­ľad kľú­čo­vých hrá­čov

Vla­ni sme v preh­ľa­de pred­sta­vi­li do­dá­va­te­ľov tech­no­ló­gií, kde do­mi­no­va­li plat­for­my Cis­co Hos­ted Colla­bo­ra­tion So­lu­tion (HCS), IBM Sa­me­ti­me a Mic­ro­soft Lync On­li­ne. V tom­to člán­ku pred­sta­ví­me v abe­ced­nom po­ra­dí preh­ľad kľú­čo­vých pos­ky­to­va­te­ľov na európ­skom tr­hu UCaaS (zdroj Gar­tner).

8x8

Ame­ric­ká fir­ma, ap­li­kač­ný špe­cial­ista, no­vý hráč na európ­skom tr­hu, kto­rý sa etab­lu­je kom­plexnou po­nu­kou slu­žieb. Jej plat­for­ma Vir­tual Of­fi­ce je za­lo­že­ná na vlas­tnom du­šev­nom vlas­tníc­tve, čo umož­ňu­je dos­ta­toč­nú flexibi­li­tu po­nu­ky. V USA je fir­ma za­me­ra­ná na ma­lé a stred­né fir­my, no v Euró­pe pok­rý­va aj seg­ment veľ­kých fi­riem. Má te­le­ko­mu­ni­kač­ných par­tne­rov v 70 kra­ji­nách.

AT&T

V Euró­pe ten­to uz­ná­va­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb pre veľ­ké fir­my po­nú­ka rie­še­nie AT&T Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions Servic­es. In­teg­ru­je hla­so­vú te­le­fó­niu v 30 kra­ji­nách v Euró­pe, po­nu­ka sa čos­ko­ro roz­ší­ri na 64 kra­jín po ce­lom sve­te. AT&T vy­uží­va plat­for­my Cis­co HCS s klien­tom Cis­co Jab­ber UC a WebEx, plat­for­mu AT&T Web Con­fe­ren­cing a hos­to­va­ný Mic­ro­soft Lync.

BT

Bri­tish Te­le­com­mu­ni­ca­tions je glo­bál­ny pos­ky­to­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, pri­čom na európ­skom tr­hu sa za­me­ria­va na služ­by me­dzi­ná­rod­ným or­ga­ni­zá­ciám. Vy­uží­va plat­for­my a sú­vi­sia­ce tech­no­ló­gie Cis­co HCS a clou­do­vý Mic­ro­soft Lync. Ta­kis­to vy­uží­va tech­no­ló­giu Gen­band pre IP Cen­trex, webo­vé kon­fe­ren­cie s Cis­co WebEx a vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nie Po­ly­com.

Inter­oute

Po­nú­ka vý­poč­to­vé a ko­mu­ni­kač­né služ­by tak pre zá­kaz­ní­kov, ako aj pre iných pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb a mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Je líd­rom v ma­gic­kom kvad­ran­te Gar­tne­ru pre Ma­na­ged Hos­ting v rám­ci Euró­py. Vy­uží­va hos­to­va­ný Mic­ro­soft Lync, roz­ší­re­ný o hla­so­vé služ­by s vy­uži­tím Gen­band, audio- a vi­deo­kon­fe­ren­cie a webo­vé kon­fe­ren­cie s ACA­NA a Broad­Sof­tom. Vý­ho­dou Inter­oute je pre­po­je­nie európ­skych miest sie­ťou pre­važ­ne na bá­ze op­tic­kých vlá­kien a pri­po­je­nie veľ­kých le­tísk na iných kon­ti­nen­toch. In­ves­tí­cie do sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných sie­tí umož­nia efek­tív­nej­šie na­sa­dzo­va­nie UCaaS. Inter­oute je viac než za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va k Lync On­li­ne.

Kcom

Spo­loč­nosť so síd­lom vo Veľ­kej Bri­tá­nii pos­ky­tu­je in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né služ­by pre fir­my, ve­rej­ný sek­tor a pre ne­pria­me ka­ná­ly par­tner­ských or­ga­ni­zá­cií. Vy­uží­va plat­for­mu Cis­co HCS. Kcom po­nú­ka clou­do­vé aj hyb­rid­né mo­de­ly slu­žieb, kto­ré sú pris­pô­so­bi­teľ­né pod­ľa po­trieb zá­kaz­ní­kov, dos­ta­toč­ne flexibil­né, aby pok­ry­li „se­zón­ne vý­ky­vy".

Oran­ge Bu­si­ness Servic­es

Glo­bál­ny pos­ky­to­va­teľ IT a ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb pre pod­ni­ky všet­kých veľ­kos­tí vo Fran­cúz­sku a nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti po ce­lom sve­te. Pop­ri UCaaS po­nú­ka aj kom­plet­né por­tfó­lio Bu­si­ness To­get­her as a Servic­e (BTaaS). Oran­ge Bu­si­ness Servic­es vy­uží­va plat­for­mu Cis­co HCS, tech­no­ló­gie Orac­le na po­sie­la­nie správ a in­teg­rá­ciu s IBM Sa­me­ti­me a Mic­ro­soft Lync na IM.

Te­le­fo­ni­ca

Glo­bál­ny pos­ky­to­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb na spo­lup­rá­cu pod znač­kou Ma­na­ged Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions and Colla­bo­ra­tion Servic­es. Vy­uží­va tech­no­ló­gie fi­riem Cis­co, Mic­ro­soft a Gen­band. Na služ­by IP te­le­fó­nie vy­uží­va tech­no­ló­gie Al­ca­tel-Lu­cent a na audio-a vi­deo­kon­fe­ren­cie Po­ly­com a Huawei. Spo­loč­nosť dis­po­nu­je veľ­ký­mi ko­mu­ni­kač­ný­mi uz­la­mi v Lon­dý­ne, Mia­mi a Hon­gkon­gu. Má zá­kaz­ní­kov vo väč­ši­ne veľ­kých európ­skych kra­jín a po ce­lom sve­te.

TPN

Thin­king Pho­ne Networks je ame­ric­ký ap­li­kač­ný špe­cial­ista a pos­ky­to­va­teľ rie­še­ní UCaaS, lí­der ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu UCaaS v Se­ver­nej Ame­ri­ke. Po­nú­ka ap­li­kač­nú plat­for­mu Thin­kin­gSui­te, za­lo­že­nú pre­dov­šet­kým vlas­tnom du­šev­nom vlas­tníc­tve, kto­ré mu pos­ky­tu­je mož­nosť flexibi­li­ty. Dô­le­ži­tá je aj mož­nosť in­teg­rá­cie s IBM Sa­me­ti­me a Cis­co WebEx pre pot­re­by webo­vých kon­fe­ren­cií. TPN ne­dáv­no vstú­pil na európ­sky trh a zria­dil dá­to­vé cen­trá v Lon­dý­ne, Am­ster­da­me a Fran­kfur­te.

Ve­ri­zon

Uz­ná­va­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb so sil­ným po­ve­do­mím znač­ky v európ­skych or­ga­ni­zá­ciách. Po­nu­ka UCaaS za­hŕňa služ­by IP Cen­trex s tech­no­ló­giou od Broad­Soft, vi­deo­kon­fe­ren­cie s Cis­co a Po­ly­com, ako aj vlas­tné rie­še­nie na webo­vé kon­fe­ren­cie. Plat­for­mu Cis­co HCS má Ve­ri­zon na­sa­de­nú v Se­ver­nej Ame­ri­ke a má v úmys­le roz­ší­riť ju aj do Euró­py. Fir­my a or­ga­ni­zá­cie, kto­ré uva­žu­jú o rie­še­niach Ve­ri­zo­nu na UCaaS, by ma­li vy­hod­no­tiť, aká časť por­tfó­lia slu­žieb v da­nej kra­ji­ne zod­po­ve­dá ich pot­re­bám.

Vo­da­fo­ne

Vo­da­fo­ne Group En­terpri­se je pos­ky­to­va­teľ ma­na­ged a hos­tin­go­vých slu­žieb pre pev­né aj mo­bil­né, hla­so­vé a dá­to­vé sie­te po ce­lom sve­te. Vo­da­fo­ne One Net En­terpri­se (VO­NE) je plat­for­ma UCaaS za­lo­že­ná na tech­no­ló­giách Cis­co HCS a Mic­ro­soft Lync On­li­ne ako sú­časť ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce 365. Vo­da­fo­ne One Net pre ma­lé a stred­né fir­my je na­sa­de­ný v kra­ji­nách, kde má Vo­da­fo­ne mo­bil­nú sieť.

Väč­ši­na pos­ky­to­va­te­ľov zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie for­mou služ­by te­da po­nú­ka zá­kaz­ní­kom rie­še­nia od spo­loč­nos­ti Cis­co (HCS - Hos­ted Colla­bo­ra­tion So­lu­tion) a Mic­ro­soft Lync. Prie­mer­ná veľ­kosť fi­riem vy­uží­va­jú­cich UCaaS je v roz­me­dzí 250 až 2500 pou­ží­va­te­ľov, za­tiaľ čo veľ­ké im­ple­men­tá­cie nad 10 000 pou­ží­va­te­ľov tvo­ria me­nej ako 20 % z cel­ko­vé­ho poč­tu.

Služ­by jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov sa znač­ne lí­šia. Nie všet­ci ma­jú dos­ta­toč­ne flexibil­nú po­nu­ku s jas­ne de­fi­no­va­ný­mi mo­del­mi pre jed­not­li­vé seg­men­ty zá­kaz­ní­kov. Čo sa tý­ka vý­be­ro­vých kri­té­rií, Gar­tner od­po­rú­ča up­red­nos­tniť pos­ky­to­va­te­ľa po­nú­ka­jú­ce­ho naj­vhod­nej­šiu tech­no­ló­giu pred po­nu­ka­mi ob­sa­hu­jú­ci­mi viac od­po­ve­dí za­lo­že­ných na rôz­nych tech­no­lo­gic­kých rie­še­niach a plat­for­mách. Rie­še­nie by ma­lo brať do úva­hy aj pot­re­by in­teg­rá­cie a inter­ope­ra­bi­li­ty. Mô­že­te up­red­nos­tniť rie­še­nie za­hŕňa­jú­ce aj „te­le­ko­mu­ni­kač­né mi­nú­ty", hlav­ne ak má­te po­žia­dav­ky na niž­šie nák­la­dy na vlas­tníc­tvo a ak ste v prie­be­hu pos­led­ných 10 ro­kov len veľ­mi má­lo in­ves­to­va­li do va­šich kľú­čo­vých pod­ni­ko­vých te­le­fón­nych plat­fo­riem. Po­zor­nosť pri vý­be­re pos­ky­to­va­te­ľa ve­nuj­te aj flexibi­li­te li­cen­cií, up­red­nos­tni­te rie­še­nia umož­ňu­jú­ce me­niť po­čet li­cen­cií na me­sač­nej bá­ze. Flexibi­li­tu zmlu­vy tre­ba vní­mať nie­len z hľa­dis­ka pri­dá­va­nia a od­obe­ra­nia fun­kcio­na­li­ty, ale aj s oh­ľa­dom na mož­nos­ti prí­pad­nej zme­ny pos­ky­to­va­te­ľa.

Ľubos­lav Lac­ko

V člán­ku bo­li pou­ži­té pod­kla­dy ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi
ĽUBOŠ ŠENKERY pôsobí od decembra 2007 ako produktový manažér pre oblasť štandardných serverov v spoločnosti HP. Venuje sa projektom predaja serverov HP ProLiant na slovenskom trhu. čítať »
 
Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
V priebehu augusta 2014 uskutočnila redakcia Infoware v spolupráci so spoločnosťou GRENKELEASING, s.r.o., prieskum o nákupe technológií v podnikoch. čítať »
 
Re­por­táž: VMware vFO­RUM 2014
Softvérovo definovaný podnik, investičné a technologické stratégie, ako si môžu firmy udržiavať konkurencieschopnosť v ére mobilných riešení a cloudu, zotavenie po havárii komponentov IT infraštruktúry... To boli len niektoré z tém podujatia VMware vFORUM 2014, ktoré sa konalo v Prahe. čítať »
 
Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Zariadenia pre tlač dokumentov v podnikovom prostredí ako aj procesy ich využívania sa priebežne optimalizujú. čítať »
 
Ana­lý­za tr­hu – tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
Digitalizácia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich spôsobila revolúciu v ukladaní, zdieľaní a výmene dokumentov. čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Riešenia v oblaku priniesli viac jasna. Kým v minulosti bolo vyhodnocovanie celkových nákladov na vlastníctvo informačných technológií zložitým porovnávaním množstva položiek, cloud vyhodnocovanie viacerých možností jednoznačne zjednodušuje. čítať »
 
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Prevádzka IT sa typicky považuje za nákladovú položku. Je to však skutočne tak? Sú náklady jediné kritérium, podľa ktorého vieme rozhodnúť, ktorý model, služba, systém, riešenie je lepšie? čítať »
 
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen-tier
Spoločnosť Siemens rozšírila portfólio pre dátové centrá o riešenie Datacenter Clarity LC. Ide o systém DCIM (Data Center Infrastructure Management), ktorý umožňuje prepojenie IT manažmentu s facility manažmentom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter