Čo je IT Ročenka?

Vý­roč­ná pub­li­ká­cia IT Ro­čen­ka pri­ná­ša súhr­nné in­for­má­cie o sta­ve IT prie­mys­lu na Slo­ven­sku a o fir­mách a or­ga­ni­zá­ciách pô­so­bia­cich na tom­to tr­hu. Náj­de­te v nej vý­sled­ky pries­ku­mov naj­dô­le­ži­tej­ších seg­men­tov slo­ven­ské­ho IT tr­hu. Ro­čen­ka ob­sa­hu­je tiež ad­re­sár in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy, preh­ľad uda­los­tí či dô­le­ži­té do­ku­men­ty sú­vi­sia­ce s roz­vo­jom in­for­ma­ti­zá­cie na Slo­ven­sku. Sú­čas­ťou IT ro­čen­ky je aj ad­re­sár slo­ven­ských IT fi­riem, kto­rý vy­chá­dza z on-li­ne ka­ta­ló­gu IT fi­riem. Ak­tuál­ne vy­da­nie ob­sa­hu­je aj súhrn­ný ma­te­riál ma­pu­jú­ci seg­ment star­tu­pov na Slo­ven­sku.

IT Ro­čen­ka vy­chá­dza v tla­če­nej aj elek­tro­nic­kej po­do­be v roz­sa­hu cca 200 strán a nák­la­de 6 000 ks. Dis­tri­buu­je sa na IT kon­fe­ren­ciách ako aj ad­res­ne top pred­sta­vi­te­ľom naj­výz­nam­nej­ších fi­riem a or­ga­ni­zá­cií reb­ríč­ka TOP 3000 SR na úrov­ni CEO, CIO a CFO.

Uve­rej­ne­nie in­for­má­cií o IT fir­me v ka­ta­ló­gu aj v tla­če­nej po­do­be je bez­plat­né. Svo­ju spo­loč­nosť však mô­že­te zvi­di­teľ­niť aj zvý­raz­ne­nou pla­te­nou for­mou. Zá­klad­ná mož­nosť zvý­raz­ne­né­ho zá­pi­su za­čí­na už od 100 euro. Ďal­šie for­my zvi­di­teľ­ne­nia sa náj­de­te v me­dia­ki­te.

Struč­ný ob­sah:

  • Ad­re­sár IT fi­riem, pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií, in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy
  • Roz­de­le­nie do­dá­va­te­ľov pod­ľa ob­las­ti ich za­me­ra­nia
  • Vý­sled­ky pries­ku­mov o slo­ven­skom tr­hu
  • Reb­rí­ček slo­ven­ských IT fi­riem pod­ľa tr­žieb
  • Trh IT z poh­ľa­du pries­kum­ných agen­túr
  • In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti a elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­ká­cie v SR (stra­te­gic­ké do­ku­men­ty, le­gis­la­tí­va, OPIS)
  • Preh­ľad IT uda­los­tí a zoz­nam kon­fe­ren­cií a vý­stav
  • Pro­jekt IT fir­ma, osob­nosť, pro­jekt ro­ka - preh­ľad oce­ne­ní


IT Ro­čen­ku mô­že­te zís­kať dvo­ma spô­sob­mi:

1. Ob­jed­naj­te si pos­la­nie IT Ro­čen­ky za ce­nu poš­tov­né­ho a bal­né­ho (5,- Eur)
2. Nav­štív­te na­še par­tner­ské kon­fe­ren­cie a dos­ta­ne­te IT Ro­čen­ku za­dar­mo.

Preh­ľad vy­da­ných pub­li­ká­cii:

itr_3d_2015.jpg
ITR-3D 2014.jpg
IT ro­čen­ka 2014

ITR-3D 2013.jpg
IT ROCENKA 2012new.jpg
Obalka IT ROCENKA 3Dv2.jpg
ITR-3D 2010.jpg

ITR-3D 2009.jpg

ITR-3D 2008.jpg
ITR-3D 2007.jpg
ITR-3D 2006.jpg
ITR-3D 2005.jpg

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo je IT Ro­čen­ka?
IT ROČENKA je brožovaná publikácia s rozsahom približne 150 strán, ktorá vychádza niekoľko rokov a v roku 2012 vyšlo jej 8 vydanie. Každý rok informuje o stave IT priemyslu a stratégii budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. čítať »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter